نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مداخله آموزشی مهارت های تعاملی بر ارتقاء خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی
معلمان تربیت بدنی بوده است. این پژوهش از دسته مطالعات نیمه تجربی به همراه پیش آزمون_پس آزمون دو گروهی و مطالعه پی گیری بوده که به همین منظور 33 نفر از معلمان مرد تربیت بدنی ناحیه دو آموزش و پرورش اصفهان به صورت دردسترس انتخاب شده و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آموزشی استفاده شده در این پژوهش با اقتباس از مدل مهارت های ارتباطی کوئین دام (2001)، به صورت ویژه برای معلمان تربیت بدنی طراحی گردیده و از پرسش نامه های خودکارآمدی شغلی بتز، کلین و تیلر (1996)، سازگاری شغلی دیویس و لاف‌کوئیست (1991) و بهزیستی اجتماعی کیز (1998) به منظور سنجش اثربخشی پروتکل آموزشی طراحی شده در این پژوهش استفاده شده است. داده های بدست آمده از ابزارهای پژوهش با استفاده از آزمون های تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد مداخله آموزشی مهارت های تعاملی به صورت معنی داری بر ارتقاء خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی پس از انجام هفت جلسه آموزشی اثرگذار بوده است. همچنین، اثر مداخلات آموزشی مذکور پس از گذشت 12 هفته از اتمام جلسات آموزشی ماندگار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. Ahmadi, M., Hatami, H., Ahadi, H., & Asadzadeh, H. (2014). Effect of communicational skills on female students’ self- efficiency beliefs and educational progress. New Approaches in Educational Administration, 4(4), 105-118. (Persian).
  2. Alizadeh, S., & Jouibari, A. (2016). Relationship between teacher’s communicational skills with students’ motivations to study in primary schools of Tehran. Educational Administration Researches, 8(1), 31-42. (Persian).
  3. Amini, M, Nouri, A., Samavatyan, H., & Soltanolkottabi, M. (2012). The effect of communication skills training on organizational citizenship behavior (OCB) of nurses. Iranian Journal of Medical Education, 12(10), 796-804. (Persian).
  4. Baezat, F., & Rahimi, S. (2015). The effectiveness of communication skills training on medical students’ self-efficiency and social well-being based on the Calgary- Cambridge model. Educational Studies, 3(2), 12-19. (Persian).
  5. Betz, N.E., & Taylor, K.M. (1983). Applications of Self-Efficacy Theory to the Understanding and Treatment of Career Indecision. Journal of Vocational Behavior, 22, 63-81.
  6. Bandura, A. (2004). Social cognitive theory: and agnatic perspective. Annual Review of Psychology, 52-1-26.
  7. Borhani, S., Dehghani, M., & Samadi, P. (2017). The effect of spiritual intelligence and teacher's self-efficacy on their teaching styles with different demographic characteristics in Roodbar city. New Educational Approaches, 12(1), 25-45. (Persian).
  8. Davis, R., Lofqist, L.H. (1991). A psychological theory of work adjustment. Minneapolis: University of Minnesota Press. pp: 53-58.
  9. Dehghani, M., Javadipour, M., & Islamdost, S. (2015). The Relationship between metacognitive and self-efficacy of teachers and their professional qualifications. Applied Psychological Research Quarterly, 5(4), 51-68. (Persian).
  10. Dithole, K.S., Thupayagale, G., Akpor, O. A., & Moleki, M. M. (2017). Communication skills intervention: promoting effective communication between nurses and mechanically ventilated patients. BMC Nursing, 16, 74-86.