دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، بهار 1399 
2. طراحی مدل توسعه ورزش دانش‌آموزی ایران

صفحه 41-62

10.22089/res.2019.6508.1557

اکبر میرزایی کالار؛ مهرعلی همتی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد


4. طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سند چشم انداز1404 جمهوری اسلامی ایران

صفحه 91-112

10.22089/res.2017.4387.1322

حوریه شاهزاده تیمورلو؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی