نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه: واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه: واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، طراحی برنامه راهبردی اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند چشم انداز افق 1404 بود. این تحقیق از نوع زمینه‌یابی است که به روش توصیفی-تحلیلی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری را 84 روسای پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، کارشناسان شامل مدیر کل تربیت بدنی و معاونین و کارشناسان اداره کل و متخصصان و نخبگان رشته تربیت‌بدنی در دانشگاه فرهنگیان، تشکیل می‌دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه باز و بسته بود که روایی و پایایی پرسشنامه توسط اساتید و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی تایید گردید. اطلاعات بدست آمده بر اساس نقطه نظرات شورای راهبردی 12 قوت، 11 ضعف، 12 فرصت و 11 تهدید نهایی گردید. به منظور بررسی توزیع نرمال داده‌ها، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر شاخص‌های توصیفی از آزمون فریدمن و ماتربس ارزیابی درونی و بیرونی استفاده گردید. بر اساس نمره نهایی 56/2 ماتریس عوامل داخلی و نمره 57/2 ماتریس عوامل خارجی و محاسیات لازم موقعیت استراتژیک اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان تهاجمی شناسایی شد. با بهره‌مندی از تحلیل اس دبیلو او تی، 3 استراتژی در برابر نقاط قوت داخلی و فرصت‌های بیرونی، 3 استراتژی در برابر نقاط قوت داخلی و تهدیدات بیرونی، 3 استراتژی در برابر نقاط ضعف داخلی و فرصت‌های بیرونی و 2 استراتژی در برابر نقاط ضعف داخلی و تهدیدات بیرونی و در مجموع 11 استراتژی شناسایی و بر اساس ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک در سه بخش استراتژی‌های قوت داخلی و فرصت‌های بیرونی اولویت بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Aalm. S. (2013). Compilation of Strategic Sports Program of Islamic Azad University, General Sports Association, Department of Physical Education and Sports Islamic Azad University. Esfahan unit. (Persian)
 2. Altman. L, Upshaw. VM, Henderson. MF. (2017). Strategic Planning for Elected Officials: Setting Priorities. School of Government publication.
 3. Boyd. P. (2009). Forging future success: a strategic planning guide for Fiji’s national sport federations. Fiji association of sports and Olympic committee. www. Fijiolympiccommittee.com.
 4. Brunton. JA, Mackintosh. CI. (2017). Interpreting university sport policy in England: seeking a purpose in turbulent times?, International Journal of Sport Policy and Politics. 9(3): 377-395.
 5. Darbani. H, Taghi Beygloo. N, Ghasemi. H, Sarreshtehdari. M. (2013). Designing strategies for public sport in Zanjan province. Economy and Marketing in sport. 2(6): 89-106. doi: 10.22054/qrsm.2013.488. (Persian)
 6. Gabriel. G, Alina. I. (2014). Research on the management of sport organizations. proccedia-social and behavioral sciences. 140:  667-670.
 7. Goodarzi. M. (2013). SWOT Analysis for Shows the Situation of Physical Education General Department of Payame Noor University. Applied Research in Sport Management. 2(5): 61-74. (Persian)
 8. Hamidi. M. (2009). A Comparative Study of the Structure of the Student's Sports Studentship with the Selected Countries and the Presenting Pattern of Research Project, Physical Education Research Institute and Sport Sciences. (Persian)
 9. Hamidi. M, Khabiri. M, Sajjadi. N. (2014). Identify the SWOT and determine the strategic position of the National Athletic Federation. Physiology and Management Research in Sport. 6(2): 48-35. (Persian)
 10. Heracleous. L. (2014). Strategy and Organization: Realizing Strategic Management. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom.
 11. Hoseini. G, Hamidi. M, Tojjari. F. (2013). The Design of Student Sport Strategy of Islamic Azad University. Journal of Sport Management. 4(15): 15-33. doi: 10.22059/jsm.2013.29829. (Persian)
 12. Javadipour. M. Samie nia. M. (2013). Explanation of strategic position and presentation of development strategy in Sport for all in Iran. Management of sport & movment sciences. 3(5): 15-28. (Persian)
 13. Khalilpur. A. (2015). Compilation and Design of the Strategic Program for Physical Education of Applied Academic University. Master's thesis for Physical Education and Sport Sciences - Sport Management. University of Tehran. (Persian)
 14. Khosravi Zadeh. E, Hamidi. M. (2012). Strategic management in sports organizations. Second edition, Tehran: Publications of the Institute of Physical Education and Sport Sciences. (Persian)
 15. Kriemadis. A. (1997). Strategic planning in higher education athletic departments. International Journal of Educational Management, 11(6), 238-247.
 16. Lloyd. D. (2015). Sport & Recreation Strategic Plan 2015-2018. UniSA Sport University of South Australia.
 17. Manafi. F, Ramezaninezhad. R, GoharRostami. H, Dastoom. S. (2017). Analyzing the development trend of Iranian collegiate athletics from the first to fifth macro development programs. Sport Management and Development. 6(1): 67-86. doi: 10.22124/jsmd.2017.2344. (Persian)
 18. Najafi. M, Safania AM, Boroumand MR, Hadian. H. (2017). Codifying a Strategic Plan for Academies of the Iranian Volleyball Federation using a SWOT-AHP Method. Ann. Appl. Sport Sci.
 19. Nazari. R, Ehsani. M, Saket. MR. (2014). Management and strategic planning of sports organizations. Isfahan, Hadith Publishing Hadis Rahe Eshgh. (Persian)
 20. Rahimi Gurjan. S. (2018). Principles of Planning, Planning and Strategic Management in Sport using the SWOT Model. Second International Management and Accounting Conference. Tehran. (Persian)
 21. Ramezani Node. M. (2013). Strategic Planning of Academic Exercise Development (Case Study: Physical Education Management of Shahrood University). Master's thesis for Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology. (Persian)
 22. Rashid Lamir. A, Dehghan Ghahfarrokhi A, Rashid Lamir. A. (2014). The Development of the Strategic Plan of Sport and Youth Organization of Khorasan Razavi in Sport and Physical Education Section. Journal of Sport Management. 5(4): 179-198. (Persian)
 23. Rezaian. A. (2014). System Analysis and Design, 16th Edition, Tehran, Samt publication. (Persian)
 24. Shafiei. S, Hami. M. (2016). Development of Strategic Plan for Sport of Iran's Technical and Vocational School, The First National Conference on the Development of Sport Sciences in the Field of Health, Prevention and Leadership, Qazvin, Imam Khomeini International University. (Persian)
 25. Tavakol. M. (1998). Higher Education Status in Iran Facts & Challenges. Quarterly Journal of Planning and Higher Education, Ministry of Culture and Higher Education, No. 18. (Persian)
 26. Taylor. T, Doherty. A, McGraw. P. (2015). Managing People in Sport Organizations: A Strategic Human Resource Management Perspective. Routledge. 2ed. London, United Kingdom.