نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 کارشناس مسئول ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق تحلیل المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگو بود. روش پژوهش، کیفی با رویکرد سیستماتیک طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود. جامعه آماری، مدیران و کارشناسان ورزش دانشجویی بودند. مشارکت­کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند که تا نقطه اشباع داده ها ادامه یافت و در نهایت تعداد 21 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به شکل میدانی و مجازی جهت جمع آوری داده ها انجام شد. همچنین اسناد، گزارشات و مقالات مرتبط با موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه‌ و تحلیل مصاحبه­ها، 22 عامل شناسایی شد که در کدگذاری محوری در قالب های الگوی پارادایمی قرار گرفت. المپیادهای ورزش دانشجویی به عنوان مقوله محوری در نظر گرفته شد. در عوامل علی مقوله هایی مثل تشکیل تیم­های ملی، سلامتی و تندرستی، بهبود زیرساخت و نمایش و گردهمایی قرار داشت. عوامل زمینه­ای دربرگیرنده توجه فدارسیون ملی ورزش دانشگاهی، پژوهش و نیازسنجی، حضور و همراهی ذینفعان، عوامل محیطی و حامیان مالی قرار داشت. عوامل مداخله­گر شامل تربیت نیروی انسانی متخصص، بازنگری در آیین نامه­ها، منابع مالی و عوامل فنی می شد. از نظر خبرگان مهم­ترین راهبردها شامل گزینش رشته­ها، بازاریابی، انتخاب میزبانی، عوامل مدیریتی، برنامه ریزی و منابع مالی بودند و پیامدهای آنها، توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه ساختاری و مدیریتی، توسعه فنی و توسعه فرهنگی ورزش دانشجویی بود. در مرحله کدگذاری انتخابی با توجه به اطلاعات به­دست آمده الگویی جهت برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان با رویکرد کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و تغییراتی در نحوه رقابتهای انتخابی و گزینش رشته ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1.  

  1. Adibi, P., Hadadgar, A., Hadizadeh, F., Monajemi, A. R., Eftekhari, H., Haghjoo Javanmard, S., Naji, H. (2011). Implementation of The First Medical science Olympiad in Iran: A report of an experience. Iranian Journal of Medical Education, 10(5): 1006-1017. (Persian).
  2. Amirtash, A. M. (2003). The fifth student olympiad of the country from the perspective of referees, supervisors, coaches and participating students. Movement Journal, 19: 15-22. (Persian).
  3. Amirtash, A. M., Farsi, A., Rasekh, N., Ghaur, M. (2011). Descriptive comparison of the fifth, sixth and eighth student sports olympiads and presenting a solution for improving the quality of the country's student sports olympiads. Sport management studies. 9: 13-28.(Persian).
  4. Andam, r., mahdizadeh, rahimeh., taghipour jahromi, farideh. (2014). Investigating the impacts of holding sport events on host community Case study: University of Birjand as the host of 11th sport –cultural Olympiad of University girl students in Iran. Contemporary studies on sport management, 3(6): 73-85. (Persian).
  5. Brunton, J., Mackintosh, C. (2017). University sport and public policy: implications for future research. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(3): 373-376. doi:10.1080/19406940.2017.1361460.
  6. Chen, S., Ghirmay, T., Lee, Y., Dongfang, C., Chiu, T. (2018). Projected Economic and Financial Benefits of the 2017 Summer Universiade Games. The Journal of International & Interdisciplinary Business Research publishes, 5(1):41-61.
  7. Dewan, N. W., Zhang, Y., He, L., Huang, X., Majestic, B.J. (2016). Effect of Pollution Controls on Atmospheric PM2.5 Composition during Universiade in Shenzhen, China. Atmosphere, 7(4): 57.
  8. Gallo-Vallejo, M., De la Cruz-Marquez, J., Cruz-Campos, A., De la Cruz Campos, J., Pestaña Melero, F., Carmona-Ruiz, G., & Gallo-Galán, L. (2017). Sports injuries and illnesses during the Granada Winter Universiade 2015. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2. doi:10.1136/bmjsem-2016-000123
  9. Grigorieva, A., Fedan, A. (2019). The influence of the universiade on the city life. Proceedings of the XXV ISUF International Conference “Urban Form and Social Context: from Traditions to Newest Demands”. Krasnoyarsk.
  10. Hosseini, G., Hamidi, M., & Tojari, F. (2014). Operational plans of students’ sport for Islamic Azad University branches. Applied Research in Sport Management, 2(4): 37-54. (Persian).
  11. Moharramzadeh, M. (2006). Comparative Study of Procedures of Collegiate Sport Marketing in Iran and Turkey. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 12(3): 93-108. (Persian).
  12. Moharramzadeh, M., Afruzeh, M. S. (2008). Investigating the motivational factors of volunteer forces in university sports. Research in sport science, (19):143-156. (Persian).
  13. Mollaei, M., Ramezani Nejad, R., Andam, R. (2011). Assessing the satisfaction of the volunteers participating in the ninth sports olympiad of the country's students. Olympic Journal, (53): 115-130. (Persian).
  14. Nam, B., Hong, D., Marshall, R., Hong, J. (2018). Conflicts among stakeholders regarding the new academic system in the Korea University Sport Federation. International Journal of Sport Policy, 10: 597-
  15. Naserian, A., Kordlu, H., Akbari Yazdi, H. (2014). The Relationship among satisfaction and quality of service delivery employees with the rate of participants satisfaction in scholarship sport Olympiad. Applied Research in Sport Management, 2(4): 103-114. (Persian).
  16. Osipov, A., Vonog, V. (2019). Ensuring a possibility of high quality training of students as sports volunteers for competitions in terms of organizing and running Universiade. Journal of Physical Education and Sport, 16(2): 361-36
  17. Salman, M. (2012). The importance of sport of university students during campus life. Energy Education Science and Technology. Social and Educational Studies, 4: 495-500.
  18. Strauss, A. L., Corbin, Juliet. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques: Fourth edition. Sage.
  19. Sotiriadou, K., Shilbury, D. (2009). Australian Elite Athlete Development: An Organizational Perspective. Sport Management Review, 12: 137–148.
  20. Talebpour, M. (2012). A Comparative Study of Organizational Justice and Its Approaches in University Sports. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 8(16): 53-70. doi:10.22080/jsmb.2012.445. (Persian).
  21. Usefi, M. (2017). The Evaluation of influence level of the national plan for inter_school sport olympiad in schools Paveh. Master Allame Tabatabei, Tehran. (Persian).