نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

4 استادیار گروه علوم ورزشی دانشکده فنی و حرفه‌ای محمودآباد ، دانشگاه فنی و حرفه ای، مازندران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل کیفی عوامل موثر بر جذب خیّرین ورزش دانشجویی کشور مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد اجرا شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبة نیمه ساختار یافته استفاده شد، که انعطاف پذیری و عمیق بودن از ویژگی های بارز آن بوده و مناسب پژوهش های کیفی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش اشتراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از صاحب نظران و مطلعان کلیدی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران اجرایی ورزش دانشگاهی کشور بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلولة برفی انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 73 مفهوم اولیه تعیین شد که با دسته بندی این مفاهیم 58 مقوله فرعی شکل گرفت و در مرحله کدگذاری محوری، پیرامون 20 مقوله اصلی دسته بندی صورت گرفت. در قالب مدل پارادایمی، شرایط علّی (باورهای دینی، وظیفه اجتماعی، نگرش خیّرین، نوع دوستی، فرهنگ خیریه در ورزش دانشگاهی)، شرایط زمینه ای (نیازهای اجتماعی، همواربودن مسیر، حس اعتماد)، شرایط مداخله گر (جذابیت و کسب منافع)، مقوله محوری (رفتارخیرانه در ورزش دانشجویی)، راهبردها (سازماندهی، فعالیت رسانه ای، فعالیت بازاریابی، تدوین راهبرد عملیاتی، رویدادهای خیریه)، پیامدها (کمک به دولت، سلامت و تندرستی دانشجویان، تاثیر ورزش دانشجویی بر کشور، توسعه پایداری در ورزش دانشجویی) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Afshari, M. Fattahpour Marandi, M. Mir Safian, H.R. & Mohammad Hassan, F. (2018). Financial Support: An Approach to Attracting Capital for Sports Projects in West Azerbaijan Province. Quarterly Journal of Sports Management Studies,10(47): 67-84. (Persian)
 2. Ahmadian J. M. (2018). Designing the strategic plan of the General Department of Physical Education of Farhangian University based on the vision document of Horizon 1404. Doctoral dissertation of Physical Education, Islamic Azad University, Shushtar branch. (Persian)
 3. Ahmadian Jelodari, M. Alam, S. & Nowzari, V. (2019). Designing Strategic Plan of General Directorate of Physical Education of the Farhangian University Based on the 1404 landscape document. Research on ٍEducational Sport, 7(17): 253-276. (Persian)
 4. Alizadeh, M.H. (2018). Student sports per capita is not enough.
   http://www.irna.ir/en/News/82984958. (Persian)
 5. Arami, M. (2012). The development of sports facilities in Hormozgan requires the serious presence of philanthropists. Fars news. (Persian)
 6. Bagheri, H. Morsal, B. Fahimi Nejad, A. & Rashid Lamir, A. (2018). Modeling Inter-Organizational Factors Affecting Adsorption Sponsors Athletics in North Khorasan Province. PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review, 7(3): 357-369.
 7. Bottiglia, R. (2016). Competitive frontiers in P2P lending crowdfunding. In Crowdfunding for SMEs (pp. 61-92). Palgrave Macmillan, London.
 8. Faed, A. (2007). Strategic assessment of sport sponsorship as a marketing communication tool in electronic industries of Iran. the degree Master thesis, Tarbiat Modares University. 68-92. (Persian)
 9. Filo, K. Fechner, D. & Inoue, Y. (2019). Charity sport event participants and fundraising: An examination of constraints and negotiation strategies. Sport Management Review, 23(3): 387-400.
 10. Filo, K. Funk, D. & O’Brien, D. (2010). The antecedents and outcomes of attachment and sponsor image within charity sport events. Journal of Sport Management, 24(6): 623-648.
 11. Ganji, M. Niazi, M. & Ehsani Rad, F. (2015). Participation in charity and endowment is a prelude to sustainable development. Sociocultural development studies, 3(4): 25-45. (Persian)
 12.  Hasanzadeh Sarvestani, H., Tamizifar, M., Simiari, M. (2018). Crowdfunding, a Model for Attracting Donor Contributions. Islamic Finance Research Bi-quarterly Journal, 8(1), 59-90. (Persian)
 13. Hassanshahi, H. Ghahreman T.C. & Sharifian, I. (2017). Assessing the position of endowment and sports charity among the endowments of Kerman province. The first national conference on the achievements of sports science and health, Abadan University of Medical Sciences. (Persian)
 14. Heidari Fard, S. Sharifian, I. (2017). Identify and compare barriers to charitable participation in the development of sports facilities. Sports Management Studies, 9(41): 81-96. (Persian)
 15. Hino, Y. Takeda, F. (2020). Market reactions to sport sponsorship announcements: Comparison between sponsors and their rivals. Sport Management Review, 23(3): 401-413.
 16. Hoseini, G. Hamidi, M. & Tojjari, F. (2013). The Design of Student Sport Strategy of Islamic Azad University. Journal of Sport Management, 4(15): 15-33. (Persian)
 17. Hosseinpour, E., Bagheri, Gh., Alidoust Ghahfarokhi, E., Amiri, M. (2019). Presenting a Model to Establish Safety in Sporting Environments (Using Grounded Theory). Research on Educational Sport, 7(16): 107-28. (Persian)
 18. Ibrahim, H. Almarshed, S.O. (2014). Sporting event as a corporate social responsibility strategy. Procedia Economics and Finance, 11: 3-14.
