نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
مسئولیت مدنی از مباحث مهم حقوقی است که علاوه بر فرد زیان‌دیده و فرد وارد‌کننده زیان، از نظر جامعه نیز کارکرد و اهمیت خاص دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در زمان همه‌گیری ویروس کووید 19 بود. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان حقوق و حقوق ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی و آشنا با مباحث حقوق ورزش، کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ورزشی و مربیان و مسئولان باشگاه ها بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و به روش نظری انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته بود. در این پژوهش محقق پس از نه مصاحبه به اشباع نظری رسید. اما برای افزایش ضریب اطمینان سه مصاحبه دیگر انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار مکس کیو دی آ نسخه 10 استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از این بود که مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در دوران شیوع ویروس کووید 19 شامل الزام به رعایت نکات ایمنی و الزام به رعایت نکات بهداشتی و اقدامات بازدارنده است که در دو مورد اول باشگاه‌ها به خوبی عمل کرده‌اند اما در ارتباط با اقدامات بازدارنده فعالیت خاصی صورت نگرفته است. با توجه به یافته‌های تحقیق و اینکه عدم انجام فعالیت های بازدارنده می‌تواند پیامدهای قانونی برای باشگاه ها به همراه داشته باشد، ارائه آگاهی و آموزش های لازم در این زمینه و مسئولیت‌هایی که ممکن است برای مربیان و مسئولان باشگاه‌ها ایجاد شود، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

 1. Aghaie nia. H. (2010). Sports Law, Tenth Edition, Tehran: Mizan Publishing. (Persian)

  1. Alsan, M. (2020). Government Civil Liability for Infectious Diseases (Case Study: Covid-19), Legal Research Quarterly, Law and Corona Special Issue, 23: 215-43.

  3.Bender, L. (2020). Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools, Education  in Emergencies UNICEF New York, 1-13.

  1. Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis and

  code development, Sage.

  1. Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3 (2): 77-101.

  6.Brett G. Toresdahl, MD. Irfan M. Asif, MD. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Considerations for the Competitive Athlete. Sport health, 12 (3): 10-15.

  7.Di Gennaro F, Pizzol D, Marotta C, Antunes M, Racalbuto V, Veronese N, Smith L. (2020). Coronavirus diseases (COVID-19) current status and future perspectives: a narrative review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 17(8):1-11.

  8.Dimitrov S, Hulteng E, Hong S. (2017). Inflammation and exercise: Inhibition of monocytic intracellular TNF production by acute exercise via β2-adrenergic activation. Brain, behavior, and immunity, 61:60-8.

  9.Eshaghi. H. Zeynali, H. Hoseni, SM. (2019). Criminal and civil liability of carriers of the corona virus. Proceedings Monthly, 138:10-17. (Persian)

  10.Gholami. S, Mehdipour. A, Azmsha. T (2012). Assessment and identify the Amount and causes of sports injuries: a case study in Footstall players. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(4): 708-12.

  11.Gholami Tarksaloyeh, S. Mehdipoor, A. Tahereh, A. (2015). Assessing the safety and health status of multi-purpose sports halls and its relationship with the occurrence of sports injuries. Applied research in sports management, 2(14): 23-34. (Persian).

  12.Ghotbi, B. Navkhasi, S. Ghobadi, Sh. Shahsavari, Z. Kahrizi, N. (2020). A Review of the Novel Corona Virus Disease (2019-nCoV). Halth Research Journal Baqiyatallah Hospital , 5(3): 180-87. (Persian)

  13.Habibzadeh, M. Piroozan Far, Sh. (2020). Legal status of the National Headquarters for Combating Corona and solutions to remove legal barriers, Scientific Report, Department of Science and Technology Studies, Tarbiat Modares University, 1-6. (Persian)

  14.Hammami, A. Harrabi, B. Mohr, M. Krustrup, P. (2020). Physical activity and coronavirus disease 2019 (COVID-19): specific recommendations for home-based physical training. Managing Sport and Leisure, 10, 15-22.

  15.Hoseini, SM. Elham, Eshaghi. (2015). Civil and criminal liability resulting from sports activities. Bi-Quarterly Journal of Civil Law, 7:55-67. (Persian)

  16.Hosein pour, A. Bagheri, Gh. Alidoust Ghahfarrokhi, Amiri, Mojtaba. Jalali Farahani, Majid. (2019). Using the safety deployment model in sports environments (using the grounded theory). Research in educational sports, 16: 107-28. (Persian)

  17.Jafari Langroudi, MJ. (1993). Law of Obligations, Tehran: University of Tehran Publishers. (Persian)

  1. Jalilian, F. Romanian, M. (2018). Civil Liability in the Sports Society in Iranian Subject Law, Qanun Yar Legal Quarterly.2(7):251-63. (persian)
  2. Mafi, H. Hoseini moghadam, H. (2013). The Concept and Scope of Civil Liability of Arbitrators. Journal of Legal Research, 17(66):81-113. (Persian)
  3. Nieman DC, Wentz LM. (2019). The compelling link between physical activity and the body’s defense system. Journal of sport and health science, 8 (3): 201-17.
  4. Pourmalek, F. Rezaei Hemami, M. Janani, L. Moradi-Lakeh, M. (2021). Rapid review of COVID-19 epidemic estimation studies for Iran. BMC Public Health, 21(257):1-30._22. Salimi, S. Fardin, MA. (2020). The Role of Corona Virus in Virtual Education, with an Emphasis on Opportunities and Challenges. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 2(30): 49-60. (Persian).

  23.Shirvani, H. Rostamkhani, F. (2020). Exercise Considerations during Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak: A Narrative Review. Journal of Military Medicine, 22(2):161-68. (Persian)

  24.Yazdanian, A. (2014). Drafting the Theory of Civil Liability of Legal Entities Arising from the Acts of the Governing Body, A Comparative Study of French Law. Quarterly Journal of Private Law Studies, 44(4): 633-51. (Persian)

  25.Yazdanian, A. Saghafi, M. (2014). Civil Liability of Patients with Infectious Diseases, Civil Jurisprudence Doctrines, Razavi University of Islamic Sciences, 10:31-50. (persian)

  1. Yousefi Sadeghloo, A. Nasir, M. (2018). Basis of Athletes’ Civil Liability towards Sports Law Persons. Quarterly Journal of Private and Criminal Law Research, 38: 117-40. (Persian).

  27.Verhagen. E.A, Van Stralen. M.M, Van Mechelen. W. (2010). Behavior, the key factor for sports injury prevention, Sports Medicine. 40(11): 899-906.

  28.Wertheim JO, Chu DK, Peiris JS, Pond SL, Poon LL. (2013). A case for the ancient origin of coronaviruses. Journal of Virology,87(12):7039-45.

  29.World Health Organization. (2020). Laboratory testing of human suspected cases of novel corona virus (nCoV) infection: interim guidance, 10 January 2020, 1-8.

  1. Zhu W. (2020). Should, and how can, exercise be done during a coronavirus outbreak? An interview with Dr. Jeffrey A. Woods. Journal of Sport and Health Science, 9(2):105-7.