نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه چارچوب تحلیلی الگوی تضمین کیفیت سیستم آموزش تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (اساتید مدیریت ورزشی، معاونین و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و معلمان تربیت‌بدنی) و جامعه اطلاعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و دردسترس نمونه‌گیری و نظرخواهی گردید (16 نفر و 30 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی‌سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی برای تحلیل یافته‌ها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل سه بخش اصلی ورودی، فرایند و خروجی یا پیامد می‌باشد. بخش ورودی شامل اهداف، منابع، فرصت‌ها و ضرورت‌ها و فرایند شامل کیفیت مدیریت آموزش، کیفیت محیط آموزشی، کیفیت برنامه آموزشی، کیفیت امکانات آموزشی، کیفیت مدرس در فرایند تدریس، کیفیت مشارکت فراگیر، کیفیت تدریس و ارزشیابی مبتنی بر کیفیت می‌باشد. در نهایت پیامدهای سیستم شامل پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که عوامل تعیین کننده در کیفیت‌بخشی آموزش درس تربیت-بدنی و ورزش در مدارس محدود به بخش خاصی مانند برنامه‌ریزی کیفیت آموزش، فرصت‌ها، ضرورت‌ها و یا فرایندها آن نیست بلکه در سر تا سر سیستم وجود دارد و هر بخش جهت اجرای الگوی تضمین کیفیت آموزش، نیازمند یک راهبرد خاصی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Akalu, G. A. (2014). Higher Education in Ethiopia: Expansion, Quality Assurance and Institutional Autonomy. Higher Education Quarterly, 68(4): 394–415. 
 2. Asiyai, R. I. (2020). Best practices for quality assurance in higher education: implications for educational administration. International Journal of Leadership in Education, 1–12.
 3. Damian, R. Grifoll, J., & Rigbers, A. (2015). On the role of impact evaluation of quality assurance from the strategic perspective of quality assurance agencies in the European higher education area. Quality in Higher Education, 21(3): 251–269. 
 4. Document on the Fundamental Transformation of Education. (2011). Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution of the Ministry of Education. (Persian)
 5. Ghanbari, Hadi, Shetab Bushehri, Nahid, Shafi Nia, Parvaneh, Mehr Alizadeh, Yadollah. (2018). The pathology of physical education and school sports using a three-pronged model. Research in Educational Sports, 6 (15): 139-160. doi: 10.22089 / res.2017.4786.1359 (Persian)
 6. Hosseini, M., Farahani, A., Ghareh, M. (2013). The pattern of quality assurance of physical science in distance learning system. Research of Sport Management, 2(2): 119-135. (Persian)
 7. Hou, L. (2011). Research on the developmental physical education model integrated knowledge, belief and practice. 2011 IEEE International Symposium on IT in Medicine and Education, 1, 160–164.
 8. Houston, D., & Paewai, S. (2013). Knowledge, power and meanings shaping quality assurance in higher education: A systemic critique. Quality in Higher Education, 19(3): 261–282. 
 9. Kamali Khalkhali, M. (2000). Investigating the Tasks of Managers in the School Management Process. Management Quarterly, 22. (Persian)
 10. Komorowska, H. (2017). Quality Assurance in Teacher Education. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. 44(1): 23-38. DOI:10.14746،gl.2017.44.1.02
 11. Lui, S., & Meng, L. (2009). Perceptions of teachers, students and parents of the characteristics of good teachers: A cross-cultural comparison of china and the United States. Educational, Assessment, Evaluation and Accountability, 21: 313-328.
 12. Michael, W., & Chapman. (2008). Trust in teacher. A motivating element to lerning. Radical Pedagogy, 9(2): 3.
 13. Mir Hosseini, Farnaz Sadat, Aghaei, Najaf, Saffari, Marjan. (2019). Designing a professional qualification model for Iranian physical education teachers. Research in Educational Sports, 7 (17): 17-34. doi: 10.22089 / res.2019.5964.1480 (Persian)
 14. Mohammadi, Reza. (2008). Practical Guide of Internal Evaluation in Higher Education: National and International Experiences. Tehran: Sazman Sanjesh Publication. (Persian).
