نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از معلم به عنوان اسوه ای امین و مؤثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت یاد کرده است. برند شخصی متعالی و هوشمندانه می تواند مزایای حرفه ای زیادی را برای معلمان تربیت بدنی فراهم آورد. هدف از این تحقیق، طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران و شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر آن بود. این پژوهش از نوع کیفی بود و در آن از رویکرد نظریه داده بنیاد با رهیافت ظاهرشونده، استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان، اساتید، خبرگان و متخصصان حوزه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در نظر گرفته شد. نمونه گیری با استفاده از شیوۀ نمونه گیری گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبۀ عمیقِ نیمه ساختار یافته صورت گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، 62 کد،12 مقوله، 4 بعد و یک پدیده محوری مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین یافته های پژوهش نشان داد برند شخصی معلمان تربیت بدنی، از چهار مؤلفه اصلی شامل مؤلفه های فردی، حرفه ای، سازمانی، و کلان محیطی تأثیرپذیری دارد. شخصیت، رفتار و ظاهر، در جنبۀ فردی، مقوله های بنیادین، عمومی و تخصصی در مؤلفۀ حرفه ای، مقوله های درون و برون سازمانی، در بُعد سازمانی و نهایتاً مقوله های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در مؤلفه های کلان محیطی، عواملی هستند که در برند شخصی معلمان تربیت بدنی اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. Abedi,E. Razavi,H.,and Farzam, F.(2015). An Investigation of the Relationship between the Competence of Physical educationTeachers of Northern Khorasan Province and their organizational commitment Components. journal of Sport Management and Motor behavior, (22):49-58. (Persian)
  2. Alimohammadi, G., Jabbary, N., & Niazazari, K. (2019). Professional empowerment of teachers in the future perspective along with a model. Educational Innovations, 18(1): 7-32. (Persian).
  3. Arai, A., Ko, Y. J., & Kaplanidou, K. (2013). Athlete brand image: Scale development and model test. European Sport Management Quarterly, 13(4): 383-403.
  4. Banyte, Jurate; Stonkiene, Egle; Piligrimienė, Zaneta (2011). Selecting Celebrities in Advertising: The Case of Lithuanian Sports Celebrity in Non-sport Procuct Advertisment. Economics & Management, 86: 8180-8114.
  5. Bendisch, F., Larsen, G., & Trueman, M. (2013). Fame and fortune: a conceptual model of CEO brands. European journal of marketing. 47 No. 3/4, pp. 596-614.
  6. Clow K E, James K E, Kranenburg K E, Berry C T (2006). The Relationship of the Visual Element of an Advertisement to Service Quality Expectation and Source Credibility. Journal of Services Marketing, 1006: 404-488.
  7. Figurska, I. (1086). PERSONAL BRANDING AS AN ELEMENT OF EMPLOYEES' PROFESSIONAL DEVELOPMENT, Human Resources Management & Ergonomics, Volume X 101086, pp 33-47.
  8. Ghasemi,H. Saemiyan, F. (2018). Comparing of Self Branding and Communication Skills Between Physical Education Students and Other Students. Journal of Applied Research of Sport Management, 6(23): 43-52. (Persian) 
  9. GHanbarpour,A. Poursoltani,H.and Baay,N. (2016). The Effect of Quality of Work Life and Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior of Employees in Sport and Youth Offices of ILam Province.Journal of New Trends in Sport Management, 4(12): 47-56. magiran.com/p2118193
  10. Gharamaleki A. F, Professional ethics in school, Shahid Mahdavi Educational, Cultural Staring Institute, Tehran,2016
  11. GLASER, B. (1978). Theoretical sensitivity. USA, University of California,.
  12. Hasaan, A., Kerem, K., Biscaia, R., & Agyemang, K. J. (2016). Understanding the implications of athlete brand among fans. Technics Technologies Education Management, 11(1): 68-81.
  13. Hasangholipour, H., Gholipour, A., Ghazimahaleh, M. M., & Roshandel Arbatani, T. (2011). Requirements, necessities and mechanisms of knowledge commercializing in Management Schools/Faculties. Journal of Business Management, 2(4). (Persian).
  14. Karaduman, I. (2013). The effect of social media on personal branding efforts of top-level executives. Procedia-social and behavioral sciences, 99, 465-473.
  15. Khedher, M. (2019). Conceptualizing and researching personal branding effects on the employability. Journal of Brand Management, 26(2): 99-109.
  16. Liu, M. T., & Brock, J. L. (2011). Selecting a female athlete endorser in China: The effect of attractiveness, match‐up, and consumer gender difference. European Journal of Marketing. 45 No. 7/8, pp. 1214-1235
  17. Mantulenko, V. V., Yashina, E. Z., & Ashmarina, S. I. (2019, April). Personal brand of university teachers in the digital age. In International Scientific Conference “Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends, New Opportunities” (pp. 62-70). Springer, Cham.
  18. Mehrpour, A., Honari, H., & Kargar, G. A. (2020). Physical Education Teacher Preparation: A Comparative Study of the USA, England, Japan, Malaysia and Iran. New Trends in Sport Management, 8(30): 23-43. (Persian)
  19. Mirhossseini, F. S., Najaf, A., & Saffari, M. (2019). The Modeling of professional competence of Iranian physical education teachers. Research on ٍEducational Sport, 7(17): 17-34.(persian)
  20. Naderian jahromi M. (2012). Factors affecting the social status of physical education teachers from the perspective of high school students in Isfahan. Res Sport Manag, 1 (4):105 -121. (Persian).
  21. Naghavi, M., Hosseini, S. E., Ramezani Nexhad, R., & Keshkar, S. (2019). Designing of Personal Brand Competency Model for Professional Sports Coaches. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 15(30): 343-360. (persian)
  22. NavidAdham, N., Shafizade H.) 2015). A Study of Social and Cultural Factors Affecting the Social Status of Teachers. Strategy. 73(23):175–94. (Persian).
  23. Nazemi, M., Azimzadeh, S. M., Talebpour, M., & Donavan, D. T. (2020). Designing a Model of Micro Factor Affecting Personal Brand Development for Professional Athletes with Grounded Theory Approach. Annals of Applied Sport Science, 8(4): 115-146. (Persian).
  24. Parmentier, M. A., Fischer, E., & Reuber, A. R. (2013). Positioning person brands in established organizational fields. Journal of the academy of marketing science, 41(3): 373-387.
  25. Razavi M. (2010). Analysis of Factors Affecting the Quality of Secondary School Physical Education Lessons from the Perspective of Sports Teachers. J Sport Manag Mot Behav, 7(14): 103 – 113. (Persian).
  26. Saiemian S. (2015). Identifying the factors affecting brand competencies in the domain Human capital. J Train Dev Hum Resour, 1(3):131–53. (Persian).
  27. Rampersad, H.K. (2009). Authentic personal branding: A new blueprint for building and aligning a powerful leadership brand: USA, charlotte, NC
  28. Ranjbari, S. (2020). Investigating the Factors Affecting Social Status of Physical Education Teachers Using Structural Interpretative Modeling.Sport Psychology Studies, 9(31): 109-122. (Persian)