نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی و شهید بهشتی تهران

3 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

چکیده

شایستگی ها و مهارت های معلمان در کارآمد بودن آنان و تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش نقش اساسی دارند. فقدان مدل صلاحیت های حرفه ای ضروری معلمان تربیت بدنی در ایران محقق را برآن داشت تا به طراحی مدل صلاحیت حرفه ای معلمان تربیت بدنی در ایران اقدام نماید. این تحقیق به روش تحقیق آمیخته انجام پذیرفت. در مرحله کیفی با 21 نفر از خبرگان تربیت بدنی در مدارس مصاحبه نیمه ساختار انجام گرفت، داده های حاصل به روش نظریه زمینه ای تجزیه و تحلیل گردید، 53 گویه در یازده مؤلفه (آموزش های تخصصی، ویژگی های شخصی، علاقمندی، توجه به تفاوت ها، دانش و مهارت تخصصی، نقش انگیزه دهنده خلاقیت، الگو بودن، ارتباطی، راهنمایی دهنده و ایمن ساز) و چهار بعد (صلاحیت رفتاری، عاطفی، شناختی و مهارتی) نتیجه حاصل از آن بود. براساس یافته های حاصل از بخش اول تحقیق پرسشنامه‌ی صلاحیت حرفه ای معلمان طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری بخش کمی تحقیق معلمان و کارشناسان تربیت بدنی شاغل در وزارت آموزش و پرورش بودند و حجم نمونه آماری تحقیق، هشت نمونه برای هر گویه و در مجموع 400 نمونه تعیین گشت و روش های آماری، تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد، نتایج حاصل تحلیل عاملی اکتشافی چهار بعد را تأیید نمود و با اضافه کردن بعد آموزشی نتایج را گسترش داد. همچنین شاخص های نیکویی برازش به وسیله معادلات ساختاری مورد قرار گرفتند که نتایج حاصل نشان دادند که مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. Abdolahi, N, Rastegarpur, H. (2007). Comparative Study of ICT Teachers' Professional Development Strategies in Three Countries in the United Kingdom, Malaysia, and the United States, and provides an Applied Model for Education. Educational Research, 13, 115-140. (Persian)
  2. Ahadi, B., Seyed Amiri, M., & Moharramzadeh, M. (2013). Criterions of professional physical education teachers. Sports Management Studies, 33, 129-146. (Persian)
  3. Aghazade, M, Sene, A. (2013). Physical education in national curriculum. Teaching physical education, 13 (24), 14-19.
  4. Blair, R, Capel, S. (2011). "Primary physical education, coaches and continuing professional development". Sport, Education and Society, 4(16), 485-505.
  5. Block, M, E, Kwon, E, H, Healy, S. (2016)." Preparing future physical education for inclusion: changing the physical education teacher training program". Revista da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, 17(1), 9-12.http://www.bjis.unesp.br/ojs-2.4.5/index.php (access in January 2017).
  6. Daneshpajuh, Z, Valiolah, F. (2006). Assessing the skills of elementary school teachers. Quarterly Journal of Educational Innovation, 18, 135-180. (Persian)
  7. Laroua, A, Sebbane, M, Gleyse, J. (2015). Professional Competence Requirement: the View of Several Physical and Sports Education Teachers. International Journal of Sport Studies, 5 (12), 1275-1281.
  8. LoBiondo-Wood, G, Hober, J. (2006). Nursing research methods and critical appraisal for evidence-based practice. St. Louis: Mosby-Elsevior.
  9.  Oh, H,  Rizzo, T,R,   So, H,  Chung, D,  Park, S, Lei, Q.  (2010)." Preservice physical education teachers' attributes related to teaching a student labeled ADHD". Teaching and Teacher Education, 26(4), 885-890.