ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی از میزبانی رویدادهای ورزشی (مطالعه لیگ ملت‌های والیبال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استادیار، گروه جامعه شناسی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی لیگ ملت‌های والیبال بود. این تحقیق کاربردی با روش کمی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کلیه تماشاگران لیگ ملت‌های والیبال 2018 در مسابقات برگزارشده در ایران بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 380 نفر تعیین شد و 371 پرسشنامه سالم مورد تحلیل واقع شد. ابزار پژوهش پرسشنامه 27 سؤالی ادراکات اجتماعی رویدادهای ورزشی اینووی و هاوارد (2014) با سه خرده مقیاس عوامل تعیین کننده، ادراکات اجتماعی و پیامدهای ادراکات اجتماعی بود. روایی محتوایی پرسشنامه، توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در نرم‌افزار آموس نسخه 23 نشان داد مدل اندازه‌گیری تحقیق از برازش مطلوب برخوردار است و اثر مسئولیت اجتماعی رویداد و همراهی اجتماعی بر ادراکات اجتماعی مثبت و معنادار بود درحالی‌که مشارکت ورزشی و انگیزه‌ها اثر معناداری بر ادراکات اجتماعی نداشتند. همچنین ادراکات اجتماعی بر هر دو متغیر نیات رفتاری و تمایل به خرید محصولات حامیان اثر مثبت معنادار داشت که این اثر بر نیات رفتاری رویداد قوی‌تر بود. به‌طورکلی می‌توان دستاوردهای اجتماعی میزبانی این رویداد ورزشی برای کشورمان را موفق توصیف کرد که می‌تواند در میزبانی رویدادهای رشته‌های ورزشی دیگر نیز موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Balduck, A.-L., Maes, M., & Buelens, M. (2011). The social impact of the Tour de France: Comparisons of residents' pre-and post-event perceptions. European Sport Management Quarterly, 11(2), 91-113.
 2. Bowdin, G., McDonnell, I., O’Toole, J., & William, A. (2002). Hospitality, leisure and tourism events management. Oxford: Butterworth Heinemann LTD.
 3. Bull, C., & Lovell, J. (2007). The impact of hosting major sporting events on local residents: an analysis of the views and perceptions of Canterbury residents in relation to the Tour de France 2007. Journal of Sport & Tourism, 12(3-4), 229-248.
 4. Chou, M. C. (2013). Does tourism development promote economic growth in transition countries? A panel data analysis. Economic Modelling, 33, 226-232.
 5. Fourie, J., & Santana, G. M. (2011). The impact of mega-sport events on tourist arrivals. Tourism Management, 32(6), 1364-1370.
 6. Gezici, F., & Er, S. (2014). What has been left after hosting the Formula 1 Grand Prix in Istanbul? Cities, 41, 44-53.
 7. Gibson, H. J. (2007). Understanding sport tourism experiences. In Sport Tourism Destinations (pp. 73-88). London: Routledge.
 8. Gibson, H. J., Walker, M., Thapa, B., Kaplanidou, K., Geldenhuys, S., & Coetzee, W. (2014). Psychic income and social capital among host nation residents: A pre–post analysis of the 2010 FIFA World Cup in South Africa. Tourism Management, 44, 113-122.
 9. Gratton, C., & Henry, I. (2002). Sport in the city: The role of sport in economic and social regeneration. London: Routledge.
 10. Gursoy, D., Chi, C. G., Ai, J., & Chen, B. T. (2011). Temporal change in resident perceptions of a mega-event: The Beijing 2008 Olympic Games. Tourism Geographies, 13(2), 299-324.
 11. Haley, A. J., Snaith, T., & Miller, G. (2005). The social impacts of tourism a case study of Bath, UK. Annals of Tourism Research, 32(3), 647-668.
 12. Hiller, H. H. (1995). Conventions as mega-events: A new model for convention-host city relationships. Tourism Management, 16(5), 375-379.
 13. Horne, J., & Manzenreiter, W. (2006). An introduction to the sociology of sports mega-events. The sociological review, 54(2_suppl), 1-24.
 14. Huang, H.-Y., & Zhang, L. (2012). Research note: Estimation of the non-market value of sports events: a case study of the civic pride generated by the 2009 Shanghai ATP Masters 1000. Tourism Economics, 18(4), 887-895.
 15. Humphreys, B. R., & Prokopowicz, S. (2007). Assessing the impact of sports mega-events in transition economies: EURO 2012 in Poland and Ukraine. International Journal of Sport Management and Marketing, 2(5), 496-509.
 16. Inoue, Y., & Havard, C. T. (2014). Determinants and consequences of the perceived social impact of a sport event. Journal of Sport Management, 28(3), 295-310.
 17. Kaplanidou, K. (2012). The importance of legacy outcomes for Olympic Games four summer host cities residents' quality of life: 1996–2008. European Sport Management Quarterly, 12(4), 397-433.
 18. Karadakis, K., & Kaplanidou, K. (2012). Legacy perceptions among host and non-host Olympic Games residents: A longitudinal study of the 2010 Vancouver Olympic Games. European Sport Management Quarterly, 12(3), 243-264.
 19. Kenyon, J. A., & Bodet, G. (2018). Exploring the domestic relationship between mega-events and destination image: The image impact of hosting the 2012 Olympic Games for the city of London. Sport Management Review, 21(3), 232-249.
 20. Keshavarz, Y. (2014). Structural Equation Modeling with Using AMOS. Tehran: Mehraban Nashr. (Persian).
 21. Kim, W., & Walker, M. (2012). Measuring the social impacts associated with Super Bowl XLIII: Preliminary development of a psychic income scale. Sport Management Review, 15(1), 91-108. doi: 10.1016/j.smr.2011.05.007
 22. Kristiansen, E., Skirstad, B., Parent, M. M., & Waddington, I. (2015). ‘We can do it’: Community, resistance, social solidarity, and long-term volunteering at a sport event. Sport Management Review, 18(2), 256-267.
 23. Mao, L. L., & Huang, H. (2016). Social impact of Formula One Chinese Grand Prix: A comparison of local residents’ perceptions based on the intrinsic dimension. Sport Management Review, 19(3), 306-318.
 24. Meier, H. E., & Mutz, M. (2018). Political regimes and sport-related national pride: a cross-national analysis. International Journal of Sport Policy and Politics, 10(3), 525-548.
 25. Pranić, L., Petrić, L., & Cetinić, L. (2012). Host population perceptions of the social impacts of sport tourism events in transition countries: Evidence from Croatia. International Journal of Event and Festival Management, 3(3), 236-256.
 26. Prayag, G., Hosany, S., Nunkoo, R., & Alders, T. (2013). London residents' support for the 2012 Olympic Games: The mediating effect of overall attitude. Tourism Management, 36, 629-640.
 27. Smith, A. (2012). Events and urban regeneration: The strategic use of events to revitalise cities. London: Routledge.
 28. Williams, J., & Lawson, R. (2001). Community issues and resident opinions of tourism. Annals of Tourism Research, 28(2), 269-290.
 29. Xie, K. L., & Lee, J.-S. (2013). Toward the perspective of cognitive destination image and destination personality: The case of Beijing. Journal of travel & tourism marketing, 30(6), 538-556.
 30. Zhou, R., & Kaplanidou, K. (2018). Building social capital from sport event participation: An exploration of the social impacts of participatory sport events on the community. Sport Management Review, 21(5), 491-503.
 31. Zhou, Y., & Ap, J. (2009). Residents' Perceptions towards the Impacts of the Beijing 2008 Olympic Games. Journal of Travel Research, 48(1), 78-91. doi:10.1177/0047287508328792