نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی نقش مشارکت ورزشی در تدوین الگوی جامعه‌پذیری نوجوانان انجام‌ شد. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان 13- 11 سال شرق ایران که تجربه ورزش منظم (حداقل سه بار در هفته به مدت یک ساعت و بیشتر)، حداقل در شش ماه اخیر را داشتند، تشکیل می‌دادند که 719 نوجوان به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش به‌منظور جمع‌آوری داد‌ه‌ها، پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که بر مبنای طیف لیکرت و با 42 گویه طراحی‌شده بود. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار PLS جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که مشارکت ورزشی تحت تأثیر سه عامل نگرش‌ها، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده است که ازاین‌بین نگرش نوجوانان به ورزش بیشترین تأثیر را بر مشارکت ایفا می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان داد که هرچه میزان مشارکت نوجوانان در ورزش افزایش یابد احتمال مواجه آن‌ها با برخی ارزش‌های رایج در محیط ورزشی افزایش‌یافته و به دنبال آن راحت‌تر می‌توانند به این ارزش‌ها توجه نمایند و در خود تطابق ایجاد نمایند، به دنبال افزایش میزان توجه به ارزش‌های گروه‌های مختلف همچون خانواده، دوستان، و ... در غالب هنجارهای ذهنی شرایط را برای فراگیری این ارزش‌ها و به دنبال آن انتقال ارزش‌ها محیا می‌کنند. هرچه این آموزش و فراگیری ارزش‌ها به‌صورت عمیق‌تر صورت پذیرد، نوجوانان نسبت به این ارزش‌ها وفادار شده و آن را جذب نموده با گذشت زمان این ارزشها را جذب و بدنبال آن درونی نموده و جزئی از هویت فردی و اجتماعی او قلمداد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Afriani, N. & Masued, M, M. (2016). The Creation of Identity and Women's Resistances In Iran. Master thesis. Global politics and security. Universitas Gadjah Mada.
 2. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2): 179-211.
 3. Allen, J, T. Drane, D, D. Byon, K, K. & Mohn, R, S. (2010). Sport as a vehicle for socialization and maintenance of cultural identity: International students attending American universities. Sport Management Review, 13(4): 421-434.
 4. Altavilla, G. Tafuri, D. & Raiola, G. (2014). Some aspects on teaching and learning by physical activity. Sport Science, 7(1): 7-9.
 5. AmirNezhad, S. Razavi, S, M, H. Manafi, M, S. (2008). The Effect of a Selected Sport Exercise Course on Social Growth and General Health of Male Students. paper presented in the 4th Students' Mental Health Seminar, Shiraz, 39-42. (Persian)
 6. Amirtash, A, M. & Nemati, T. (2010). Comparison of the socialization of athletic and non-athlete students in the middle school. Social Sciences Research, 4(2): 149-161. (Persian)
 7. Ang, S, C. (2015). Developing Social and Emotional Learning in Physical Education: The Contextualised Appropriation of Sport Education. Thesis doctor of philosophy. University of Waikato. Hamilton. New Zealand.
 8. Bakhsh, J. (2018). Understanding a Demonstration Effect Among Youth Sport Spectators: An Application and Augmentation of the Theory of Planned Behavior. Master thesis. University of Waterloo. Waterloo. Ontario. Canad.
 9. Bandura, A. (1978). Social learning theory of aggression. Journal of communication, 28(3): 12-29.
 10. Banijamali, S, M. (2016). Youth Health: Investigating the Situation and its Challenges. Strategic Studies in Sports and Youth, 15(31): 33-54. (Persian)
 11. Beamon, K, K. (2010). Are sports overemphasized in the socialization process of African American males? A qualitative analysis of former collegiate athletes’ perception of sport socialization. Journal of black studies, 41(2): 281-300.
 12. Behjati, Ardakani, J. & Ghanbarpoor Nosrati, A. (2015). The Association between Physical Activity in Leisure Time and Juvenile Delinquency in Detained Boys in Yazd Prison. International Journal of Pediatrics, 3(5.1): 871-878.
 13. Bostan, H. (2006). A Review of Gender-Role Theories. Women in development and politics, 4(14): 5-31. (Persian)
 14. Coakley, J. (2015). Socialization and sport The Blackwell encyclopedia of sociology: New York: Wiley Online Library.
 15. Coakley, Jay. (2011). Youth sports: What counts as “positive development?”. Journal of sport and social issues, 35(3): 306-324.
