دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، تابستان 1400، صفحه 17-294 
5. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه تندرستی زنان

صفحه 129-154

10.22089/res.2020.8473.1807

فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ عباس دوستار روزبهانی؛ افسانه روحانی


8. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی

صفحه 209-234

10.22089/res.2019.7064.1618

میترا صفری دولو؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی دار