نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اتخاذ تدابیر مناسب برای جذب و مشارکت فعال دانشجویان در ورزش­های تفریحی دانشگاه و تأمین سلامتی و نشاط آنان، مستلزم شناخت عوامل مؤثر در این زمینه است. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ حاضر شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ مؤثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش­های تفریحی دانشگاه ﺑﻮد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده­ها، تحقیق آمیخته ازنوع آمیخته اکتشافی است. در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﻴﻔﻰ، ابتدا با روش کتابخانه­ای اﻃﻼﻋﺎت لازم ﺟﻤﻊآوری شد. سپس با 22 نفر از ﺧﺒﺮﮔﺎن ذیربط، که به روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند، ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ نیمه­ساختار­یافته تا حد رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. در نهایت پرسش­نامه­ای با 5 مؤلفه و 24 گویه تهیه شد. روایی صوری آن توسط خبرگان تأیید گردید. جامعه آماری بخش کمی، مسئولان تربیت­بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 381 نفر بودند. با توجه به شرط حجم نمونه قابل کفایت جهت تحلیل عاملی، تعداد 201 نفر از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. جهت تحلیل کیفی متغیرهای پژوهش از روش دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، نیکویی برازش، فریدمن و آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ مؤثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش­های تفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شامل پنج مؤلفۀ سازماندهی، امکانات و زیرساخت، منابع مالی، فناوری و رسانه و برنامه­ریزی هستند. این نتایج می­تواند به مسئولان در تدوین راهبردها و سیاست­های ورزش تفریحی دانشگاه کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

 1. Abou Elmagd, M., Usha, T., Abubakr, H.M. & Dhirendra, T. (2018). Barriers of sports participation in higher education in the UAE. Journal physical therapy sports medicine, 2(2): 40-45.
 2. AlAnsari, A., AlHarbi, F., AbdelAziz, W., AbdelSalam, M., ElTantawi, M. & ElRefae, I. (2015). Factors affecting student participation in extra-curricular activities. The Saudi Dental Journal, 28(1): 36-43.
 3. Asefi, A., A. (2017). The identifying and Prioritizing Effective Groups in the Institutionalization of Sport for All in Iran. Research on Educational Sport Journal, 15: 247 – 270. (Persian)
 4. Asefi, A.A. & Asadi Dastgerdi. (2017). Investigating the barriers to the development of public sport in Tehran's public universities and providing practical solutions for its development. Journal of Sport Management, 8(6): 844-823. (Persian)
 5. Azizi, B., Jalali Farahani, M. & Khabiri M. (2015). Investigating Students' Attitude toward Public Sports in Dormitories of Tehran University. Journal of Sport Management, 3(8): 91-75. (Persian)
 6. Banar, N., Dastum, S. & Gohar Rostami, H.R. (2018). Designing a Sport Participation Development Model (Case Study of Guilan Province). Journal of Human Resource Management in Sport, 2: 234-217. (Persian)
 7. Frida, K. S., Mathisen, C., Sami, K., Jorma, T., Torbjørn, T. & Bente, W. (2019). Leisure‐time physical activity and participation in organized sports. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 29(8): 1232- 1242.
 8. Garn, A. C., Simonton, K., Dasingert, T., & Simonton, (2017).Predicting changes in student engagement in university physical education: Application of control-valuetheory of achievement emotion. Psychology of Sport and Exercise, 29:93-102.
 9. Hefzollesan, M. (2017). Designing and Explaining the Model of Public Sports Development of Iranian Public Universities [Phd]. University of Urmia. (Persian)
 10. Hefzollesan, M. & Yadollahzadeh, R. (2017). Determination of Factors Influencing the Behavioral Level of Sport for All Development. Journal Sport Management Studies, 46: 51-68. (Persian)
 11. Hoe, S. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal of applied quantitative methods, 3(1): 76-83.
 12. Hosseini, S., Pourkiani, M., Jami, A. & Afroozeh, A. (2017). Determine Affecting Factors on Increasing Students’ Physical Activity Participation. Journal Research on Educational Sport, 12: 97-114. (Persian)
 13. Iraqi, M. & Kashif. M.M. (2015). Challenges facing the development of public sport in Iran and its strategies. Journal Sport Management, 6(4): 643-655. (Persian)
 14. Javadipour, M., Zareian H. & Parsajoo, A. (2018). Identifying the Areas of Social Participation in Iranian Public Sports: A Qualitative Study. Journal of Education and Community Health, 5(3): 20-30. (Persian)
 15. Joshua, C., Robert, A., Robert, K. & Shania, S.M. (2015). Factors That Affect the Usage of Fitness and Recreation Centers by Students on College Campuses. Journal of Physical Education and Sports Management, 2(20): 100-119.