 19. Keshavarz, L. Hamidi, M. Goodarzi, M. & Sajadi, S. (2014). Establishing a Performance Management System for the National Olympic Committee: by the Balance Scorecard Approach. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 1(1): 21-30. (Persian)
 20. Khosravizadeh, E. Bahrami, A. & Haghdadi, A. (2014). Investment and involvement barriers of private sector in Markazi province sport. Sport Management Studies, 6(24): 207-222. (Persian)
 21. Kirkesaether, E. (2011). The link between corporations' (sponsors') motives behind sport sponsorship activities and the attractiveness characteristics of sport sponsorship objects: a comparative case study of The Norwegian association of orienteering and The Norwegian football association as sponsorship objects. Master thesis, Norwegian school of sport sciences.
 22. Ko, Y.J. Rhee, Y.C. Walker, M. & Lee, J.H. (2014). What motivates donors to athletic programs: A new model of donor behavior. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(3): 523-546.
 23. Manafi, F. Ramezani Nejad, R. Gohar Rostami, H.R. & Dastum, S. (2017). Analyzing the development trend of Iranian collegiate athletics from the first to fifth macro development programs. Sports Management and Development, 6(1): 67-86. (Persian)
 24. Manafi, F., RamezaniNezhad, R., GoharRostami, H., PourKiyani, M. (2016). The sport participation development in the Iran's public universities. Research on Educational Sport, 4(9), 65-90. (Persian)
 25. Moradisharaf, H. Hematinazhad, M. & Banar, N. (2017). Factor Analyzing the Motivators of Sport Sponsorship in Hamadan Province. Applied Research in Sport Management, 5(3): 79-91. (Persian)
 26. Nasirzadeh, A., Farahani, A., Khezri, H. (2014). Designing Implementing Strategy Model for General Department of Sport and Youth of Kerman Province by BSC Approach. Applied Research in Sport Management, 3(2), 11-26. (Persian)
 27. Nekouei Moghaddam, M. Amir Yousefi, S. Ghorbani Bahabadi, Z. & Amiresmaili M. (2013). Role of Charities in the Health System: A Qualitative Study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 2(1), 1-10. . (Persian)
 28. Peluso, A.M. Rizzo, C. & Pino, G. (2019). Controversial sports sponsorships: Effects of sponsor moral appropriateness and self-team connection on sponsored teams and external benefit perceptions. Journal of Business Research, 98: 339-351.
 29. Poursoltani Zarandi, H. Zareian, H. & Taherkhani, E. (2016). Pathology of Sports Associations, General Department of Physical Education, Ministry of Science, Research and Technology. Research in Educational Sports, 4(11): 17-36. (Persian)
 30. Rashid Lamir, A. Dehghan Ghahfarkhi, A. & Rashid Lamir, A. (2013). Development of a strategic plan for the General Directorate of Sports and Youth of Khorasan Razavi Province in the field of sports and physical education. Journal of Sports Management, 5(4): 179-198. (Persian)
 31. Rowe, K. Karg, A. & Sherry, E. (2019). Community-oriented practice: Examining corporate social responsibility and development activities in professional sport. Sport Management Review, 22(3): 363-378.
 32. Sadeghi, R. Mohammadi, R. & Asadi, M.R. (2012). Attracting Financial Supporters in the Basic Category A New Approach to Improving Sports Talent Search. A Paper presented at the 2nd National Conference on Sports Talent Search, Tehran, Basij Sports Organization. (Persian)
 33. Saghravani, S., Mortazavi, S., Lagzian, M., & Rahimnia, F. (2014). Forcing theory on data or emerging theory from data: Theory building in humanities using grounded theory methodology. Foundations of Educatio a Bi-annual Journal, 4(1): 151-170. (Persian).
 34. Science, Research and Technology Charity Headquarters (2018).Objectives and duties of the Ministry of Science's charity headquarters.
   (Persian)
 35. Seyed Bagheri, S.M., Sharifian, I. (2017). Identifying and prioritizing the financial barriers of private companies to sports-heroism. Research in Sports Management and Motor Behavior, 7(13): 55-66. (Persian)
 36. Shank, M.D. Lyberger, M.R. (2015). Sports marketing: A strategic perspective. Routledge, 5th edition. Abingdon, United Kingdom.
 37. Shirkhodaei, M. Farzam, F. Fathi, R. Tahmasebi Roshan, N. & Khalili Palandi, F. (2015). Marketing Charitable Activities: Explaining the Role of Gender in Young. women s studies (Sociological & Psychological), 13(4): 153-180. (Persian)
 38. Wang, L. Graddy, E. (2008). Social capital, volunteering, and charitable giving. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 19(1): 23.
 39. Wood, L. Snelgrove, R. & Danylchuk, K. (2010). Segmenting volunteer fundraisers at a charity sport event. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 22(1): 38-54.
 40. Woolf, J. Heere, B. & Walker, M. (2013). Do charity sport events function as “brandfests” in the development of brand community? Journal of Sport Management, 27(2): 95-107.