نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

خودرهبری یکی از نظریات حوزه رهبری است که بر فرآیند تأثیرگذاری بر خود اشاره دارد. بر این اساس هدف پژوهش پیش رو طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه بود تا مشخص شود که ورزشکاران نخبه چگونه می‌توانند از این پدیده استفاده کنند. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش داده بنیاد کلاسیک (ظاهر شونده) اجرا شد، 19 نفر از خبرگان به روش نمونه‌گیری هدفمند مورد مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و با رسیدن به معیار اشباع نظری جمع‌آوری داده‌ها به اتمام رسید. مجموع روش‌های کدگذاری باز، انتخابی و نظری به کار گرفته شد تا داده‌های مصاحبه‌ها تجزیه‌وتحلیل شود. قابلیت اعتماد یافته‌ها با روش‌های مختلف و محاسبه ضریب توافق کدگذاری مورد تائید واقع شد. مطابق نتایج 93 کد نهایی ایجاد شد و خودرهبری ورزشکاران نخبه شامل چهار نوع کنترل شناختی (13 کد)، کنترل رفتاری (15 کد)، کنترل هیجانی (8 کد) و کنترل مدیریتی (10 کد) است که کنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی انتخاب شد. همچنین دو نوع محدودکننده‌های محیطی و شخصی (17 کد) تأثیرات سوء بر توانایی خودرهبری افراد ورزشکار دارند که با راهبردهای (15 کد) آموزش و تقویت می‌توان ظرفیت‌های خودرهبری ورزشکاران را توسعه داد. در نهایت خودرهبری ورزشکاران نخبه پیامدهای مثبت سه‌گانه (15 کد) بهبود عملکرد، خودباروی و موفقیت را به دنبال دارد که موفقیت نسبت به دو نتیجه دیگر غایی‌تر محسوب می‌شود. یافته‌ها می‌تواند مبنای پژوهش‌های بیشتر و راهنمایی برای کاربردی کردن تلقی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abbasi rostami, N. (2015). A review of the theory of self - leadership (Concepts, strategies and factors influencing on self - leadership). Tose e Quarttely Development Management of the Human Resources and Logistics, (34): 123-140. (Persian).
 2. Aslani, F., & Hozoori, M. J. (2014). Design and Define the Organizational Self-Leadership Model based on Grounded Data Approach (Case Study: PNU). Quarterly Journal of Public Organzations Management, 3(1): 39-54. (Persian).
 3. Aslani, F., & Hozoori, M. J. (2016). Developing a Model of Antecedents and Consequences of Organizational Self leadership (case study: Payamenoor University). Organizational Behaviour Studies Quarterly, 4(16): 73-94. (Persian).
 4. Ay, F. A., Karakaya, A., & Yilmaz, K. (2015). Relations between self-leadership and critical thinking skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207: 29-41.
 5. Bateman, H., McAdam, K., & Sargeant, H. (2006). Dictionary of Sport and Exercise Science. London: A&C Black.
 6. Bozyiğit, E. (2018). Self-leadership: Volleyball student-players and their competition achievement. European Journal of Physical Education and Sport Science, 4(10): 32-49.
 7. Bozyiğit, E. (2019). The Importance of Leadership Education in University: Self-Leadership Example. International Education Studies, 12(4): 1-8.
 8. Bryant, A., & Kazan, A. L. (2012). Self-leadership: how to become a more successful, efficient, and effective leader from the inside out (illustrated Ed.). New York: McGraw Hill Professional.
 9. Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory. London: Sage.
 10. Danaee Fard, H., Alvani, S. M., & Azar, A. (2015). Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Saffar Publication. (Persian).
 11. Dintino, R. S., Goldsby, M. G., Houghton, J. D., & Neck, C. P. (2007). Self-leadership: A process for entrepreneurial success. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4): 105-120.
 12. Doğan, S. (2007). Vizyona Dayalı Liderlik. Istanbul: KARE YAYINLARI.
 13. Gholipoor, A. A., Shahbazi, M., & Bagherzadeh, F. (2014). Surveying of Causal Attributions of Elite and Sub – Elite Male Athletes in Individual Sports (from the Perspective of Athletes and Coaches). Journal of Motor Learning and Movement, 6(2): 161-182. (Persian).
