نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

امروزه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و به تبع آن منابع مالی ورزش دانش‌آموزی، با چالش‌های جدی روبرو است. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهایی برای توسعه منابع مالی در ورزش دانش‌آموزی بود که به روش کیفی انجام شد. بدین منظور پس از مطالعه پیشینه پژوهش، مصاحبه‌های کیفی عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان انجام شد. مصاحبه‌ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و شناسایی همه راهکارها ادامه یافت (17= N). در مجموع 27 راهکار شناسایی شد که در قالب شش عامل اصلی دسته‌بندی شدند. چهار عامل شناسایی شده (ظرفیت بودجه رسمی، ظرفیت‌های قانونی، مدیریت بودجه، توسعه منابع انسانی) مبتنی بر استفاده از فرصت‌های داخل آموزش و پرورش است و دو عامل دیگر (استفاده از خیرین و وجوهات شرعی، جذب اسپانسر و مشارکت بخش خصوصی) مبتنی بر استفاده از فرصت‌های موجود درخارج از آموزش و پرورش است. استفاده از ظرفیت‌های داخل آموزش و پرورش، نیازمند آگاهی از راهکارهای توسعه منابع مالی، تلاش مدیران عملیاتی و حمایت مدیران عالی است. استفاده از فرصت‌های خارج از آموزش و پرورش نیز نیازمند فرهنگ‌سازی و تسهیل شرایط قانونی برای ورود بخش خصوصی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1.  

  1. Afrouze, M. Afrouze, H. & Kameli, F.(2017). Identifying the effective factors of donors and endowment attracting in sport. Sport management studies, 9 (46):157-174. (Persian)
  2. Ahmadi, G, Abbaszade shahri, T.Darvishi, A. & Mirjavani Zangane, K. (2016). An overview on how to supply financial resources in education. Elite international conferenceon management, Tehran, https://www.civilica.com/Paper-ICMAE01-ICMAE01_126.html. (Persian)
  3. Bazargan, A.(2016). Introduction to qualitative and mix research method in in behaviorl sciences. Tehran: Didar. (Persian)
  4. Comprehensive scientific map of the country (2011). Supreme Council for Cultural Revolution. No. 19513. P. 12.  
  5. Foster, D. (2018). Physical education and sport in schools, House of Commons Library, N.6836, 8 June.Retrieved April5,2019,from https://1library.net/document/rz3nn7qx-commons-library-briefing-number-october-physical-education-schools.html
  6. Niarami, S. Dousti, M. & Darvishi, A. (2016). Identification of problems and benefits of indoor school olympiad project: a case study of mazandaran province. New trends in sport management, 4(13): 49-59. (Persian)
  7. Fundamental transformation of education .(2011). Supreme Council for Cultural Revolution. No.14275.90.
  8. Hashemian, F. Zandian, H. & Aghamohammadi, J. (2015). Analysis of private sector participation in the education system. Quartery journal of the macro ans strategic policies, 12: 1-26. (Persian)
  9. Heydarifard, S. Sharifian, E.(2017). Identification and comparison of barriers to donor’s contributions to development of sport facility. Sport management studies, 9 (41):81-96. (Persian)
  10. Kashef, M.(2018). Iranian students' news agency, code book: 97072514160. https://www.isna.ir/news/97072514160. (Persian)
  11. Naderi,A.(2001). Traning Financial. Tehran: University of Tehran press. (Persian)
  12. Ramazani nezhad, R.(2012). Physical education in schools. Tehran: Samt, Seventth edition, 1-9. (Persian)
  13. Riahi Samani, N. (2011). The Endowment and charity in the mirror Fifth Development Plan for Economic, Social andCultural Islamic Republic of Iran. Journal of dedicated to the legacy of jurisprudence immortal, 37: 62-74. (Persian)