نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اراک

2 دانشگاه اراک

چکیده

هدف پژوهش حاضر نیازسنجی آموزشی کارآفرینانه محور برنامه درسی علوم ورزشی در دانشگاه‌های استان مرکزی بود. فرایند نیازسنجی مبتنی بر مدل ویتکین و آلتسچود (2010) بود. روش تحقیق در دو بخش کمی و کیفی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان کارشناسی و استادان علوم ورزشی و نمونۀ آماری در بخش کمی شامل 148 نفر و در بخش کیفی (پانل دلفی) 8 نفر بود. روش نمونه‌گیری در بخش کمی، تصادفی طبقه‌ای و در بخش کیفی، موارد حاد بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های وضعیت آموزشی کارآفرینانه، پرسشنامه اهداف برنامه درسی و نیازهای آموزشی (محقق ساخته) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط 10 نفر از متخصصان و ضریب پایایی هر یک بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (902/0، 90/0 و 840/0) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت آموزشی کارآفرینانه در برنامه درسی علوم ورزشی در استان مرکزی از دید دانشجویان نامطلوب بوده است. اولویت نیازهای آموزشی کارآفرینانه به ترتیب مربوط به نیازهای ساختاری، کارورزی و مهارت‌های کار گروهی بود. بین نیازهای آموزشی کارآفرینانه و برنامه درسی فعلی ارتباط معناداری وجود نداشت و بر اساس رویکرد دلفی و با توجه به نیازهای آموزشی به‌دست‌آمده، اصلاحات آموزشی در سه سطح دانشجویان، ساختاری و اساتید به دست آمد. درنتیجه به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری برنامه درسی و ساختارها به‌منظور توسعه کارآفرینی ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Ahmadpour Daryani, M., Sheikhan, N., Rezazadeh, H. (2004). Entrepreneurship Experiences in Selected Countries. Tehran: Sepehr publication. (Persian).
 2. Altschuld, J., Kumar, D.D. (2010). Needs assessment, an overview. USA: SAGE publication.
 3. Altschuld, J., Witkin, B. (2000). From Need assessment to action: Transfering needs into solution strategies, Thousand oaks, C,A: Sage.
 4. Badri Azin, Y. (2014). Educational Needs Assessment of Information and Communication Technology (ICT) at Faculty Members of Physical Education and Sports Sciences Universities, Sports Management, 13 (1): 5-25. (Persian).
 5. Bikse, V., Riemere, I., Rivza, B. (2014). Science direct the improvement of entrepreneurship education management in Latvia. Procedia- social and behavioral sciences, 140(1), 69-76.
 6. Chatzichristou, S., Henry, N. (2014). Expert Group on Indicators on entrepreneurial learning and competence, A report, Brussels: Belguim.  
 7. Cilietti, D., Chadwick, S. (2013). Sports Entrepreneurship, Theory and Practice, Translated by Honari, H, Goodarzi, M. Tehran: Hatami Publications. (Persian).
 8. Dabagh, R. (2003). Employment policies of different countries and Iran. institute for research and planning, higher education. Quarterly journal of research and planning, 11(3): 147-168. (Persian).  
 9. Delavar, A. (2011). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. 7 th edition. Tehran: Roshd publication.
 10. Din, B.H, Anuar, A.R., Usman, M. (2016). The effectiveness of the entrepreneurship Education program in upgrading entrepreneurial skills among public university students. Procedia-social and behavioral sciences, 224(224), 117-123.
 11. Fathi Vajargah, K. (2001). Educational Needs Assessment, Patterns and Techniques. 2th Ed. Tehran: Ayizh publication (Persian).
 12. Flick, U. (2008). An introduction to qualitative research, translated by Hadi Jalili, Tehran: Nay Publication.
 13. Ganaatiyan Jabzari, M. (2011). Requirements of Educational Management in Master's Degree Rehabilitation Management based on the Experiences and Views of Students and Students in 2011, Master's thesis for Rehabilitation Management, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Tehran: faculty of rehabilitation (Persian).
 14. Goodarzi, M., Jalali Farahani, M., Rajabi, H., Hamidi, M. (2017). Designing and developing a model for entrepreneurial skills among Iranian sport management students. A new approach to sports management, 5 (18): 21-9. (Persian).
 15. Hanti, S., Kairisto-Mertanen, L., Kallio-Gerlander, J. and Rantanen, H. (2008), “Identifying entrepreneurial competences in three different cross-disciplinary environments”, in Ingle, S. and Neuvonen-Rauhala, M. (Eds), Promoting Entrepreneurship by Universities. The Proceedings of the 2nd International FINPIN 2008 Conference, Ha ¨mainline: Finland
 16. Hooman, H. (2011). Practical Guide to Qualitative Research. 4th Edition. Tehran: Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books. (Persian).
 17. Hyclack, T., Barakat, S. (2010). Entrepreneurship education in an entrepreneurial community. Industry and higher education, 24(6): 475-486.
 18. Jack, S., Anderon, A. (1999). Entrepreneurship education within the enterprise culture: producing reflective practitioner. International journal of entrepreneurial behavior & research, 5(3), 110-125.
