نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد، دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

4 گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر، واکاوای تجربه زیسته پناهندگان افغانستانی از موانع مشارکت در ورزش است. روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی، جامعه هدف، مربیان و ورزشکاران اتباع افغانستانی است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش ۱۳ نفر و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوگه برفی و با رعایت حداکثر تنوع نمونه‌گیری انتخاب شدند. ‌مصاحبه‌ها به صورت عمیق اجرا شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها،‌ از تحلیل موضوعی استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها، ۴۷ موضوع فرعی و ۹ موضوع اصلی شامل:‌ اقتصادی، نژادپرستی، فردی، فرهنگی اجتماعی، خانوادگی، مدیریتی، رسانه و اطلاعات، حقوقی و تعامل قومیتی به عنوان موانع اصلی مشارکت ورزشی پناهندگان افغانستانی در ایران شناسایی و استخراج شدند. در نهایت نیز با تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری،‌ به سطح بندی موانع و تدوین مدل پرداخته شد. نتایج تحلیل نشان داد، موانع قانونی، مهمترین و اثرگذارترین موانع مشارکت ورزشی پناهندگان افغاستانی در ورزش است. بنابراین پیشنهاد می‌شود،‌ با تدوین قانون‌های جدید، شفاف و به‌روز در حوزه پناهندگان، شرایط برای فعایت‌های ورزشی آنان تسهیل شود، تا از پیامدهای مشارکت آنان در ورزش، جامعه پناهندگان و هم جامعه میزبان بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها