نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف مطالعه حاضر مرور نظام‌مند پژوهش‌های اخیر در حوزه فعالیت بدنی زمان فراغت با استفاده از یک رویکرد مدیریتی بود. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است که به روش مرور نظام‌مند اجرا گردید. به این منظور ابتدا جهت تعیین معیارهای ورود و خروج به تحقیق یک فرم ارزیابی تهیه و روایی صوری آن توسط 5 تن از متخصصان حوزه مدیریت ورزش و اوقات فراغت تایید شد.
در جستجوی اولیه برای گردآوری اطلاعات، بر اساس کلید ‌واژه‌های مورد استفاده، 831 مقاله در بازه زمانی 2005 تا 2018 شناسایی و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق، 101 مقاله مورد تحلیل قرار گرفتند. در مجموع 280 گزاره متنی شناسایی شدند. سپس گزاره‌های متنی شناخته شده به 185 مورد تلخیص گردید. در گام بعدی، این 185 گزاره در قالب چهار دسته کلی الف- محرک‌ها یا عوامل، ب- مفاهیم یا موانع، ج- پیامدها و، د- حوزه‌های نیازمند تغییر تقسیم‌بندی شدند.
بنابراین یافته‌ها به مسئولان و تصمیم‌گیران کلیدی پیشنهاد می‌شود که به منظور افزایش مشارکت در برنامه‌های فعالیت بدنی زمان فراغت ضمن توسعه همکاری‌های بین‌سازمانی و داشتن یک نگاه چند بعدی و همه جانبه، به نیازهای اقشار مختلف جامعه (مانند گروه‌های آسیب‌پذیر) توجه کافی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات