نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، ایران

4 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی شایستگی‌های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش سندی- تحلیلی و پیمایشی بود، زیرا با بررسی ادبیات تحقیق همراه با مصاحبه، ابتدا فهرستی از مهمترین شایستگی‌های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی شناسایی و سپس به روش دلفی پالایش و نهایتا از طریق تحلیل عاملی تاییدی، فهرست نهایی مورد تایید قرار گرفت. در مرحله آخر از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی وضعیت هر یک از مولفه ها و متغیرهای اصلی سازه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دادند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه آماری مورگان و همکاران، بیشترین تعداد نمونه به میزان 384 نفر ملاک عمل قرار گرفت و نهایتا 350 پرسشنامه غیر مخدوش به دست آمد. جهت انجام محاسبات آماری از نرم‌افزارهای «لیزرل» و«اس.پی.اس.اس» استفاده شد و نتایج نشان داد که وضعیت شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور به طور معنی داری در وضعیت پایین تر از حد مطلوب قرار داشته است. بنابراین لازم است تا با افزایش مهارت های عمومی و پایه ای در کنار توانمندی های تخصصی و فنی، این امکان برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی فراهم گردد تا در بازار کار به گونه ای موفق تر نسبت به سایرین رقابت نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Afshar, M., Sharifi, A., & Mir Hashemi, M. (2019). The role of gender differences in assessing the organizational competence of Parsian Bank's management levels.Journal of social research, 11 (42), 19-32. (Persian). 
 2. Aghapour, S.H., Movahhed Mohammadi, S.H., & Alambeigi, A. (2014). Key skills role in employability formation of college students. Journal of research and planning in higher education, 20(1), 41-56. (Persian). 
 3. Brown, M., Bergmann, J., Mackey, T., Eichbaum, Q., McDougal, L., Novotny, T., & Faid, M. (2016). Mapping foreign affairs and global public health competencies: Towards a competency model for global health diplomacy.Journal of global health governance, 10(2), 3-49.
 4. Chan Lin, L.J. (2009). Development of a competency questionnaire for LIS undergraduates at Fu-Jen Catholic University.Journal of educational media & library sciences, 47(1), 5- 17.
 5. Dehmordeh, S., & Nastizaei, N. (2015). Anticipating the effectiveness of the school managers based on cameron & queen competency model. Journal of educational leadership & administration, 9(3), 141-162. (Persian). 
 6. Dianati, M., & Erfani,  M. (2009). Competencies, concepts and applications. Journal of tadbir, 206(21), 14-19. (Persian). 
 7. Eisazadeh, S., Naziri, M.K., & Naeini, H. (2018). The Effect of Skill Mismatch on Unemployment Rate in Iran.Journal of economic modeling research, 8(30),79-107. (Persian). 
 8. Geraei, E., & Heidari, GH. (2015). Core competencies theory: A plan for knowledge and information science education.journal of research oninformation Science& public libraries, 21(3), 467-490. (Persian). 
 9. Heidari, GH., Farajpahlou, A., Osareh, F., & Geraei, E. (2013). The effect of higher education on the core competencies of undergraduate students of library and information science: A case study of Ferdowsi university of Mashhad.Journal of national studies on librarianship and information organization, 24(1), 30-50. (Persian). 
 10. Hua, X.H., & Hua, W.Y. (2009). Training system design for middle- level manager in coalenterprises based on postcompetency model.Journal of procedia earth and planetary science, 1(1), 1764-1771.
 11. Irajirad, A., & Ardaghyan, Z. (2017). The factorial analysis of core competencies features in the curriculum.journal of educational measurement, 7(26), 77-100. (Persian). 
 12. Janalizadeh Choobbasti, H., Khakzad, S.Z., & Moradi, F. (2012). The core competencies of the students of Mazandaran university have been upgraded?, Journal of management system, 1(2), 61-112. (Persian). 
 13. John, V. (2010). Engineering education: Finding the centre or back to the future.Journal ofengineering education, 25(3), 215-225.
 14. Karami, M. (2007). Training of managers with the competency model. Journal of tadbir, 179(18), 24-27. (Persian). 
 15. Khorshidi, A., & Farrokhi, D. (2012).Component builder skills qualifications.Journal of management system, 1(2), 131-162. (Persian). 
 16. Koenig, T.W., Parrish, S.K., Terregino, C.A., Williams, J.P., Dunleavy, D.M., & Volsch, J.M. (2013). Core personal competencies important to entering students success in medical school: What are they and how could they be assessed early in the admission process?, Journal of academic medicine, 88(5), 603-613.
 17. Motahhari Nejad, H. (2017). Competence-based employment of human resource.Journal of research in human resource management, 9(1), 21-50. (Persian). 
 18. Movahedi, R. (2009). Competencies needed by agricultural extension andeducation undergraduates for employment in Iranian labor market.Ph.D.thesis, Humboldt-Universität zu Berlin. (Persian). 
 19. Patil, A., & Codner, G. (2007). Accreditation of engineering education: review, observations and proposal for global accreditation.Journal of engineering education, 32(6), 639-651.
 20. Pryor, M.G., Anderson, D., Toombs, L.A., & Humphreys, J.H. (2007). Strategic implementation as a core competency: The 5P's model.Journal of management research, 7(1), 1- 13.
 21. Redish, F., & smith, A. (2008). Looking beyond content: Skill development for engineers.Journal of engineering education, 97(3), 295-307.
 22. Salari, Z.A. (2012). The necessity of using competency-based education in NAJA for empowerment of manpower,The first national conference on the development of the Makren coast and the Islamic republic of Iran's marine authority, Chabahar, 1(1),1-6. (Persian). 
 23. Samian, M., Movahedi, R., Salehi Omran, E., & Sadi, H. (2018). The relationship between the core and professional competencies of agricultural students and the social structure of education with the mediating role of educational motivation.Journal of agricultural extension and education research, 10(4), 37-56. (Persian). 
 24. Soderquist, K.E. (2009). From task-based to competency-based: a typology and process supporting a critical HRM transition.Journal of personel review, 39(3), 325-346.
 25. Tahmasbi, M., Pezeshki Rad, GH., & Shaban Ali Fomi, H. (2010). Factors affecting the ability of agricultural students to enter the labor market in the age of globalization.Journal of Iranian higher education, 2(4), 149-175. (Persian). 
 26. Tanloet, P., & Tuamsuk, K. (2011). Core competencies for information professionals of thai academic libraries in the next decade (A.D. 2010-2019).Journal of the international information & library review,43(12),122-129.
 27. Teijeiro, M., Rungo, P., & Freire, M. (2013). Graduate competencies and employability: The impact of matching firms’needs and personal attainments.Journal of economics of education review, 34(7), 286-295.
 28. Zaharim, A., Zaidi Omar, M., Basri, H., Muhamad, N., & Mohd Isa, F.L. (2009). A gap study between employers’ perception and expectation of engineering graduates in Malaysia.Journal of WSEAS transactions on advances in engineering education, 6(1), 409-419.
 29. Mashhodi, M. (2016). The model of the characteristics of the proper managers of the Islamic society based on the statements of Imam Ali (AS).The 8th national conference on Alavi life with a resistance economics approach, Action and Practice.Khorramabad. 1(1),1-29. (Persian). 
 30. Yeganegi, S.A. (2011). Examining the relationship between managers’ competencies and management effectiveness: The case of communication company of Qazvin. Journal of development evolution management, 1389(5), 1-82. (Persian).