نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر مرور نظام­مند پژوهش­های حوزۀ فعالیت بدنی زمان فراغت بود. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است که به روش مرور نظام­مند اجرا گردید. به این منظور ابتدا جهت تعیین معیارهای ورود و خروج به تحقیق یک فرم ارزیابی تهیه شد و روایی صوری و محتوایی آن توسط پنج تن از متخصصان حیطۀ مدیریت ورزش و اوقات فراغت تأیید شد. بعد از گزینش منابع مرتبط، به منظور اطمینان از اعتبار یافته­ها، از ضریب توافق اسکات استفاده گردید. این ضریب توافق بین کدگذاران 80 درصد به دست آمد. در جستجو برای گردآوری اطلاعات، بر اساس کلید واژه­های مورد استفاده، 831 مقاله از سال 1383 تا 1397 شناسایی و با بررسی­های بیشتر و در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق، 101 مقاله تحلیل شدند. در مجموع 280 گزاره متنی شناسایی گردیدند. سپس گزاره­های متنی شناخته شده به 185 مورد تلخیص شد. در گام بعدی، این 185 گزاره در قالب چهار دسته کلی الف- محرک­ها یا عوامل، ب- مفاهیم یا موانع، ج- پیامدها و د- حوزه­های نیازمند تغییر تقسیم­بندی شدند. بنابر گزاره­های متنی نهایی، به مسئولان و تصمیم­گیران کلیدی پیشنهاد می­شود که از طریق توسعه همکاری­های بین­سازمانی، توجه جامعی به ضرورت مشارکت اقشار مختلف جامعه (مانند گروه­های آسیب­پذیر) در برنامه­های فعالیت بدنی زمان فراغت داشته باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Amini, R., Ingman, S.R., & Sahaf, R. (2013). Aging in Iran: Past, present and future. Aging in Emerging Economies, (4)1: 17-34.
 2. Asgari, B., Elahi, A., & Poursoltanizarandi, H. (2014). Content analysis of sport management's articles of the journal of research in sport sciences. Sport Management Studies, (22): 155-172. (Persian)
 3. Bichescu, A. (2014). Leisure Time Sport Activities of the Students at Resita University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 117: 735-740.
  DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.02.291
 4. Casey, M. M., Eime, R. M., Payne, W. R., & Harvey, J. T. (2009). Using a socioecological approach to examine participation in sport and physical activity among rural adolescent girls. Qualitative health research, 19(7): 881-893.
 5. Chamanpira, M., Farahani, A., & Farahani, M. J. (2014). Older Adults’ Leisure Time And Physical Activity With Emphesis On Sport Equipments Provided By The Tehran Municipality In 2010. Iranian Journal of Aging, 9(3): 179-189.
 6. David, A. M., & Năstase, S. (2012). Calitatea vieţii la pacienţii cu afecţiuni oncologice şi patologie depresiv-anxioasă comorbidă. Quality of Life/Calitatea Vietii, 23(1):
  45-62
  .
 7. Depei, L. (1989). Sports and the Leisure Lives of Chinese City Dwellers. Loisir et Société / Society and Leisure, 12(2): 325-340. DOI:10.1080/07053436.1989.10715333.
 8. Dias, D. F., Loch, M. R., & Ronque, E. R. V. (2015). Perceived barriers to leisure-time physical activity and associated factors in adolescents. Ciencia & saude coletiva, 20(11): 3339-3350.
 9. Forghani, M. M., & Khajir, Y. (2006). Local magazines and presidential elections. Social Sciences Quarterly, (37): 141-166. (Persian)
 10. Haycock, D., & Smith, A. (2012). A family affair? Exploring the influence of childhood sport socialisation on young adults’ leisure-sport careers in north-west England. Leisure Studies, 33(3): 285-304. DOI:10.1080/02614367.2012.715181.
 11. Heo, J., Lee, Y., McCormick, B. P., & Pedersen, P. M. (2010). Daily experience of serious leisure, flow and subjective well‐being of older adults. Leisure Studies, 29(2): 207-225.
 12. Hirvensalo, M., & Lintunen, T. (2011). Life-course perspective for physical activity and sports participation. European Review of Aging and Physical Activity, 8(1): 13.
 13. Hosseinpor, J., Doosti, M., Hosseini, S. E., & Saki, R. (2014). Leisure time among employees of Naja educational centers indicating on sport activity. Management in Marine Science Education, (2): 67-76. (Persian)
 14. Kim, J., Park, S.-H., Malonebeach, E., & Heo, J. (2015). Migrating to the East: a qualitative investigation of acculturation and leisure activities. Leisure Studies, 35(4): 421-437. DOI:10.1080/02614367.2015.1014929.
