نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران

2 عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و چالش های طرح مدرسه قهرمان با روش AHP است. برای شناسایی فرصت ها و چالش های طرح مدرسه قهرمان در ورزش دانش آموزی، در ابتدا به بررسی اسناد و مدارک موجود، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان پرداخته شد و در ادامه برای اولویت‌بندی عوامل شناسایی شده، از پرسشنامه زوجی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.
جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه ورزش دانش آموزی بود. یافته های بخش کیفی تحقیق نشان می دهد که چالش های اصلی (به عنوان عوامل اصلی) طرح مدرسه قهرمان شامل عوامل مادی و معنوی، فنی و مدیریتی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. همچنین، فرصت های اصلی (عوامل کلیدی) شامل عوامل فردی، سازمانی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. در مرحله دوم تحقیق، داده های کمی در قالب پرسشنامه های AHP جمع آوری شده و با توجه به فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی، عوامل اصلی و عوامل فرعی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در بخش چالش های مدرسه قهرمان عامل مالی و مادی با وزن نسبی 326/0 و در بخش فرصت ها، عامل اجتماعی با وزن نسبی 413/0، در اولویت اول قرار دارند. به نظر می رسد استفاده از سیستم های هوشمند، تجدید نظر در دستورالعمل های فنی، آموزش مدیران و ذینفعان، پشتیبانی دولت از شرکت ها و مؤسسات حامی ورزش مدارس، برگزاری رقابت ها در قالب قطبی یا لیگ می تواند برای نهادینه سازی طرح مدرسه قهرمان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. John, W., & Creswell, P. C. (2000). Designing and conducting mixed methods research. SAG.
  2. Dieringer, S. T., & Judge, L. W. (2015). Inclusion in extracurricular sport: A how-to guide for implementation strategies. Physical Educator, 72(1), 87.
  3. Hamidi, M; Vahdani, H; Khabiri, M; Alidoost, E. (2017). Formulating strategies for physical education and sports activities of the Ministry of Education. Family and Research, 14 (34), 33-50. (Persian).
  4. Kashef, M (1993), Studying and recognizing the effects of the design of the creation of age groups and the non-participation of two-year-old students in the schools' competitions on the educational quality of students, the Department of General Education of the Ministry of Education(Persian).
  5. Kashef,M, Naghavialhoseini S J, Bonian A (2003), Examine the morning sport situation from a selected viewpoint of nursing and school officials and presenting a good solution, the Department of Education's Health Promotion, Research and development office, Deputy of physical education and health ministry of education. (Persian).