نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

با توجه به مروری بر مدل‌های ارائه شده و پیشینه تحقیق تا کنون مدلی جامع در زمینه عوامل مؤثر در توسعه سرمایه انسانی در ورزش دانشگاهی ارائه نشده و نیاز است که این روند در آینده علمی‌تر رشد کند. لذا تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور، انجام پذیرفت. تحقیق مورد مطالعه به لحاظ هدف و ماهیت از نوع روش تحلیل محتوا است که نوع داده‌های آن کیفی است. خبرگان تحقیق 19 نفر از اساتید و مدیران تربیت بدنی که از قهرمانان و مربیان تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف و مدیران اجرایی ورزش دانشگاهی کشور بودند که از طریق نمونه‌گیری غیرتصادفی به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه سازمان‌یافته گردآوری شد. داده‌ها پس از کدگذاری تحلیل شدند و برای تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که عوامل مدل توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور را می‌توان در 8 مقوله اصلی و ۱۳۴ مقوله فرعی طبقه بندی نمود. آموزش و یادگیری، مدیریت عملکرد، مدیریت حفظ و نگهداری، کارمندیابی، جبران خدمات، جانشین پروری، عوامل شایستگی و بستر اعتقادی و اخلاقی، به عنوان مضامین اصلی شناسایی‌شده توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور می‌باشند. لذا برای عملیاتی کردن توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی، باید سرمایه گذاری مطلوبی بر اساس استعدادهای علمی - ورزشی در دانشگاه‌های کشور انجام پذیرد و بکارگیری قهرمانان ورزشی، می‌بایست در زمره راهبردهای توسعه سرمایه انسانی دانشگاه‌ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Badriazarin, Y., Talebiannia, H., & Salmani, A. (2013). Strategies in the human resources development of gymnastic sport. Sport Management Studies, 6(5): 81-92. (Persian).
 2. Baghdadchi, R. (2019). Identifying the factors affecting the growth and development of human resources in universities: A qualitative study. Higher Education Letter, 11(44): 179-212. (Persian).
 3. Bassi, L., & McMurrer, D. (2007). Maximizing your return on people. Harvard Business Review, 85(3): 115- 123.
 4. Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3): 124-130.
 5. Danaeifard, H., & Emami, M. (2008). Qualitative research strategies: reflection on data foundation theorizing. Management Thought, 1(2): 69-97. (Persian).
 6. Divya, J., & Narashiman, K. (2018). An empirical investigation into the factors distorting the rhetoric of human capital development with specific reference to distance education institutions in Tamilandu, INDIA. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 6(1): 1-16.
 7. Eseyin, E. O., Uchendu, E. E., & Bright, I. B. (2014). Higher education as a tool for human capital development in Nigeria. International Journal of Education and Research, 2(6): 591-600.
 8. Ghorbani, M. M., Asadi, H., Goodarzi, M., & Hamidi, M. (2016). Developing human capital measurement model in Iran sports federations. Sport Physiology & Management Investigations, 8(1): 9-22. (Persian).
 9. Hoseini, G., Hamidi, M., & Tejari, F. (2013). Development of a strategic plan for student sports at Islamic Azad University. Applied Research in Sport Management, 4(15): 15-33. (Persian).
 10. Hsu, I. C., Yeh-Yun Lin, C., Lawler, J. J., & Wu, S. H. (2007). Toward a model of organizational human capital development: Preliminary evidence from Taiwan. Asia Pacific Business Review, 13(2): 251-275.
 11. Kheirandish, M., Dolati, H., & Ghomi, S. (2016). Human capital development strategies in higher education. Teaching in Marine Sciences, 3(5): 67-78. (Persian).
 12. Krsmanović, S., Branković, M., & Radšoević, I. (2014). Human resources: Main factor in the development of sports. Activities in Physical Education & Sport, 4(1): 84-86.
 13. Linda, M. R., Thabrani, G., & Firman, F. (2020). The role of human capital and knowledge management in innovation. Advances in Economics, Business and Management Research, 145: 261-267.
 14. Manafi, F., Ramezaninezjad, R., Gohar Rostami, H. R., Pourkani, M., & Dastoom, S. (2019). Designing the model of Factors affecting the development of university sport in Iran. Sport Management, 11(2): 195-218. (Persian).
 15. Manafi, F., Ramezaninezjad, R., Gohar Rostami, H. R., Pourkani, M., & Dastoom, S. (2015). The sport participation development in the Iran's public universities. Research on Educational Sport, 4(9): 65-90. (Persian).
 16. Mehranpoor, M., Sayadi, S., Pourkiani, M., & Salajegheh, S. (2019). Designing a human resources development model based on organizational values. Iranian Journal of Management Sciences, 13(52): 133-151. (Persian).
 17. Metcalfe, B. D., & Rees, C. J. (2005). Theorizing advances in international human resource development. Human Resource Development International, 8(4): 449-465.
 18. Chin, M. K., Edginton, C. R., Tang, M. S., Phua, K. W., & Yang, J. Z. (2019). School and community-based physical education and healthy active living programs: Holistic practices in Hong Kong, Singapore, and the United States. Chapter 32, Global Perspectives on Childhood Obesity (pp. 325-337). Academic Press.‏
 19. Mohammadi, A., Farrahi, A., Soltani, M., & Tarverdi, K. (2015). Designing and explaining a model for human resource development in a military organization. Journal of Research in Human Resources Management, 7(1): 187-212. (Persian).
 20. Mohammadi, A., Kalateseifari, M., Farzan, F., & Razavi, M. H. (2018). Designing paradigmatic pattern of sport technical and vocational based on grounded theory. Research on Educational Sport, 5(13): 215-230. (Persian).
 21. Neuendorf, K. A. (2017). The content analysis guidebook. US: Sage Publication. Inc.
 22. Nguyen, T. N. L., Vu, S. H., & Pham, T. H. (2019). The impact of factors on human capital quality: A study of economics students in Vietnam. The Journal of Social Sciences Research, 5(11): 1515-1529.
 23. Norouzi Seyed Hosseini, R., Ehsani, M., Kozehchian, H., & Amiri, M. (2018). Designing a model of human capability development in sport (by grounded theory). Sport Management, 10(1): 49-63. (Persian).
 24. Noudehi, M., Dousti, M., Razavi, S. M. H., & Kalateh Seifari, M. (2017). Human resource development indicators for the Iranian Judo Federation. Sport Management Studies, 5(3): 95-102.
 25. Obiekwe, O. (2018). Human capital development and organizational survival: A theoretical review. International Journal of Management and Sustainability, 7(4): 194-203.
 26. Papaioannou, A., Kriemadis, T., Alexopoulos, P., & Vrondou, O. (2012). An analysis of human resource empowerment and organisational performance in Greek sport federations. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 8(4): 439-455.
 27. Sepahvand, R., Shariatnezhad, A., & Saedi, A. (2017). Design architectural model of human capital in governmental agencies using grounded theory. Development of Logistics & Human Resource Management Scientific Journal, 12(44): 173-198. (Persian).

 

 1. Talebpour, M., Mirzazadeh, Z.S., Shajie, K., & Yousefabadi, O. A. (2019).Gap analysis of the main human capital processes in the department of sports and the youth of Khorasan Razavi. Journal of Research in Human Resources, 10(4): 159-184. (Persian).
 2. Harris, M. M., Werner, J. M., & DeSimone, R. L. (2006). Human resource development. Published by Thomson South-western. Indian: Akash Press Delhi.