نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

سازمان های ورزشی در جهت دستیابی به اهداف خود نیاز به بهره گرفتن از ظرفیت های بخش خصوصی دارند. هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل شاخص های راهبردی مؤثر بر جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی کشور بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش تحلیل از نوع توصیفی-همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سرمایه­گذاران در پروژه های کلان ورزش همگانی کشور و مسئولین وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش های همگانی به تعداد کل 154 نفر بود که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 113 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش­نامه محقق ساخته 52 سئوالی شاخص های مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 21 و لیزرل نسخه 8/8، انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل شاخص های راهبردی مؤثر (اداری و رویه ای، حقوقی و قانونی، اطلاعاتی و دانشی، عملیاتی و اجرایی، مالی، حمایتی و پشتیبانی، مدیریتی و برنامه ریزی، نظارتی و کنترلی، اقتصادی و سازماندهی و هماهنگی) بر جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی دارای برازش است. مدل تحقیق حاضر می تواند مسئولین ورزش کشور را در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت توسعه ورزش همگانی کشور یاری نماید.

کلیدواژه‌ها

 1. Aghaei, L. (2006). Investigating the participation of the private sector in the construction of sports facilities with emphasis on its consequences in the metropolis of Tehran. The first national conference on the city and sports. November 2006. Municipality of Tehran. (Persian).
 2. Amiri, M., Nairi, Sh., Saffari, M., & DelbariRagheb, F. (2012). Media and development of private sector participation in the country's sports. Communication Research, 19(69): 9-38. (Persian)
 3. AsadiPiri, Z., Bavi, S., Bajulvand, R., NorayiMotlagh, S., ImaniNasab, M.H., & Asadi, H. (2018). Patterns of "Public-Private Partnership" and their effect on intermediate hospital indicators: A critical review. Health Management Quarterly, 21(73): 89-105. (Persian)
 4. Azadi, N. (2017). Designing a strategic model of public sports in Mazandaran province. 11th National Congress of Pioneers of Progress, Tehran, Center for the Iranian Islamic Model of Progress. March 2017. University of Tehran. (Persian)
 5. Berjsgard, N.A., & Augestad, P. (2018). Top pidrettsformelen-Olympiatoppen som alkymist, preliminary manuscript”. Telemark University College, 5(3):214-220.
 6. Besharati holaso, M., Naderinasab, M., ramzani nezhad, R. (2021). A model for analysis and management development of familys sport in Iran. Research on Educational Sport, 9(23): 155-182. (Persian)
 7. Etemadian, M., MosadeghRad, A.A., Mohaghegh Dolatabadi, M.R., & Dehnavi, H. (2020). Challenges of Public-Private Partnership in Hospital Establishment A Case Study. Journal of Hospital, 19(1): 27-40. (Persian)
 8. Goslin, A. (2017). Human resources management as a fundamental aspect of a sport development strategy in South African communities. Journal of sport management, 10(2): 207-217.
 9. Hellowell, M. (2020). Are public–private partnerships the future of healthcare delivery in sub-Saharan Africa? Lessons from Lesotho. Journal of BMJ global health, 4(2): 12-17.https://static.pmg.org.za/140701strategic_plan_final.pdf
 10. Keshavarz, L., Farahani, A., Mousavi Jahromi, Y., & Faraziani, F. (2015). Presenting a model of factors attracting private sector investment in Iranian championship sports. Quarterly Journal of Sports Management and Development, 5(2): 196-114. (Persian)
 11. KhosraviZadeh, E., Bahrami, A., & Haghdadi, A. (2014). Barriers to investment and private sector participation in sports in Markazi province. Sports Management Studies, 24(1): 222-207. (Persian)
 12. Makoto, M., Bernardus, S., Sumayya, K., Alec, M., Gert, O., Fikile, M. (2019). “Strategic plan for the fiscal years 2012 – 2016, Ministry of Sport and Recreation South Africa”, available on the http://www.srsa.gov.za
 13. Mike Weed, B. (2017). Towards a model of cross-sectoral policy development in leisure: the case of sport and tourism. Leisure Studies. 20(4): 125–141.
 14. Mir Moazi, S.M.M., & Sobhieh, M.H. (2019). Identifying and Explaining the Factors Affecting the Environmental Complexity of Private Public Participation Projects Case Study: Iran Freeway Partnership Contracts. Journal of Structural Engineering and Construction. 8(3): 114-134. (Persian)
 15. Mohammadnejadpanah Kennedy, A. (2015). Identifying and ranking barriers to private sector investment in sports in Tehran province, Master's thesis. Supervisors: Majid Jalali Farahani and Ghodratollah Bagheri Ragheb. Faculty of Sports Sciences, University of Tehran. (Persian)
 16. Muleya, F.; Zulu, S.; Nanchengwa, P.C. (2020). Investigating the role of the public private partnership act on private sector participationin PPP projects: A case of Zambia. J. Constr. Manag, 20(3): 598–612.
 17. Nasrasfahani, R., Muridian, A., & Yarmohammadian, N. (2018). Evaluation of successful criteria of public-private participation in the development of Shiraz. Urban management studies, 32(9): 34-19. (Persian)
 18. Nastaran Borujeni, I., Ghorbani, M.H., Koozehchian, H., & Ehsani, M. (2018). Identifying the factors affecting the development of public sports culture in Iran. Journal of Sports Management, 10(4): 51-60. (Persian)
 19. Nazari, R., & Asgarnejad, A. (2011). Effective factors of private sector investment in sports. National Conference on Entrepreneurship, Cooperation, Economic Jihad. June 2011. Islamic Azad University of Naein Branch. (Persian)
 20. Pakdelan, S., Khatibi, A., Mehdipour, A. (2021). Strategies for developing financial resources of student sports. Research on Educational Sport, 9(22): 163-186. (Persian)
 21. Panasiuk, A., & Ostańska, P. (2020). Public-Private Partnership as an Instrument for Stimulating Public Sector Innovation, as Exemplified by Projects Implemented in the Health Sector in Poland. International Journal of European Studies, 3(1): 8-14.

