نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استاد دانشکده تربت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

4 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سندچشم انداز 1404جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق آمیخته اکتشافی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری بخش کیفی صاحب نظران(خبرگان) دانشگاهی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش بودند که در زمینه مدیریت ورزش، درس تربیت بدنی و توانمندسازی، تخصص و اطلاعات منحصر به فرد داشتند. 15 نفر از متخصصان که دارای ویژگیهای یادشده، با روش نمونه‌گیری زنجیره‌ای انتخاب و با ابزار مصاحبه نظرات آنان جهت طراحی الگو اخذ شد. جامعه آماری بخش کمّی، معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیبودند که به صورت خوشه ای نسبی از مناطق مختلف و به تعداد300 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد که روایی صوری آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 بهدست آمد. تجزیهوتحلیل داده‌ها توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس 24 و پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد، عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان شامل ابعاد: زمینه‌ای (فناوری و ارتباطات، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی)، سازمانی (اهداف و راهبرد، منابع و تجهیزات و نظارت و ارزیابی) و فردی بامولفه‌های (روانشناختی، حرفه ای و اعتقادیـ اخلاقی) هستند. از مولفه‌های بعد زمینه‌ای، فناوری و ارتباطات از مولفه‌های بعد سازمانی، منابع و تجهیزات و از بعد فردی، مولفه حرفه‌ای بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی داشتند.شفاف نمودن انتظارات از معلمان،اطمینان از تناسب شخصیت و شغل آنان، ایجاد زمینه استفاده از فناوری های نوین از پیشنهادات پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. Abdollahi, B., & Ashrafi, S. (2012). Investigating the relationship between organizational conditions and managerial strategies with the empowerment of schools. Educational New Thoughts, 8(2), 91-114. (Persian)
  2. Abdollahi, B., & Heydari, S. (2009). Factors related to the empowerment of faculty members: A Case Study Teacher Training University of Tehran. Journal of Higher Education in Iran, 1. (Persian)
  3. Baruch, Y. (1998). Applying empowerment: organizational model. Career Development International.
  4. Department, P. a. H. M. o. E. (2015). Programs and activities of the deputy of physical education and health. Retrieved from https://medu.ir/fa/news/item/88381?ocode=100010876. (Persian)
  5. Ebrahimi , L. (2014). Develop And Evaluate the Effectiveness of empowerment model based Pathology counselors activity in schools Doctoral dissertation, Allameh Tabataba'i University, Tehran. (Persian)