نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی ورزشی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید چمران، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تعیین تأثیر روابط مبتنی بر اعتماد و تناسب فرد- شغل بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ورزش با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان، بود. روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان ورزش شهر تهران به تعداد 1500 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 310 نفر به صورت خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های استاندارد تناسب فرد- شغل وگل و فلدمن (2009)، تناسب فرد- سازمان اسکروگینس (2008)، توانمندسازی روانشناختی حاتمی و دستار (1390)، روابط مبتنی بر اعتماد رابینز (2005) و نگهداشت کارکنان کایدنت (2009) بودند. از آمار استنباطی کلموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که، روابط مبتنی بر اعتماد بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان تاثیر مثبت مستقیم داشت. تناسب فرد- سازمان نقش میانجی را به ترتیب با ضریب اثر 16/0 و 13/0صدم، برای تأثیر تناسب فرد- شغل بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ایفا کرد، اما تناسب فرد- سازمان نقش میانجی را به ترتیب با ضریب اثر 08/0 و 06/0صدم، برای تأثیر روابط مبتنی بر اعتماد بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ایفا کرد که معنادار نمی باشد. در نتیجه مدیران مربوطه جهت بالا بردن توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ورزش، بر روابط مبتنی بر اعتماد، تناسب فرد- شغل و تناسب فرد- سازمان تاکید کنند.

کلیدواژه‌ها