نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل روند تحولات مدیریت ورزش دانش آموزی کشور (از سال 1357 تا 1397) بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات تاریخی مبتنی بر تحلیل محتوا است. جامعه آماری شامل کلیه شواهد و منابع اطلاعاتی مربوط به مدیریت در ورزش دانش آموزی بود. نمونه آماری به روش هدفمند و دردسترس (از بین مقالات، کتاب‌ها، اسناد و گزارش-های اجرایی، صفحات رسانه‌ای) انتخاب گردید. ابزار پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای نظامند با استفاده از روش فیش برداری بود. روایی ابزار و چارچوب پژوهش با استفاده از نظر متخصصان ارزیابی و تایید گردید. روند تاریخی مدیریت ورزشی دانش آموزی از چند منظر مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا حوزه‌های مدیریتی شامل مدیریت راهبردی و اجرایی، مدیریت رویداد و مشارکت، مدیریت منابع مالی و فیزیکی، مدیریت منابع انسانی و ذینفعان و مدیریت آموزشی و علمی تعیین شد. سپس این حوزه‌ها با دوره‌های زمانی و برنامه‌های ملی توسعه تطبیق داده شد. بررسی روند تحولات طی شده براساس مقایسه دو حالت سیاست-گذاری و عملکرد بود. پس از شناسایی جهت‌گیری‌های کلی، چالش‌های جاری و قابلیت‌های کسب شده در طی دوره زمانی شناسایی شد. به صورت کلی پژوهش نشان می‌دهد که تحولات مدیریتی در تربیت‌بدنی مدارس و ورزش دانش آموزی از خط‌مشی پایدار پیروی نکرده و بیشتر تابعی از تحولات ساختاری آموزش و پرورش بوده است. از این رو لازم است تا در تقسیم کار بین بخشی و نحوی مشارکت ذینفعان و متولیان حوزه ورزش دانش آموزی بازنگری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Aslan Khani, Mohammad Ali, Fathi Vajargah, kourosh, Ghaleh noie, Ali Reza. (2000). Comparing the views of managers, physical education teachers and students on the status and status of quantitative and qualitative implementation of physical education courses in secondary and secondary schools. harakat, 12,12. (Persian)
 2. Bocarro, J. N., Kanters, M., Cerin, E., Floyd, M. F., Casper, J., Suau, L. J., & Mckenzie, T. (2012). School sport policy and school-based physical activity environments and their association with observed physical activity in middle school children. Journal of health & place, 18(1), 31-38.
 3. Ga'ini, Abbas Ali. (1998). Investigating the Attitudes of Experts, Researchers, and Sports Managers on the New Structure and Development of Student Sports. harakat, 6,6. (Persian)
 4. Hamidi, Mehrzad., Rajabi, Hossein., Alidoust Ghahfarhi, Ibrahim., Zainizadeh, Mahvash. (2018). Designing and compiling a Strategic Plan for the Iranian Student Sport Federation. Research in Sport Education, 6(14), 67-92. (Persian)
 5. Hamidi, Mehrzad., Vahdani, Mohsen., Khabiri, Mohammad., Alidoush, Abraham. (2017). Formulation of Physical Education Strategies and Sports Activities of the Ministry of Education. Journal of Research in Family and Research, 14(1), 33-50. (Persian)
 6. Kehinde, A., Adodo, S. M. (2011). A conceptual Analysis of school sports Development in Nigeria. African Research Review, 5(5), 394-403.
 7. Komova, E., Litvinov, S., & Skotnikova, A. (2015). Sport Education at Russian High Schools (from 18 th to 21 st century). International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(2), 2148-1148.
 8. Mackintosh, C., & Liddle, J. (2014). Emerging school sport development policy, practice and governance in England: Big society, autonomy and decentralization. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 43, 603–620.
