نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

توجه به توسعه و گسترش ورزش دانش آموزی نقش مهمی در افزایش مشارکت دانش آموزان در ورزش، توسعه استعدادهای ‏ورزشی و ترویج سبک زندگی سالم و فعال دارد. رویدادهای ورزش دانش آموزی علیرغم پتانسیل تبلیغاتی زیاد، از حمایت مالی ‏چندانی برخوردار نیست. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت مالی در ارتقای جایگاه ورزش دانش آموزی کشور ‏و ارائه مدل حمایت مالی ورزشی در رویدادهای ورزش دانش‌آموزی انجام شد.‏
از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل تحلیل سه شاخه ای( میرزایی اهرنجانی) در سه گروه عوامل ساختاری، رفتاری و ‏زمینه ای بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت و برای تحلیل از نرم‌افزارهای ‏SPSS‏ و ‏LISREL‏ و‎ ‎مدل‌سازی معالات ساختاری ‏استفاده شد. روایی صوری، روایی سازه و پایایی پرسشنامه( آلفای کرونباخ9/0) مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری حامیان ‏مالی، مربیان و مسئولین ورزش دانش آموزی کشور بودند که تعداد 254نفر پرسشنامه را تکمیل کردند.‏
نتایج نشان داد به ترتیب بعد ساختاری: بازاریابی، فناوری و سیستم های اطلاعاتی، حقوقی و قانونی (984/0)، زمینه‌ای: ‏سیاسی- مدیریتی، ارتباطات جمعی (965/0) و رفتاری: آموزشی- مدیریتی، ارتقای جایگاه ورزش دانش‌آموزی (960/0) بر ‏حمایت مالی از رویدادهای ورزش دانش‌آموزی موثر می باشد. بنابراین تصویب قوانین استاندارد، برقراری ارتباط مستمر با ‏سازمان ها و توانمندسازی مدیران ورزش دانش آموزی در زمینه بازاریابی نقش مهمی در جذب حمایت مالی خواهد داشت.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات