نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعة حاضر بررسی و مقایسة رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلّمان تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن، مالزی بود. تحقیق از نوع کیفی-کاربردی و مبتنی بر رویکرد تطبیقی است. سطح مکانی تطبیق؛ کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مالزی و ایران است که به شکل هدفمند انتخاب شده اند. داده‌ها ازطریق اسناد کتابخانه‌ای، جستجو در شبکه‌های جهانی، گزارش‌ها و مقاله‌‌های علمی جمع آوری و در چهارچوب الگوی بِرِدی، توصیف، تفسیر، هم‌جوار و مقایسه گردیده ‌است. نتایج نشان داد؛ در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و مالزی مسئول آماده سازی معلّمان تازه کار تربیت بدنی و ورزش، کالج‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و نهادهای اجتماعی و خصوصی می‌باشند، در حالی‌که در ایران این مسئولیت در انحصار دانشگاه فرهنگیان است. کسب گواهی صلاحیت تدریس تربیت بدنی و ورزش در کشورهای منتخب بجز ایران الزامی است. دانشجو معلّمان ایرانی، باشروع تحصیل متعهّد به خدمت بوده و به استخدام دولت در می‌آیند در حالی در دیگر کشورهای مورد مقایسه، چنین نیست. وضعیت حقوق و دستمزد معلمان در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و مالزی از سایر کارمندان دولت مناسب‌تر است، در حالی‌که در ایران، با چالش‌ها و مشکلات اساسی مواجه هستند. تدوین مسیرهای متفاوت آموزش معلّم تازه کارتربیت بدنی، تبیین فراشدهای اعطای گواهی صلاحیت تدریس، توجه بیشتر به مهارت-های تدریس در شرایط واقعی و ارزیابی‌ها، ارتقاء تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری نومعلمان، ترمیم وضعیت اقتصادی و معیشتی معلمان و انتفاع از ویژگیِ استخدام دائم معلمان و شرایط شبانه روزی دوره‌های دانشگاه فرهنگیان به مثابة یک فرصت؛ ازجمله راهکارهای پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات