نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیارمدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، اساتید، مربیان، و ...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (19 نفر و 84 نسخه). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های اکتشافی چارچوب‌دار بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری چندمرحله‌ای و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده شامل چهار منظر کلی؛ ظرفیت‌های خانوادگی برای مشارکت ورزشی (5 بُعد و 16 مولفه)، ظرفیت‌های اکوسیستمی توسعه ورزش خانوادگی (5 بُعد و 20 مولفه)، سازوکارهای مشارکت ورزشی خانوادگی (6 بُعد و 26 مولفه) و پیامدهای توسعه مشارکت ورزشی خانواگی (4 بُعد و 17 مولفه) بود. ماهیت ارتباط بین متغیرها در مدل براساس روابط علی – معلولی و تحلیل سیستمی مشخص شده است. همچنین چالش‌ها و راهکارهای توسعه ورزش خانوادگی متناسب با چارچوب مدل تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Aghapour, M. (2010). A report on the sociology of youth sports and leisure in Iran, Journal of Education, 11(3), 29-33. (Persian).
 2. Barani, J. (2017). Investigating the Role of Family Sport Events in General Sports Development, Master's Thesis of Shahrood University of Technology. (Persian).
 3. Behrouzi, A. (2012). Relationship between Attitude and Physical Activity of Parents with Attitude and Physical Activity of Children, Master's Thesis, Faculty of Physical Education, University of Guilan. (Persian).
 4. Benar, N. Khanmohammadi, A , M. (2018). Analysis of the Perspectives of Sports Partnership Development in Guilan Province: Services, Stratters, Factors, Custodians, Needs, Challenges and Solutions. Sports Management Studies, 10 (48), 4215. (Persian).
 5. Dastom, S.Rahmati, M , M.Ramezani Nejad, R. Reyhani, M. (2014). The study of the style and pattern of consumption in leisure sports in family and outdoors (Rasht). Quarterly Journal of Research on Organizational Behavioral Management in Sport, 1(3), 79-92. (Persian).
 6. Dionigi, R. A., Fraser-Thomas, J., & Logan, J. (2012). The nature of family influences on sport participation in Masters athletes. Annals of leisure research, 15(4), 366-388.
 7. , C ., & Lewis, R. (2010). The impact of socio economic position on sport participation among South Australian youth. Journal of Science and Medicine in Sport, 1, 318-322.
 8. Duane, W.C., & Godbeyb, G. (1987), Reconceptualizing barriers to family leisure sciences, An Interdisciplinary Journal, 9(2), 119-127.
 9. Ghaffari, H. (2014) Identification of Barriers to Family Participation in Morning Sports in Kashmar City, Master's Thesis, Islamic Azad University, Taft Branch. (Persian).
 10. Hashemi, S,Z.Moradi, R. (2010). Investigating the role of family in sport sociability, Journal of Sociology of Iran, 11 (4), 143-168. (Persian).
 11. Hodge, C. J., Kanters, M. A., Forneris, T., Bocarro, J. N., & Sayre-McCord, R. (2017). A Family Thing: Positive Youth Development Outcomes of a Sport-Based Life Skills Program. Journal of Park & Recreation Administration, 35(1).
 12. Horna, J. (1989). The leisure component of the parental role. Journal of Leisure Research, 21(2), 228-241.
 13. Kashef, Mir Mohammad. (2011). leisure and leisure management, Tehran, Innovators, Leaders, First edition. (Persian).
 14. Kay, T., & Spaaij, R. (2012). The mediating effects of family on sport in international development contexts. International review for the sociology of sport, 47(1), 77-94.
 15. Khatibzadeh, M. (2016). Regular sport participation pattern design, PhD thesis at Tarbiat Modarres University. (Persian).
 16. Lenartowicz, M. (2016). Family leisure consumption and youth sport socialization in post-communist Poland: A perspective based on Bourdieu’s class theory. International Review for the Sociology of Sport, 51(2), 219-237.
 17. Majidi, C. (2017). Design of the Adventure Sports Participation Pattern, Ph.D., Kharazmi University. (Persian).
 18. Maureen, H. (2006). Sport and leisure as contexts for fathering in Australian families. Leisure Studies, 25 (2): 165-183.
 19. Modiri, F. Safiri, Kh. (2010). Gender differences in leisure time, Journal of Social Analysis of Order and Inequality, 59, 27-41. (Persian).
 20. Numerato, D. (2009). The institutionalization of regional public sport policy in the Czech Republic. International Journal of Sport Policy, 1(1), 13–30.
 21. Patti, A.F., & Ramon, B.Z. (2002). The role of outdoor recreation in family enrichment, Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 2(2), 131-145.
 22. Rabbani, R. Rastegar, Y. (2008), Lifestyle and Consumer Culture, Culture, Young Journal of Journalism, Third Year, 23 & 24, 44-53. (Persian).
 23. Rafat Jah, M. (2011). Family & Leisure, Comprehensive Portal for Humanities, Social Sciences, Leisure Anthropology. Code 133732. (Persian).
 24. Ross, S. E. T., Macia, L., Documét, P. I., Escribano, C., Naderi, T. K., & Smith-Tapia, I. (2018). Latino Parents' Perceptions of Physical Activity and Healthy Eating: At the Intersection of Culture, Family, and Health. Journal of nutrition education and behavior, 50(10), 968-976.
 25. Safari, Alireza. (2014). The Impact of Participation in Families Walking Conferences on Public Sports Culture. Master's Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (Persian).
 26. Safari, M. Latifi Fard, M. (2018). City-friendly city-style physical activity with the approach of active cities, active communities, active citizens. Sport Management Studies, 10 (48), 89-112. (Persian).
 27. Saffari, M. (2012). Designing the Pattern of General Sports Development in Iran,PhD thesis at Tarbiat Modarres University. (Persian).
 28. Schulenkorf, N., & Siefken, K. (2019). Managing sport-for-development and healthy lifestyles: The sport-for-health model. Sport Management Review, 22(1), 96-107.
 29. Shirakami, J.Sharifi darvaze, M. Khodadadi, Q. (2018). Iranian Society and Challenges of New Life Style, New Achievements in Humanities Studies, 1(1), 45-61. (Persian).
 30. Sixth Development Plan. (2017). Sports section report. Strategic reports from the Ministry of Sports and Youth. (Persian).
 31. Sobhani nejad, M.Afshar, A. Zarei, Z. (2009). Determining the Status and How to Improve the Pattern of Leisure Time Use of Iranian Families to Provide Operational Strategies for Comprehensive Utilization Based on Religious Teachings of Islam, Journal of Cultural Defense of Women and Family, 5(16), 23-66. (Persian).
 32. Sugiyama, T. (2012). The built environment and physical activity behaviour change: New directions for Res Exerc Epidemiol, by the Japanese Association of Exercise Epidemiology, 14(2), 118-124.
 33. Tondnevis, F. (2001). place for sports in the leisure time of people of Iran's cities, research project, physical education faculty and sports science university of Tarbiat Moalem. (Persian).
 34. Wheeler, S. (2015). The significance of family culture for sports participation. International review for the sociology of sport, 47(2), 235-252.
 35. Zhang, Y. B., & Tian, Y. P. (2010). A New Interpretation to" Family Sports"[J]. Journal of Beijing Sport University, page: 6.