 15. Mojtabazadeh, M., abbaspour, A., maleki, H., farasatkhah, M. (2015). Designing of accreditation model for Iran's higher education system based on of grounded theory. Research on Educational Leadership and Management, 1(4): 21-53. (Persian)
 16. Mozaffari. A., Moein Fard. M., Poursoltani. H., Moshref Javadi. B., & Esmaeili. M. (2010). Describing the Status of Physical Education and Exercise Courses in the First Three Stages of Primary Schools for Teachers and Principals. Research in Sport Management and Motor Behavior journal. 7(14): 119-139. (Persian)
 17. Naderi, S., Bahrami, S., Esmaili, M. (2019). Presenting a model of ways to improve the effectiveness of sports teaching methods in primary schools in Iran with a grand theory approach. Research in Educational Sports. 8(20): 159-18. doi: 10.22089 / res.2019.7775.1723 (Persian)
 18. Naidoo, Vannie. (2020). Quality Management Implementation in Higher Education: Practices, Models, and Case Studies. Quality management implemention in Higher Education, 3(1): 1-15.
 19. National Document on the Development of the School Sport Federation in the Fifth Development Plan of the Country. (2010). Deputy of Physical Education of the Ministry of Education. (Persian)
 20. Polk, J. A. (2006). Traits of effective teachers. Arts Education Policy Review, 107(4): 23-29.
 21. Shaikh, S., Zahid, A., & Memon Asif, A. (2017). Adoption and impact of quality assurance processes in higher education indtitutions of jashoro education city. Biannual Research Journal Grassroots, 220-235.
 22. Simerjit, S., Dinker, R. P., Nirmal, K. S., Avneet, K., Htoo Htoo K. S., & Ankur, B. (2013). Qualities of an effective teacher: What do medical teachers think? Singh et al. BMC Medical Education, 13(128): 2-7.
 23. Starc, G., & Strel, J. (2012). Influence of the quality implementation of a physical education curriculum on the physical development and physical fitness of children. BMC Public Health, 12(1): 61. 
 24. Taslimi, Zahra, Babavi, Hossein. (2018). Establishing a Coordinated and Centralized Evaluation of Physical Education in Schools: A Qualitative Study. Research in Educational Sports, 6 (14): 45-66. doi: 10.22089 / res.2017.4239.1306 (Persian)
 25. Vasileiadis. I. (2010). Quality assurance in elementary education. Master Thesis. Interdepartmental Programme of Postgraduate Studies in Business Asministration. It is submitted as a prerequisite for the acquisition of graduate diploma of specialty in Business Administration (specialising in Administration of Educational Organizations).
 26. Wafaa, A., & Ibrahim, A. (2016). Quality Assurance Standards of Lesson Planning, Ordering and Managing Equipment, and Assessing Procedures of Adapted Physical Education in State of Kuwait. International Journal of Humanities and Social Science, 6(1): 1-6.
 27. Wan, N., Howard, N., & Alan, W. (2010). School experience influences on preservice teachers evolving beliefs about effective teaching. Teaching and teacher Education, 26: 278-289.
 28. Yarmohammadian, Mohammad Hussain. (2002). Principles of Curriculum Development. Tehran: Memorial Institute Press Book. (Persian).
 29. Zolghadri, Parvin, Kian, Marjan, Ali Asgari, Majid, Elahi, Alireza. (2019). Pathology of implementation of physical education and health curriculum in the first year of high school based on the Acker model. Research in Educational Sports, 7 (17): 229-252. doi: 10.22089 / res.2019.5941.1475. (Persian)
 30. Ingvarson, L., Glenn, R. (2017). Quality Assurance in Teacher Education and Outcomes: A Study of 17 Countries. Educational Researcher. 46(4), 177–193.
 31. Ingvarson, Lawrence., Tatto, M. T., Peck, R., Schwille, J., Rowley, G., & Senk, S. L. (2013). An Analysis of Teacher Education Context, Structure, and Quality-Assurance Arrangements in TEDS-M Countries. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 211–226.
 32. Toorani, H. (2003). Process Oriented Management in School. Tehran, Tazkieh. (Persian).
 33. Aboshkair, A., Bin Amri, S., Yee, L., Bin Abu Samah, B. (2012). Assessment of Implementation Level of the Physical Education Program in Selangor Secondary Schools, Malaysia. Journal of klagenfurt, Austria, 19(10):108-124.