 19. Jones, W. B, Bill, K. (2009). Enhancing Enterprise, Entrepreneurship and Employability through PDP. Retrived  from:  https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/enhancing-enterprise-entrepreneurship-and-employability-through-pdp
 20. Kenny, B. (2015). Meeting the entrepreneurial learning needs of professional athletes in career transition. International journal of entrepreneurial behavior and research, 21(2),175-196.
 21. Khaledi, Kh., Agahi, H., Eskandari, F. (2013). Educational Needs of Entrepreneurship Management in Agricultural College Students of West Iran. Quarterly Journal of Agricultural Management, 6(30), 14-3. (Persian).
 22.  Kia, M., Nasak, S., Ahmadzadeh, N., Noora, A (2007). Step-by-step Entrepreneurship. Tehran: publication of Employment Co-operation Organization of Graduates of Universities. (Persian).
 23. Kuratko, D. F. Hodgetts, R. M. (2001): Entrepreneurship: A contemporary Approach. 5th Edition. Fort Worth, TX: Harcourt College publication.
 24. Lackeus, M. (2015). Entrepreneurship in education, what, why, when, how. A report of European commission, OECD, P: 1-45.
 25. Mondalizadeh, Z. (2013). Designing and developing of indicators and model of sustainable entrepreneurship in sport of Iran, a dissertation, faculty of humanities science, departemen of sport management, Tarbiat Modares University: Tehran. (Persian).    
 26. Naipinit, A., Sakolnakorn, T., Kroeksakul, P. (2014). Sufficiency economy for social and environmental sustainability: a case study of four villages in rural Thailand. Asian social science, 10(2): 102-114.
 27. Nazarian Madvani, A., Ramezani, A., Sharafiani, H.R. (2015). Graduate Curriculum Evaluation of Physical Education and Sports Science. Sports Management Studies, 31: 70-49. (Persian).
 28. Politis, D. (2005). The process of entrepreneurial learning: a conceptual framework. Entrepreneurship theory and practice, 29(4): 399-424.
 29. Quaray, SH., Hosseini, M A. (2010). Needed and suggested training needs for entrepreneurship and job placement among students and students of Southern Medical Sciences Universities. Quarterly Journal of Jahrom University of Medical Sciences, 9(1): 60-54. (Persian).
 30. Ramsgaad, M.B., Qstergaad, S.J. (2017). Education and training retrieved from https://doi.org/10.1108/et-11-2016-0164. Access 21 Aug. 2017.
 31. Ratten, V., Ferreira, J. (2017). Entrepreneurship and Sport Innovation. Translated by Mondalizadeh, Z, Khosrowizadeh, E. Arak: Arak University publication. (Persian).
 32. Refaat, A.A. (2009). The Necessity of Engineering Entrepreneurship Education for Developing Economies, International Journal of Education and Information Technologies .2(3), 85-96.
 33. Rowe, G., Wright, G. (1999). "The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis." International journal of forecasting 15(4): 353-375.
 34. Roxas, B.G., Cayoca-Panizales., R., de Jesus, R. (2008). Entrepreneurial Knowledge and its effects on entrepreneurial intention: development of a conceptual framework. Asia-pacific science, 8(2): 61-77.
 35.  Safari, A., Samiyazadeh, M. (2011). Needs Assessment of Knowledge Training and Entrepreneurship Skills in Humanities. Education Technology, 7(7): 79-65. (Persian).
 36. Safavi, A., Sadeghi, A. (2017). Reconstruct the faculty empowerment program through the intervention strategy of supervised experience and experience with the aim of enhancing their skills in curriculum design. Journal of Educational Strategies in Medical Sciences, 10 (5): 359-363. (Persian).
 37. Schalake, M.R., Narjes, C., Faorchild, P. (2006). New Youth Entrepreneurship Curriculum on the Horizon. A report, United Kingdom: University of Nebraska Lincoln.  
 38. Shaemi, A., Etebarian, A., Khairmand, M. (2010). Educational needs of female entrepreneurs in Isfahan. Women in development and politics, 9(3): 180-151. (Persian).
 39. Shih, T., Huang, YY. (2017). A case study on technology entrepreneurship education at a Taiwanese research university. Asia pacific management review, 22(4): 202-211.

 

 1. Taatila, V. P. (2010). Learning entrepreneurship in higher education. Education and training, 52(1): 48-61.
 2. Wajari, T., Barzegar, N., Moradi, S., Arakyya, A. (2013). Analysis of the quality of industrial engineering curriculum for labor market based on job-seeking (case study). Quarterly Journal of Human Resource Education and Development, 1(3):129-113. (Persian).
 3. Welsh, D, H.B., Tullar, W.L., Nemati, H. (2016). Entrepreneurship education: process, method, or both?, Journal of innovation and knowledge. 1(3): 125-132.
 4. Yusuf, J-E. (2010). Meeting entrepreneurs’ support needs are assistance programs effective? Journal of small business and enterprise development, 17 (2): 294-307.