دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، زمستان 1399 
1. شناسایی راهکارهای توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی

صفحه 17-34

10.22089/res.2019.7718.1715

جواد قاسمی روشناوند؛ حسن بحرالعلوم؛ رضا اندام؛ هادی باقری


4. نقش مشارکت ورزشی در توسعه الگوی جامعه پذیری

صفحه 85-114

10.22089/res.2019.7478.1683

سجاد حاجی زاده؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حمیدرضا میرصفیان


10. تدوین استراتژی های ورزش تربیتی ایران مبتنی بر سناریو

صفحه 223-250

10.22089/res.2020.8611.1834

جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری؛ رسول نظری؛ امیررضا نقش