 9. Mohammad Nasab, Mehdi. (2010). Application of historical research method in management studies. Methodology of humanities (field and university), 17(66), 117 - 140. (Persian)
 10. Mozaffari Seyyed Amirahmad, Moein Fard, Mohammad Reza, Poursolatani Hossain, Moshref Javadi Batool, Ismaili Mohammad Reza (2009), describing the status of physical education and exercise exercise in the first three grades of primary schools in the eyes of teachers and managers. JOURNAL OF MOTOR SCIENCES AND SPORTS, 7(14), 119–139. (Persian)
 11. Naseh, Mahtab., Khabiri, Mohammad., Jalali Farahani, Majid., Sajjadi, Seyyed Nasrallah. (2018). Examining the theoretical foundations of educational-pedagogical exercise and extracting the effective and influenced factors of it. Research in Sport Education, 6(14), 93-110. (Persian)
 12. Nazari, R. (2017). Strategic Perspective for the Development of Sport in the School Olympiads in Isfahan Province. Research on ٍEducational Sport, 5(13), 231-248.
 13. Pot, N., Schenk, N., & Hilvoorde, I. van. (2014). School sports and identity formation: socialization or selection? European Journal of Sport Science, 14(5), 484-491.
 14. Rahim, Mohammad. (2011). Study Educational Exercise of the comprehensive sports development system of the country based on the SWOT model. Master's Thesis, Allameh Tabatabai University of Tehran. (Persian)
 15. Ramezani Nejad, Rahim., & Haghbari, Kazem. (2016). Basics of Exercise Development and Its Application in Iranian Sports. Majles and Strategic Quarterly, 24(91), 14-23. (Persian)
 16. Ramezaninejad, Rahim, Hematinejad Mehrali, Zabihi Esmail (2007), Comparison of the problems of management of physical education classes in deprived schools and sports facilities. harakat, 34, 127 -140. (Persian)
 17. Rasekh, Nazanin., Sajjadi, Seyyed Ahmad., Razavi, Seyyed Mohammad Hossein., Dostyee, Morteza. (2018). Structural analysis of educational exercise in Iran. Research in Sport Education, 6(14), 17-44. (Persian)
 18. Razavi, Mohammad Hussein, Sadaqati, Saeed, Mohsen. (2008). Comprehensive explanation of the structural and process situation. harakat, 36. (Persian)
 19. Razavi, Seyyed Mohammad Hosein., Shabani Bahar, Gholamreza., Sajjadi, Seyyed Ahmad. (2009). Analysis of factors influencing the quality of physical education in secondary schools from the point of view of sports teachers. Research on sports management and motor behavior, 7(14), 103-112. (Persian)
 20. Report of the Sixth Development Plan of the Ministry of Youth Sports (2017), Center for Strategic Studies of the Ministry of Sports and Youth.
 21. Reynolds, S., Schultz, F., & Hekman, D. (2006). Stakeholder theory and managerial decision-making: Constraints and implications of balancing stakeholder interests. Journal of Business Ethics, 64(3), 285-301.
 22. Saee, Mansour. (2008) Historical Research Method: Its Methods and Applications in Communications. Media, 73, 167 - 186. (Persian)
 23. Sajjadi, Nasrallah. (2013). History of Physical Education in Iran: Education. Tehran: Publication of Institute of Sport and Sport Sciences, First edition. (Persian)
 24. Vahdani, M., Hamidi, M., Khabiri, M., Alidoust Ghahfarrokhi, E. (2017). Codification a Strategy Map of Physical Education and Sports Activities in Ministry of Education of Iran. Research on Educational Sport, 5(12), 17-36.
 25. Way, R., Repp, C., & Brennan, T. (2010). Sport schools in Canada: The future is here. Canadian Sport Centre. Vancouver: Canadian Sport Centre Pacifiz.
 26. Welty Peachey, J., Cohen, A., & Musser, A. (2016). ‘A phone call changed my life’: Exploring the motivations of sport for development and peace scholars. Journal of sport for development.