دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، تابستان 1399، صفحه 1-218