نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی پژوهشگری علوم اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زنان به واسطه ارتقای توان عاملیتی و کاسته‎شدن از عوامل محدودیت‎زا نقش‎آفرینی‎ روزافزون در جامعه مدرن دارند. اما در مسیر رشد و شکوفایی ظرفیت‎های شان، همچنان با چالش‎های جدی در زمینه نوع نگاه جامعه بازارمحور به بدن‎ مواجه‎اند. در این جامعه بدن عرصه‎ای پررونق برای تعریف و پیشبرد جریان‎های جدید مصرف است. این پژوهش بر آن است تا از طریق واکاوی نظام‎مند تجارب زنان از زیست روزمره در باشگاه‎های ورزشی، به دریافتی روشن از نحوه مواجهه آنها با سه دغدغه فراگیر در دنیای مدرن شامل زیبایی، سلامتی و ورزش دست یابد. بدین منظور مبتنی بر رویکردی کیفی، مصاحبه‎هایی نیمه ساختاریافته با چهارده تن از بانوان مراجعه‎کننده و فعال در باشگاه‎های بدن‎سازی و ورزشی، صورت گرفت. تجزیه و تحلیل متن مصاحبه‎ها به کمک تکنیک تحلیل مضمون، منتج به صورت‎بندی مجموعه‎ای از مقوله‎های اصلی شامل"اهمیت‎یافتن پذیرش اجتماعی بدن"، "عملکرد چندگانه باشگاه ورزشی"، "تنوع در منابع و عوامل انگیزاننده"، "درک آمیخته از ورزش و سلامتی"، "درک آمیخته از ورزش و زیبایی" و "مرکزیت‎ ایده بهبود در پیامدهای ورزش" شد. هر یک از این مضامین نیز خود دربرگیرنده مفاهیم معینی بوده‎اند. در بالاترین سطح انتزاعِ مفهومی نیز، کلان مقوله‎ای تحت عنوان "باشگاه بدن‎سازی به عنوان عرصه تحقق زیبایی سلامت‎محور" تعریف و صورت‎بندی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abbaszadeh M., Aghdasi F., Saadati M. & Mobaraki M. (2012). A Sociological Study of Tendency towards Beauty by Plastic Surgery and Its Related Factors (Case Study: 16- 64 Year-Old Women and Girls of Tabriz). Journal of Applied Sociology, 3(47), 123 - 140. (Persian).
 2. Adibi Sedah M., Alizadeh M. & Koohi K. (2012). Body Management among Women: A Sociological Explanation. Women Studies, 9 (3), 59 - 83. (Persian).
 3. Ahmadi E., Adlipour S., Afshar S. & Bonyad L. (2016). Sociological Explication of Body Management and Its Relation with Social and Cultural Factors in Girls and Women in Tabriz City. Pazhuheshname-Ye Zanan (Women’s Studies), 7 (1), 29 - 50. (Persian).
 4. Ahmadi S. & Kargar S. (2014). A Study of Women’s Attitude towards Sport Participation and Its Effective Socio-Psychological Factors. Journal of Applied Sociology, 24 (4), 39 - 42. (Persian).
 5. Arizi F., Vahida F. & Parsa Mehr M. (2006). A Survey about Impact of Social Support on the Women Participation in Sport Activities (Case Survey: Mazandaran Province). Olympic, 14 (1), 77 – 86. (Persian).
 6. Atarzadeh Hosseini S.R., Sohrabi M. (2007). Attitudes and Tendency to Exercise and Sport Activities in People of Mashhad. Olympic, 15 (1), 37 - 47. (Persian).
 7. Azali Alamdari K., Azaryan S., Ghorbanzadeh B. & Khoshnevis F. (2016). Figure Rating and Body Appreciation in Sedentary and Those Women Present In Sport Activities from Tabriz City. Journal of Health Promotion Management (Jhpm), 3 (19), 1-14. (Persian).
 8. Baratloo F., Khoudi M. (2016). The Effect of Cultural and Social Factors on Women’s Attitudes toward Body in Tehran. Jame Pazhuhiy Farhangi, 7 (1), 105-132. (Persian).
 9. Bharathi, D., & Dinesh, G. P. (2018). Women's Perspective towards Health and Fitness-A Case Study on Indian Fitness Industry and Women. Sumedha Journal of Management, 7(2), 229-240.
 10. Bourdieu, P. (2010). Distinction: A social critique of the judgement of taste. London: Routledge.
 11. Eime, R. M., Harvey, J. T., Brown, W. J., & Payne, W. R. (2010). Does sports club participation contribute to health-related quality of life? Med Sci Sports Exerc, 42(5), 1022-8.
 12. Featherstone, M. (2010). Body, image and affect in consumer culture. Body & Society, 16(1), 193-221.
 13. Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human relations, 7(2), 117-140.
 14. Ganjvar M. & Emami Jome S. M. (2010). Philosophical Aesthetic and Analysis of the Theory of Aestheticism in Purified (Mutahhar) Wisdom. Islamic Philosophy & Theology (Islamic Studies (Kalam)), 42 (84/2), 125 - 146. (Persian).