نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی،گروه آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان

2 استاد، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضرکه با استفاده از روش شناسی کیو انجام شد، با هدف کشف مدل ذهنی خبرگان در مورد راهکارهای توسعه ورزش در دانشگاه فرهنگیان با توجه به جنبه های تربیتی آن انجام گرفت. پژوهش بر اساس هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو از نوع پژوهش‌های آمیخته می باشد. جامعه پژوهش کلیه اساتید و کارشناسان خبره، پیشکسوتان ورزش دانشگاه، مدیران اداری و سرپرستان شبانه روزی فعال در این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از نمودار کیو با توزیع شبه نرمال و توزیع اجباری استفاده شده است. داده‌ها به کمک تحلیل عاملی کیو تجزیه و تحلیل و ذهنیت های مختلف شرکت‌کنندگان شناسایی گردید. بر پایه نتایج پژوهش، نه (9) الگوی ذهنی متمایز در خصوص راهکارهای توسعه ی ورزش با رویکرد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان شناسایی شد. عوامل انگیزشی بیرونی، ساخت و توسعه ی اماکن و تجهیزات مناسب و استاندارد، توجه به نیازهای جسمی، تربیتی و روانی افراد، امکان مشارکت اعضای خانواده و دوستان در فعالیت ها، درونی سازیِ ارزش مشارکت در برنامه های ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی آگاهانه، تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب، توجه به هزینه ها و مسائل مالی. الگوهای ذهنی استخراج شده می باشند. به طور کلی مدیریت دانشگاه فرهنگیان در صورت توجه به الگو های ذهنی استخراج شده می‌تواند به رشد و توسعه ورزش در دانشگاه و بهره مندی از آن کمک نموده و سازمان خود را در راستای اهداف عالی تعلیم و تربیتی هدایت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Asadi, Z, Moradi, MR, Namazizadeh, M. (2011). Investigating the motivations and factors hindering the participation of Shahrekord University students in extracurricular sports activities and providing a solution.1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical. https://civilica.com/doc/167672/. SPORTIAU01_227
 2. Duncan, M. (1996). Understanding Persistent Poverty: Social Class Context in Rural Communities. Rural sociology, 61(1): 103-124.
 3. F. GHafouri, M. S. Memarzadeh, S. Alavi.(2019). Determining the Contribution and Role of the Executive Organizations in Development of community Sport. Applied Research of Sport Management. 8(1):11-23. (Persian).
 4. Fadaie Keyvani, R, Pourmohammad , M, Pourmohammad, M. (2018) Privatization in the Iranian Education System: Challenges and Solutions, Second International Conference on Management and Accounting, Salehian Institute of Higher Education, Tehran, https://www.civilica.com/Paper-MANAGECONF02-
 5. Fathi. S, (2007). Sociological Explanation of Student Sports Participation. Social Science Research Journal, 3(4), 145-173. (Persian).
 6. Ghodratna ma. A, Heydari nezhad. S, Davoodi. I, Rayegan. A. (2011). The Relationship between Social Economic Status (SES) and Physical Activity of Students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Proceedings of the 6th National Conference of Iranian Students of Physical Education and Sport Sciences. Tehran. (Persian).
 7. Ghoramaleki. A, Barkhordari. Z, Movahedi. F, (2017). Professional behavior in school. 2nd edition. Tehran: Shahid Mahdavi. (Persian).
 8. Goudarzi. M, Asadi. H, (2000). Analysis of the amount and type of leisure and sports activities. Movement, 2(4), 21-36. (Persian).
 9. Henseler, J. (2012). PLS-MGA: A non -parametric approach to partial least squares-based multi-group analysis. In Challenges at the interface of data analysis, computer science, and optimization. Springer. 21 – 23. 10.1007/978-3-642-24466-7_50
 10. Lahsayi zadeh. A, Jahangiri, J. Tabeiyan. H. (2006). Investigating the Factors Affecting Students' Interest in Sport: A Case Study of Students of Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Social and Human Sciences Shiraz University, 24(2), 105 – 95. (Persian).
 11. Lahsayi zadeh. A, Jahangiri, J. Tabeiyan. H. (2006). Investigating the Factors Affecting Students' Interest in Sport: A Case Study of Students of Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Social and Human Sciences Shiraz University, 24(2), 105 – 95. (Persian).
 12. Mozafari, SAA. Safania, AM. (2002). How to spend leisure time of students of Islamic Azad universities of the country, with emphasis on sports activities. Olympic quarterly, 10(2): 117-126. (Persian).
 13. Nikvarz,T, Yazdanpanah, L. (2015), Relationship between Social Factors and Social Health among Students of Shahid Bahonar University of Kerman. Journal of Applied Sociology, 59(3), 19-22.
 14. Shabani. A, Ghafouri. F, Honari. H, (2012). The Challenges of Public Sports in Iran. Journal of Research in Sport Science, 10, 13-26. (Persian).
 15. Talebpour. M, Sahebkaran. M, Mosalanezhad. M, Rajabi. M, (2017). A Comparative Study of Factors Affecting the Institutionalization of Sport among Students. Journal of Research in Educational Sport, 11, 55-70. (Persian).
 16. Tatar, F. M. (2009). Perceived barrier to physical activity among IIUM students: self-efficacy as mediator. Unpublished master's thesis, International Islamic University Malaysia, Malaysia.
 17. Tondnevis,F, Afarinesh khaki, A, mozaffari, A. (2005). Comparing the views of faculty members, coaches, athletes, and managers on how to develop public sports. Journal of Motor and Exercise, Sciences, 5, 1-22 (Persian).
 18. Jami Alahmadi, A.(2014).determine the factors affecting the institutionalization of thestudents  in  physical  activity  and  outlines:  case  study  Universities  of  Tehran  [thesis].Tehran, Shahid Beheshti university. (Persian).