 15. Kirchengast, S. (2014). Physical Inactivity from the Viewpoint of Evolutionary Medicine. Sports, 2(2): 34-50. DOI: 10.339 /sports2020034.
 16. Lee, K.-U., Kim, H.-R., and Yi, E.-S. (2014). The effect of push factors in the leisure sports participation of the retired elderly on re-socialization recovery resilience, Journal of Exercise Rehabilitation, 10(2): 92-99 DOI: 10.12965/jer.140090.
 17. Mäkinen, T. E., Borodulin, K., Tammelin, T. H., Rahkonen, O., Laatikainen, T., & Prättälä, a. R. (2010). Research the effects of adolescence sports and exercise on adulthood leisure-time physical activity in educational groups. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7(27): 1-11.
 18. McNeill, M., Lim, B. S. C., Wang, C. K. J., Tan, W. K. C., & MacPhail, A. (2009). Moving towards quality physical education: Physical education provision in Singapore. European physical education review, 15(2): 201-223.
 19. Mehdizadeh, R., Andam, R., & Rouzbahani, S. (2013). Obstacles against sport for all at universities. Research in Sport Sciences, (1): 109-126. (Persian)
 20. Mirsafian, H., Dóczi, T., & Mohamadinejad, A. (2014). Attitudes of Iranian female university students to sport and exercise. Iranian Studies, 47(6): 951-966.
 21. Mohammadi, M., & Monem, R. (2016). The obstacles against elderlies in sports participation and leisure time. Paper presented at The First International Congress on Sports Management, Hamedan, Iran. (Persian)
 22. Motmeni, A., Hemmati, A., & Moradi, H. (2013). Identifying and prioritizing the barriers for women’s sports activities. Sport Management Studies, (24): 111-130. (Persian)
 23. Nobakht, F., Aafif, A. H., & Ashrafi, N. (2018). On the relationship between physical self-conception and leisure time activities of gifted students with an emphasis on physical activity. Journal of school psychology, 7(2): 278-290. (Persian)
 24. O’Reilly, N., Berger, I. E., Hernandez, T., Parent, M. M., & Séguin, B. (2015). Urban sports capes: An environmental deterministic perspective on the management of youth sport participation. Sport Management Review, 18(2): 291-307.
 25. Raeisi, A. (2017). 9 out of 10 Iranians over the age of 18 are inactive. (Persian)
 26. Razavi, S. M. H., Rajabzadeh, R., Mirzapour, A. A., & Sajadi, S. A. (2013). The role of sport and physical activity among the disabled. Sport Management and Motor Behavior, 9(18): 129-140 (Persian)
 27. Sadeghi, R., Balaei, E., & Mohammadpour, A. (2008). Social inequality in leisure. Social Welfare Quarterly, 10(39), 389-357. (Persian)
 28. Shabani, A., Ghafouri, F., & Honari, H. (2010). Challenges of Sport for All in Iran. Research in Sport Sciences (10): 13-26. (Persian)
 29. Shahbazi, M., Shabanimoghddam, K., & Saffari, M. (2013). Sport for all (necessities, obstacles, and strategies). Parliament and Strategy, 20(76): 69-96. (Persian)
 30. Shahi, Z., Jadidi, B., & Khabiri, M. (2014). Leisure time among blind students in Iran indicating in sports activities. Sport Management and Motor Behavior, 4(7): 131-147. (Persian)
 31. Spracklen, K., Long, J., & Hylton, K. (2015). Leisure opportunities and new migrant communities: challenging the contribution of sport. Leisure Studies, 34(1): 114-129. DOI:10.1080/02614367.2014.939989.
 32. Taymoori, P., Rhodes, R., and Berry, T. (2008). Application of a social cognitive model in explaining physical activity in Iranian female adolescents. Health Education Research, 25(2): 257-267.
 33. Torkildsen, G. (2010). Torkildsen's Sport and Leisure Management (P. Taylor, Ed.) (6th ed.). Routledge.
 34. Vamaghi, M., Rafiei, H., Sajadi, H., & Rashidian, A. (2010). Systematic review of studies on street children in Iran in recent decade: Poverty, a risk factor for becoming a street child. Social Welfare Quarterly, 9 (35): 337-378. (Persian)
 35. Veal, A. J. (2016). Leisure, income inequality and the Veblen effect: cross-national analysis of leisure time and sport and cultural activity. Leisure Studies, 35(2):
  215–240 DOI: 10.1080/02614367.2015.1036104.
 36. Ware, V., & Meredith, V. (2013). Supporting healthy communities through sports and recreation programs (26): Australian Institute of Health and Welfare.