 16. Cochran, W. G. (1963). Sampling Techniques. New York: John Wiley and Sons.
 17. European Commission. (2011). Developing the European dimension in sport. COM (2011) 12 final Edition
 18. Davis, B, S. & Menard, S. (2013). Long term impact of youth sports participation on illegal behavior. The Social Science Journal, 50(1): 34-44.
 19. Devecioglu, S. Sahan, H. Yildiz, M. Tekin, M. & Sim, H. (2012). Examination of socialization levels of university students engaging in individual and team sports. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46: 326-330.
 20. Faris, David M, & Rahimi, Babak. (2015). Social media in Iran: Politics and society after 2009. Albany: SUNY Press.
 21. Fornell, C. & Larcker, D, F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of marketing research, 382-388.
 22. Ghaedi, A. Ghafouri, F. Kargar, G. (2016). Investigation the role of athletics sport on Social Development Indicators. Applied Research of Sport Management, 5(1): 35-47. (Persian)
 23. Jewett, R. Sabiston, C, M. Brunet, J. O'Loughlin, E, K. Scarapicchia, T. & O'Loughlin, J. (2014). School sport participation during adolescence and mental health in early adulthood. Journal of Adolescent Health, 55(5): 640-644.
 24. Jones, L. & Green, K. (2017). Who teaches primary physical education? Change and transformation through the eyes of subject leaders. Sport, Education and Society, 22(6): 759-771.
 25. Kremer-Sadlik, T. & Kim, J, L. (2007). Lessons from sports: Children's socialization to values through family interaction during sports activities. Discourse & Society, 18(1): 35-52.
 26. Mahmoudi, H. Brown, M, R. Amani Saribagloo, J. & Dadashzadeh, S. (2018). The Role of School Culture and Basic Psychological Needs on Iranian Adolescents’ Academic Alienation: A Multi-Level Examination. Youth & Society, 50(1): 116-136.
 27. Martínez, R. Cepero, M. Collado, D. Padial, R. Pérez, A. & Palomares, J. (2014). Acquisition of values and attitudes across games and sports in Physical Education, in the secondary education. Journal of Sport and Health Research, 6(3):207-216.
 28. Mirsafian, H. (2014). Attitudes of Iranian male university students toward sport and exercise with reference to age, educational level, and field of study. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 64(1): 18-28.
 29. Mirsafian, H. (2016). Perceived constraints to physical activity and sport: a cross-cultural study between Iranian and Hungarian university students. World Leisure Journal, 58(3): 193-206.
 30. Mirsafian, H. Dóczi, T. & Mohamadinejad, A. (2014). Attitude of Iranian female university students to sport and exercise. Iranian studies, 47(6): 951-966.
 31. Mirsafian, H. Mohamadinejad, A. Homaei, R. & Hédi, C. (2013). Motivations of Iranian University students for participation in sporting activities. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 59(1): 42-48.
 32. Moradi, S. Mostafaee, F. (2014). Role of Sport in Developing Social and Cross-cultural Communications. Communication Management in Sports Media, 1(4): 55-60. (Persian)
 33. Movahedi, A. Mojtahedi, H. & Farazyani, F. (2011). Differences in socialization between visually impaired student-athletes and non-athletes. Research in developmental disabilities, 32(1): 58-62.
 34. Naderi, A. Haji Husseinnejad, G, H. Tajik Esmaeili, A, A. Zainabadi, H, R. (2012). Characteristics of Objectives of Supplementary Activities of High School Students with the Prevention of Social Injury. Educational Psychology (Psychology and Educational Sciences), 8(24): 71-98. (Persian)
 35. Najafi, M. Bigdeli, I. Dahshiri, G. Rahimian Booger, I. (2013). Predicting Social Damage Based on Life Skills in Students. Journal of Psychology of School, 2(3): 163-144. (Persian)
 36. Nazari, H. Jafari, E. Mirshah, N. & Marandi, S, M. (2017). School Physical Education Curriculum of Iran from Experts' Perspective:" What It Is and Should Be". International Journal of Environmental and Science Education, 12(5): 971-984.
 37. Neipp, M. Quiles, M. José, L.,E. & Rodríguez-Marín, J. (2013). Theory of Planned Behavior and physical exercise: Differences between people who do regular physical exercise and those who do not. Wulfenia Journal, 20(10): 324-335.
