نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
مسئولیت مدنی از مباحث مهم حقوقی است که علاوه بر فرد زیان‌دیده و فرد وارد‌کننده زیان، از نظر جامعه نیز کارکرد و اهمیت خاص دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در زمان همه‌گیری ویروس کووید 19 بود. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان حقوق و حقوق ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی و آشنا با مباحث حقوق ورزش، کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ورزشی و مربیان و مسئولان باشگاه ها بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و به روش نظری انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته بود. در این پژوهش محقق پس از نه مصاحبه به اشباع نظری رسید. اما برای افزایش ضریب اطمینان سه مصاحبه دیگر انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار مکس کیو دی آ نسخه 10 استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از این بود که مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در دوران شیوع ویروس کووید 19 شامل الزام به رعایت نکات ایمنی و الزام به رعایت نکات بهداشتی و اقدامات بازدارنده است که در دو مورد اول باشگاه‌ها به خوبی عمل کرده‌اند اما در ارتباط با اقدامات بازدارنده فعالیت خاصی صورت نگرفته است. با توجه به یافته‌های تحقیق و اینکه عدم انجام فعالیت های بازدارنده می‌تواند پیامدهای قانونی برای باشگاه ها به همراه داشته باشد، ارائه آگاهی و آموزش های لازم در این زمینه و مسئولیت‌هایی که ممکن است برای مربیان و مسئولان باشگاه‌ها ایجاد شود، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها