دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، پاییز 1400، صفحه 1-310 
3. طراحی چارچوب شایستگی سواد بدنی دانشجویان - رویکرد فراترکیب

صفحه 77-106

10.22089/res.2020.9253.1932

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمدجعفری؛ پرستو نبیئی؛ پریسا معارف؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی؛ زهرا حسامپور


5. طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور

صفحه 137-160

10.22089/res.2021.9490.1961

فاطمه آزرم؛ پریوش نوریخش؛ مهوش نوربخش؛ حسین سپاسی


8. طراحی الگوی توسعه پایدار ورزش زنان ایران

صفحه 213-240

10.22089/res.2020.8991.1892

شیرین محمدامینی؛ سیروس احمدی؛ مجید سلیمانی