 38. Noruzi masir, R. Rahmani, J. (2016). The comparison of the students' scores in high schools with extracurricular activities and no extracurricular activities in the Matson Evaluation of Social Skills. Research in Curriculum Planning, 13(48): 145-155. (Persian)
 39. Overdevest, J, L, M. (2014). Socialization in sport: how children's sports habitus is constructed. Master thesis. Amsterdam. Vrije Universiteit, Amsterdam.
 40. Pomohaci, M. & Sopa, I, S. (2016). The Importance of Socialization Through Sport in Students Group Integration. Land Forces Academy Review, 21(2): 151.
 41. Porghazi, Z. Unequal competition in cyberspace and sports in Hamadan / Adolescents seeking entertainment. 2018. Available from: mehrnews.com/news/433633.  (Persian)
 42. Porshahabadi, F. (2015). Effect of Sport on Socialization and Responsibility of Individuals. The center of the Iranian Islamic model of progress. 8th Pioneering Congress of Progress. Tehran. (Persian)
 43. Pot, N. Verbeek, J. van der Zwan, J. & van Hilvoorde, I. (2016). Socialisation into organised sports of young adolescents with a lower socio-economic status. Sport, Education and Society, 21(3): 319-338.
 44. Rashidi, H. Erfanifar, A. Latifi, S, M. Payami, S, P. & Aleali, A. (2019). Incidence of obesity, overweight and hypertension in children and adolescents in Ahvaz southwest of IRAN: Five-years study. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 13(1): 201-205.
 45. Rees, D, I. & Sabia, J, J. (2010). Sports participation and academic performance: Evidence from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Economics of Education Review, 29(5): 751-759.
 46. Rintaugu, E, G. Mwangi, P, W. & Mwisukha, A. (2011). The influence of mass media in socialization into sport of Kenyan secondary school athletes. International Journal of Current Research, 3(11): 471-475.
 47. Riyadi, S. (2015). Internalizing of character values through modification learning of physival education sport an health in atthletics materials. Welcome Message, 275.
 48. Salek, S.  Addressing Social Damage Prioritized by the Ministry of Sports and Youth https://www.yjc.ir/00ScKh. (Persian)
 49. Santina, T. Godin, G. Gagné, C. & Guillaumie, L. (2017). Psychosocial determinants of physical activity at school among Lebanese children: an application of the planned behavior theory. Journal of Physical Education and Sport, 17(1): 171 – 181.
 50. Sedaghatzadegan, S. (2005). Socialization through Sport. Olympics, 32: 61-71. (Persian)
 51. Sopa, I, S. & Pomohaci, M. (2014). Study regarding the importance of motor activities in the process of socialization and social integration of students.The 14th internattional conference prespectives in physical education and sport. Constanta. Romania..
 52. Sopa, I, S. & Pomohaci, M. (2015). Improving socialization through sports games. How does team sports affect children at primary school level. International scientific sports, education, culture- interdisciplinary approches in scientific research galati. Galati. Romania.
 53. Stuij, M. (2015). Habitus and social class: A case study on socialisation into sports and exercise. Sport, Education and Society, 20(6): 780-798.
 54. Tomporowski, P. McCullick, B. & Pesce, C. (2015). Enhancing children's cognition with physical activity games. Champaign. Illinois. Human Kinetics.
 55. Vallance, J, K. Murray, T, C. Johnson, S, T. & Elavsky, S. (2011). Understanding physical activity intentions and behavior in postmenopausal women: an application of the theory of planned behavior. International Journal of Behavioral Medicine, 18(2): 139-149.
 56. Wang, L. & Wang, L. (2015). Using Theory of Planned Behavior to predict the physical activity of children: probing gender differences. BioMed research international, 2015: 1-9.
 57. Wang, L. & Zhang, Y. (2016). An extended version of the theory of planned behaviour: the role of self-efficacy and past behaviour in predicting the physical activity of Chinese adolescents. Journal of sports sciences, 34(7): 587-597.
 58. Zahiri, M. Aghapour, S, M. Esmaeil Wandi, R. Razavi Nia, M. (2014). Socializing through sport, getting sporty through society. 8th International Conference on Physical Education and Sport Sciences. Sport sciences research institute. University of Tehran. (Persian)