 14. Hauschildt, K., & Konradt, U. (2012). Self‐leadership and team members' work role performance. Journal of Managerial Psychology, 27(5): 497-517.
 15. Heiss, C. (2012). How do elite athletes lead themselves? Transferring a revised concept of self-leadership to sport psychology. Germany: Trainerverlag.
 16. Hochi Y., Yamada Y., Iwaasa T., Ebato T., Ohshiro T., Mizuno M. (2019) Self-leadership Development Program in Elite Youth Soccer Players in Japan. In: Kantola J., Nazir S. (Eds) Advances in Human Factors, Business Management and Leadership. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 961: 616-623. Springer, Cham.  
 17. Hollander, E. P. (1978). Leadership dynamics: A practical guide to effective relationships. New York: Free Pr.
 18. Houghton, J. D., Dawley, D., & DiLiello, T. C. (2012). The abbreviated self-leadership questionnaire (ASLQ): A more concise measure of self-leadership. International Journal of Leadership Studies, 7(2), 216-232.
 19. Kang, Y.-S., Choi, Y.-J., Park, D.-L., & Kim, I.-J. (2010). A study on nurses' self-leadership, self-esteem, and organizational effectiveness. Journal of Korean academy of nursing administration, 16(2), 143-151.
 20. Manz, C. C. (1986). Self-leadership: Toward an expanded theory of self-influence processes in organizations. Academy of management review, 11(3): 585-600.
 21. Mazari, I., & Zamani, M. (2016). The influence of psychological-behavioral mechanisms of self-development (Self-regulation, Self-management, Self-leadership and self-directed learning) on human capital. Journal of Applied Psycology Research, 7(3): 39-54. (Persian).
 22. Megheirkouni, M. (2018). Self-leadership strategies and career success: insight on sports organizations. Sport, Business and Management, 8(4): 393-409.
 23. Neck, C. P., & Manz, C. C. (2010). Mastering self-leadership: Empowering yourself for personal excellence. London: Pearson.
 24. Norris, S. E. (2008). An examination of self-leadership. Emerging Leadership Journeys, 1(2): 43-61.
 25. Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and Practice. (7 Ed.). New York: SAGE Publications.
 26. Rahimi, H., & Aghababaei, R. (2014). The Analysis of Self Leadership Strategies and its Relationship with Faculty Members’ Entrepreneurship in University of Kashan. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 19(4): 161-177. (Persian).
 27. Robbins, S. P., & Judge, T. (2011). Organizational Behavior. (14 Ed.). London: Pearson Education.
 28. Saghravani, S., Mortazavi, S., Lagzian, M., & Rahimnia, F. (2014). Forcing theory on data or emerging theory from data Theory building in humanities using grounded theory methodology. Foundations of Education, 4(1): 151-170. (Persian).
 29. Sarmawa, I. W. G., & Martini, I. A. O. (2018). The Role of Work Satisfaction as a Mediating Of the Effect of Self-Leadership on Employee Performance in Endek Woven Industry. Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 20(4): 21-30.
 30. Shamsi Poor Dehkordi, P., & Bahrami, H. (2016). The Effectiveness of Self-Regulation and Meta Cognition Beliefs on Sporting Success in Elite, Expert and Beginner Athletes. Research on Educational Sport, 4(10): 81-96. (Persian).
 31. Singer, R. N., Murphey, M., & Tennant, L. K. (1993). Handbook of research on sport psychology. London: Macmillan.
 32. Stewart, G. L., Courtright, S. H., & Manz, C. C. (2011). Self-leadership: A multilevel review. Journal of management, 37(1): 185-222.
 33. Takemura, R., Shimamoto, K., Kato, T., & Sasaki, M. (2013). Self-management for student athletes in sports groups: development of a sport self-management skill scale. Japan J. Phys. Educ. Hlth. Sport Sci, 58: 483-503.
 34. Vaeazi, M., Mazari, E., Khabareh, K., Moghaddam Zadeh, A., & Shalbaf, A. (2016). Factor Analysis of Student’s Self-Leadership Strategies and their Relationship with Academic Performance (Case: Birjand University Students' of Science and Literature). New Educational Approaches, 10(2): 1-20. (Persian).
 35. Wylleman, P., Alfermann, D., & Lavallee, D. (2004). Career transitions in sport: European perspectives. Psychology of Sport and Exercise, 5(1): 7-20.