نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی سطح سواد بدنی دانش‌آموزان هشت تا دوازده‌ساله بود. روش پژوهش توصیفی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها زمینه‌یابی و میدانی است. جامعه آماری را کلیه دانش­آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی شهر تهران تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای–چندمرحله‌ای استفاده شد. تعداد 284 دانش‌آموز از میان ‌هشت مدرسه، حاضر به شرکت در این مطالعه شدند. از ابزار سواد بدنی، استفاده شد که شامل چهار مقیاسِ شایستگی جسمانی، فعالیت حرکتی روزانه، انگیزش و اعتمادبه‌نفس، دانش و درک است. نتایج، سطح سواد بدنی دانش‌آموزان را وضعیتِ ضعیف و ابتدایی نشان داد. مشخص شد رابطه و تفاوت معناداری میان نمرات سواد بدنی با جنسیت، سن و شاخص توده بدنی وجود دارد، به ‌طوری‌که گروه پسران از سواد بدنی بالاتری برخوردار بودند. با افزایش سن سطح سواد بدنی بهبود یافت. البته این بهبود در مرحله گذر از دوره کودکی پایانی به دوره نوجوانی، کمتر بود. همچنین گروه دانش‌آموزان با شاخص توده بدنی چاق و اضافه‌وزن از سواد بدنی کمتری نسبت به دانش‌آموزان با شاخص توده بدنی متناسب برخوردار بودند. در نتیجه بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد دانش‌آموزان هشت تا دوازده‌ساله از سطح سواد بدنی قابل قبولی برخوردار نیستند. این مطلب بیانگر آن است که دانش‌آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی از داشتن سبک زندگی فعال و سالم فاصله ‌دارند و در صورت جدی نگرفتن این مسئله ممکن است سلامت این قشر از جامعه را با خطرهای متفاوت جسمی، روانی و حرکتی در آینده روبه‌رو کند.

کلیدواژه‌ها

Dietz, W. H. (2004). Overweight in Childhood and Adolescence. The New England Journal of Medicine, 350(9), 855-857.
Ejedafiru, E. (2014). "Harnessing information and physical literacy’s skills for physical fitness of special children in Nigeria. Journal of Humanities and Social Science, 4(4),(2014), 160-164.
Ennis, C. D. (2015). Knowledge, transfer, and innovation in physical literacy curricula. Journal of Sport And Health Science, 4(2), 119-124.
Faith, M. S., Berman, N., Heo, M., Pietrobelli, A., Gallagher, D., Epstein, L. H., & Allison, D. B. (2001). Effects of contingent television on physical activity and television viewing in obese children. Pediatrics, 107(5), 1043-1048.
Ghodratnama, A., Heidarinezhad, S., Davoudi, I. (2013). Relationship between socioeconomic status and physical activity of students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Journal of Sports Management. 5 (16), 5-20. (Persian)
Giblin, S., Collins, D., & Button, C. (2014). Physical literacy: importance, assessment and future directions. Sports Medicine, 44(9), 1177-1184.
Heidar Ali، H. (2013). Research methodology in behavioral science: Research Bases. Tehran: Samt Publication. (Persian)
Longmuir, P. E., Boyer, C., Lloyd, M., Yang, Y., Boiarskaia, E., Zhu, W., & Tremblay, M. S. (2016). The Canadian Assessment of Physical Literacy: methods for children in grades 4 to 6 (8 to 12 years). BioMed Central Public Health, 15(1), 767.
Longmuir, P. E., Boyer, C., Lloyd, M., Yang, Y., Boiarskaia, E., Zhu, W., & Tremblay, M. S. (2015). The Canadian Assessment of Physical Literacy: methods for children in grades 4 to 6 (8 to 12 years). BioMed Central Public Health, 15(1), 767.
Longmuir، P. E. (2013). Understanding the physical literacy journey of children: The Canadian Assessment of Physical Literacy. Icsspe bulletin-j sport sci phys educ، 65 (12.1).
Payne, V. G., & Isaacs, L. D. (2017). Human motor development: A lifespan approach. Routledge, London.
Razavi, S. M. H., Taheri, A. (2010). The Survey of the Socioeconomic Status of Participants in Sports for All in Mazandaran Province. Journal of Sports Management, 2 (5), 21-54. (Persian)
Soltani, B., Shams, A. (2007). Studying the physical and motor fitness of students and their relationship with their participation in social activities of the school. Development of Physical Education, 24(1), 62-64. (Persian)
Valadi, S., Gabbard, C., Arabameri, E., Kashi, A., & Ghasemi, A. (2018). Psychometric properties of the Affordances in the Home Environment for Motor Development inventory for use with Iranian children aged 18–42 months. Infant Behavior And Development, 50, 1-11.
Valadi, S., Hamidi, M. (2017). Comparing the level of physical literacy of Basijs athletes and non-athletes aged 8-12-years. Research plan approved by Basij Physical Education Research Institute. (Persian)
Whitehead 1, M. (2001). The concept of physical literacy. European Journal of Physical Education, 6(2), 127-138.
Whitehead, M. (2007). Physical literacy: Philosophical considerations in relation to developing a sense of self, universality and propositional knowledge. Sports Ethics and Philosophy, 1(3), 281-298.
Whitehead، M. (Ed.). (2010). Physical literacy: Throughout The Life Course. Routledge, London.