 16. Karimi, A. (2018). Presenting the Model of Impact of Socio-Economic and Cultural Factors on Students' Attitude to Public Sport. Journal Iranian Social Science Studies, 54: 31-46. (Persian)
 17. Katharina, D., Anna K.F., Katharina, R. & Jennifer H.K. (2018). Students’ Motivation for Sport Activity and Participation in University Sports: A Mixed-Methods Study, Journal of BioMed Research International, Article ID 9524861, 7 pages.
 18. Kline, R. (2010). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. (3rd). New York, THE Guilford Press.
 19. Manafi, F., Ramazaninejad, Z., Rostami, HG. & Pourkiani, M. (2016). The Impact of Infrastructure and Management Factors on the Development of Sport Participation in Iranian Public Universities. Journal Research in Academic Sport, 9: 65-90. (Persian)
 20. Mehdi Zadeh, R. & Andam, R. (2015). Public Sports Development Strategies in Iranian Universities. Journal Sport Management Studies, 22: 15-38. (Persian)
 21. Mirzaei, A. & Amiri M. (2003). Introducing a three-dimensional model of philosophical intermediate analysis and fundamental infrastructures of management theories. Journal Management knowledge, 56: 3-21. (Persian)
 22. Olanipekun, J.A. & Akindutire Isaac, O. (2017). Benefits of Participation in Sport to the Youth. Journal of Sports and Physical Education, 4(1): 30-34.
 23. Parsajoo, A., Javadipour, M. & Zareian, Hossein. (2018). Determining Strategies for Social Participation in Iranian Public Sports. Contemporary Research in Sport Management, 16: 13-28. (Persian)
 24. Pruna, R., Tribaldos, L.M., & Bahdur, K. (2018). Player talent identification and development in football, Apunts.Medicina de l'Esport, 53: 43-46.
 25. Rahimi, A.H., Khayamian, Z., Ghahreman Tabrizi, K. & Sharifian, E. (2017). The comparison of Influential Factors on Promoting Sport for All in the Dormitories. Research on Educational Sport Journal, 13: 175-192. (Persian)
 26. Sabin, I. & Marcel, P. (2014). Study Regarding the Impact of Sport Competitions on Students Socialization. European Scientific Journal, 10(26): 41-58.
 27. Saffari, m. (2013). Designing the Nodel of Sport for all in Iran [PhD]. Iran: Tarbiat Modares University. (Persian)
 28. Sarani, H., Aghaei, N., Saffari, M. & Akbari, Y.H. (2018). Factors Influencing Iranian Elderly Participation in Sport Activities from the Experts' Viewpoint: A Qualitative Study. Health Education and Health Promotion Research Journal, 6(2): 147-158. (Persian)
 29. Sawadi, M. (2015). Development of Hormozgan Province Public Sports Model and Formulation of its Executive Strategy [PhD]. University of Guilan. (Persian)
 30. Taher Zadeh, , Nazari, R. & Hemmati, J. (2020). Presenting the Development Paradigmatic Model of Sport for All in Islamic Azad University. Sport Management Studies, 12(61): 85-108. (Persian)
 31. Talebpour, M., Sahebkaran, M.A., Mosalanezhad, M. & Rajabi, M. (2016). Comparison Study to the Factors Affecting on Institutionalization of Sport among Students. Research on Educational Sport Journal, 11: 55-70. (Persian)
 32. Thibaut,, Eakins, J. & Scheerder, J. (2017). Time and money expenditure in sports participation: The role of income in consuming the most practiced sports activities in Flanders. Journal Sport Management Review, 20(5): 455-467.
 33. Tom, D., Benedicte, D., Ilse, D. & Peter C. (2015). Determinants of physical activity and sedentary behaviour in university students: a qualitative study using focus group discussions. Jornal BMC Public Health, 15: 28-34.
 34. Wissia, I., Heydari, N. & Maleki, F. (2015). Prioritizing the Factors Affecting Ahwazi Citizens' Attitude to Public Sport. Journal Khuzestan Police Knowledge Quarterly, 15: 63-76. (Persian)