نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعة حاضر بررسی و مقایسة رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلّمان تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن، مالزی بود. تحقیق از نوع کیفی-کاربردی و مبتنی بر رویکرد تطبیقی است. سطح مکانی تطبیق، کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مالزی و ایران است که به شکل هدفمند انتخاب شده اند. داده­ها از طریق اسناد کتابخانه­ای، جستجو در شبکه­های جهانی، گزارش­ها و مقاله­های علمی جمع­آوری و در چهارچوب الگوی بِرِدی، توصیف، تفسیر، هم­جوار و مقایسه گردیده است. نتایج نشان داد در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و مالزی مسئول آماده سازی معلّمان تازه کار تربیت بدنی و ورزش، کالج­ها، دانشگاه­ها، مراکز آموزشی و نهادهای اجتماعی و خصوصی هستند، در حالی­که در ایران این مسئولیت در انحصار دانشگاه فرهنگیان است. کسب گواهی صلاحیت تدریس تربیت بدنی و ورزش در کشورهای منتخب بجز ایران الزامی است. دانشجو معلّمان ایرانی، با شروع تحصیل متعهّد به خدمت­اند و به استخدام دولت در می آیند در حالی که در دیگر کشورهای مورد مقایسه، چنین نیست. وضعیت حقوق و دستمزد معلّمان در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و مالزی از سایر کارمندان دولت مناسب­تر است، در حالی­که در ایران، از شرایط مناسبی برخوردار نیست. در مجموع معلّمان ایرانی در حوزة حقوق و دستمزد، با چالش­ها و مشکلات اساسی مواجه هستند. تدوین مسیرهای متفاوت آموزش معلّم تازه­کار تربیت بدنی، تبیین فراشدهای اعطاءِ گواهی صلاحیت تدریس، توجّه بیشتر به مهارت­های تدریس در شرایط واقعی و ارزیابی­ها، ارتقاءِ تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری نومعلّمان، ترمیم وضعیت اقتصادی و معیشتی معلّمان و انتفاع از ویژگیِ استخدام دائم معلّمان و شرایط شبانه روزی دوره­های دانشگاه فرهنگیان به مثابة یک فرصت ازجمله راهکارهای پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1.  

   

  1. Abtahi, S. (2013). Human resource management: theories and methods. Tehran: Fujan. (Persian)
  2. Aghazadeh, A. (2015). Comparative Education. Twelfth Edition, Samat Publications. 7-8. (Persian)
  3. Almasi, A. M. (2017). A Comparative education. Tehran: Roshd Publications. (Persian)
  4. Beauchampa, Clarkeb, L. Hulmec, M. and Murray. (2015). Teacher education in the United Kingdom post devolution: convergences and divergences. Oxford Review of Education. 154-170. DOI: 10.1080/03054985.2015.1017403.
  5. Calvo, J. Mora,D & Wood, K. (2014). Practical knowledge in teacher education: Approaches to teacher internship programmes. New York: Routledge, 19-22.
  6. Certification Map (2020). Certificationmap. Become a Teacher. How Do I Become a Teacher? USA: 2U, Inc. URL: https://certificationmap.com/how-to-become-a-teacher/
  7. CIA. (2017). Central Intelligence Agency Office of Public Affair. Washington,
   DC: library/publications. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world factbook/geos/us.html
  8. Farah, K. & Haseeb, M. (2017). Analysis of teacher training education program: A comparative study of Indonesia, Malaysia and Pakistan. Lahore: Journal of Paradigms, 11(1): 13-17.
  9. Figlio, David N. (1997). Teacher Salaries and Teacher Quality. Economics Letters, 55(2): 267-271.  URl: https://doi.org/10.1016/S0165-1765(97)00070-0
  10. Flick, U. (2015). An Introduction to Qualitative Research. Translation. Hadi Jalili. Tehran: Nei Publications. (Persian)
  11. Hamidi Farahani, H. Sabouri Khosroshahi, H. (2011). The Impact of Globalization on the Education System (Comparative Study of the United Kingdom, Japan, and the United States). Tehran: Strategic Studies in Public Policy, 2 (4), 63-94. (Persian)
  12. Houlihan, B. Green, M. (2006). The changing status of school sport and physical education: Explaining policy change New York University: Teacher Education Reinvented. Sport Education and Society, 11(1):73-92. UK. DOI: 10.1080/13573320500453495.
