نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناس مسئول ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق تحلیل المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگو بود. روش پژوهش، کیفی با رویکرد سیستماتیک طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود. جامعه آماری، مدیران و کارشناسان ورزش دانشجویی بودند. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند که تا نقطه اشباع داده ها ادامه یافت و در نهایت تعداد 21 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به شکل میدانی و مجازی جهت جمع آوری داده ها انجام شد. همچنین اسناد، گزارشات و مقالات مرتبط با موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه‌ و تحلیل مصاحبه‌ها، 22 عامل شناسایی شد که در کدگذاری محوری در قالب های الگوی پارادایمی قرار گرفت. مقوله محوری المپیادهای ورزش دانشجویی در نظر گرفته شد. در عوامل علی مقوله هایی مثل تشکیل تیم‌های ملی، سلامتی و تندرستی، بهبود زیرساخت‌ و نمایش و گردهمایی قرار داشت. عوامل زمینه‌ای دربرگیرنده توجه فدارسیون ملی ورزش دانشگاهی، پژوهش‌ و نیازسنجی، حضور و همراهی ذینفعان، عوامل محیطی و حامیان مالی قرار داشت. عوامل مداخله گر شامل تربیت نیروی انسانی متخصص، بازنگری در آیین نامه‌ها، منابع مالی و عوامل فنی می شد. از نظر خبرگان مهمترین راهبردها؛ گزینش رشته‌ها، بازاریابی، انتخاب میزبانی، عوامل مدیریتی، برنامه ریزی و منابع مالی بودند و پیامدهای آنها، توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه ساختاری و مدیریتی، توسعه فنی و توسعه فرهنگی ورزش دانشجویی بود. در مرحله کدگذاری انتخابی با توجه به اطلاعات بدست آمده الگویی جهت برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان با رویکرد کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و تغییراتی در نحوه رقابتهای انتخابی و گزینش رشته ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات