نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی و پیاده سازی مدل گسترش عملکرد کیفیت در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش بود. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، مدیران مدارس مجری، معلمین تربیت بدنی و معاونین پرورشی و تربیت بدنی مدارس مجری طرح و مدیران کل استان ها در سال تحصیلی 97-96. نمونه آماری نیز در مرحله مصاحبه به صورت ملاکی انتخاب شد. در بخش کمی تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای استفاده شد که بر حسب جدول حجم نمونه مورگان تعداد 420 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردید و با استفاده از پرسش نامه استاندارد پاراسورامان و همکاران مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، مهم ترین نیازهایی که از مرحله مصاحبه و تجزیه و تحلیل پرسش نامه به دست آمده بودند طبق نظر گروه کانونی به عنوان صدای مشتریان به خانه کیفیت راه یافتند و در ادامه 3 ماتریس گسترش عملکرد کیفیت، طبق پروتکل سازگار شده برای سازمان های خدماتی طراحی شدند و ویژگی های خدمت، عملیات کلیدی فرایند و الزامات عملیات المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شناسایی و تنظیم شدند. در نهایت با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای ارائه شد که مهم ترین آن ها به ترتیب اولویت بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه های المپیاد، تشکیل انجمن های ورزشی درون مدرسه ای و فعال سازی آنان، ارائه گزارش کمی و کیفی المپیاد در جلسه والدین می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. Arefi, M. Zandi, Kh. (2012). The proposed model for integration of quality improvement models: customer orientation approach in higher education. Master's thesis Department of educational sciences. Faculty of education and psychology. Shahid Beheshti University of Tehran. (Persian)
  2. Bakhsheshi, M. Aghaei, N. & Akbari Yazdi, H. (2018). Analysis of the expansion of quality performance at the Faculty of Physical Education and Sport Sciences of Kharazmi University based on the SERVQUAL model. management and development of sport, 6 (2), 69-47. (Persian)
  3. Bazargan, A. )2006). Internal evaluation of university and its application to continuous improvement of higher education quality. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 4 (3), 32-15. (Persian)
  4. Bazargan, A. Sarmad, Z.  &Hejazi, E. (2015). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Knowledge Publishing. (Persian)
  5. Chen, F. (2015). A novel approach to regression analysis for the classification of quality attributes in the Kano model: an empirical test in the food and beverage industry. omega, 40(5), 651-659.
  6. Garibay, C. Gutiérrez, H. & Figueroa, A. (2015). Evaluation of a Digital Library by Means of Quality Function Deployment (QFD) and the Kano Model. The Journal of Academic Librarianship, 2(36), 125–132.
  7. Ghorbani, Kh. Vaseghi, N. (2015). Investigating strategies for strengthening physical education of high school students in esfahan province., Quarterly Journal of Education publication of the academy of scientific studies in education, 31(1): 75-92. (Persian)
  8. Hamidizadeh, M. Ghamkhari, M. (2010), Identification of Factors Affecting Loyalty, Customers Based on the Quick Response Organizations Model. Quarterly Journal of Business Research, 52(8), 187-210. (Persian)
  9. Hosseini, Sh. Hamidi, M. Rajabi, A. & Sajjadi, N. (2015). Identified the strengths, weaknesses, opportunities and threats talent in athletics, challenges of the Islamic Republic of Iran. Journal Sports Management, 5(17), 29-54. (Persian)