  13. Kyodo (2019). Japan's junior high school teachers face longest average working hours in OECD survey. The Japan times Publications. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/06/20/national/japans-junior-high-school-teachers-face-longest-average-working-hours-oecd-survey/#.XuumXWgzaMp
  14. Levine, A. (2006). Educating School Teachers. Washington, D.C.: The Education Schools Project. URL: http://edschools.org/teacher_report.htm
  15. Malaysia's Official Statistics (2020). Population clock. Department of Statistics Malasia. Federal Government Administrative Centre. URL: https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=home/index&menu_id=b2ROaWpITmQ5NnAvMHVmRjRkZzlBQT09
  16. Mandy, B. (2019). British Life and Culture. Britain. URL: http://projectbritain.com/britain/uk.htm
  17. Matsushita, K. (2017). Opening the path. Translated by Alireza Rezaei. Tehran: Rasa Publishing. (Persian)
  18. Mefda (2017). The role of the US government in higher education. Information base of the Deputy Minister of Culture and Student Affairs of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education (MEFDA). 2017-03-26. 15:30. News ID: 18546. URL: http://www.mefda.ir/news/18546. (Persian)
  19. Mehrpour, A. Honary, H. (2019). Physical Education Teacher Preparation: A Comparative Study of the United States. Kasan University: Iran: International Conference on Comparative Education kashan University. 6: 368-377.
   URL: : https://cesir.ir/FileForDownload/files/6.pdf.(Persian)
  20. A., Hajizade, k. Hajizade, H. (2017). Dynamic Japanese through sport: Development, vision and implementation of a strategic grassroots sport program. The second national conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran. URL: https://civilica.com/doc/1027683/
  21. A., Honari, H. (2016). A comparative study of physical education and sports teacher training in Iran and selected countries. The first national conference of new findings in sports science. URL: https://civilica.com/doc/1027683/
  22. Mills, J., Bonner, A., & Francis, K. (2006). Adopting a constructivist approach to grounded theory: implications for research design. Int.J. Nurs.Pract. 12(1): 8-13. URL: https://www.researchgate.net/publication/7369134_Adopting_a_constructivist_approach_to_grounded_theory_Implications_for_research_design
  23. Ministry of Education Malaysia (2019). PRE-SERVICE COURSES. URL: https://www.moe.gov.my/index.php/en/moe-staff/education-services-officer/3623-pre-service-courses. 2019- 07- 01. 20:00.
  24. Mollainejad, Azam. Aliو Zakavati Qara Guzlu (2008). A Comparative study of teacher education curriculum in England, Japan, France, Malaysia and Iran. Educational innovations. Research and Planning Organization, 7(26): 35-62. (Persian)
  25. Niall & McCarthy (2018). Where U.S. Teacher Pay Is Highest & Lowest. Jersey City: Forbes URL: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/#200564f5432c. 2019-02-05. 15:00.
  26. Nihon University (2017). …Our Department admits individuals who. Tokyo: Department of Physical Education, College of Humanities and Sciences , Nihon University. URL: https://chs.nihon-u.ac.jp/english/departments/department-of-physical-education/. 2017-07-23. 21:30.
  27. Numano, T. (2010). Teacher Training and Certificate System. Japan: DocPlayer.net. URL: https://www.nier.go.jp/English/educationjapan/pdf/201103TTCS.pdf
  28. Safi, A. (2008). The evolution of teacher training in contemporary Iranian education: past, present and future. Tehran: Education Quarterly, 4(96): 173-200. (Persian)
  29. Sangari, M., Akhsh, S. (2017). A Comparative study of how to attract and prepare students in teacher training centers in Japan, Australia, and Iran. Tehran: Higher Education Letter Publications, 10(37): 7-32. (Persian)
  30. S. Department of Education (2011). “Our Future, Our Teachers” The Obama Administration’s Plan for Teacher Education Reform and Improvement. United States: Department of Education.
  31. UNESCO (2008). Status of Teacher Education in the Asia-Pacific Region. http://119.82.251.165:8080/xmlui/handle/123456789/34
  32. University of Greenwich (2019). Teacher training at the University of Greenwich. England: Faculty of Education and Health. University of Greenwich. URL: https://www.gre.ac.uk/postgraduate-courses/eduhea/pe. 2019-06-08. 12:00.
  33. University of Malaya (2020). URL: https://studentsrepo.um.edu.my/5411/3/TEKS_KANDUNGAN.pdf
  34. University of Teacher Education Fukuoka (2017). Health and Physical Education. Japan: University of Teacher Education Fukuoka. URL: http://www.fukuoka-edu.ac.jp/english/attached/list. 2017-07-23. 7:00.
  35. Wallis, J. (2014). Emotinal demans of learning to become a teacher: Trainee PE teacher experiences of cofronting problematic situation. England: The University of Brighton.
  36. Yasuyukit, I. (2004). Recent Trends on Teacher Education Reform in Japan. Tokyo. URL: https://silo.tips/download/recent-trends-on-teacher-education-reform-in-japan.
  37. Zandi, B. Farahani, A. (2008). A comparative study of the state of physical education in Iran with the United States and Canada. Journal of Motor and Sports Sciences, 6(12) 97-109. (Persian)