 

 

 

 1. Rabieizadeh, A., & Jahanbakhshi, A. (2016). Investigating the barriers to private sector participation and investment in sports in Chaharmahal and Bakhtiari province from the perspective of industry managers. The Second National Conference on Applied Sports and Health Sciences. May 2017. Shahid Madani University of Azerbaijan. (Persian)
 2. Roozbehani, M., Kamkari, K., & Mirzapour, A. (2017). Investigating the effective factors on barriers to participation of elderly women in recreational sports activities in Alborz province. Studies of the basics of management in sports, 1(2): 33-42. (Persian)
 3. Sozan, O. (2017). O potrzebic niektorych dzialan modernizacyinych w polskim sporcie, kultura fizyczna”, strategic planning for nonprofit sport organization. 8(3): 15-25.
 4. Tabesh, S., shahryari, N., Nazari, R. (2021). Identification of key and strategic factors of excellence for the desirable future of Sport for all in Iran. Research on Educational Sport, 9(23): 267-294. (Persian)
 5. Tamošaitien ̇e, J.; Sarvari, H.; Chan, D.W.M.; Cristofaro, M. (2021). Assessing the Barriers and Risks toPrivate Sector Participation inInfrastructure Construction Projectsin Developing Countries of MiddleEast.Sustainability, 13(153): 1-20.
 6. Van Tuyckom, C. (2011). Sport for All: Fact or fiction? Individual and cross national differences in sport participation from a European perspective. Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor in Sociology and social sciences department of sociology. Gent University.
 7. Xiao, Z.; Lam, J.S.L. (2020). The impact of institutional conditions on willingness to take contractual risk in port public-privatepartnerships of developing countries.Transp. Part A Policy Pract,133(21): 12–26.
 8. Zhang, J., & Bav, Y. (2018). My Views on the Development of China's Sports. Journal of Harbin Institute of Physical Education, 2(91): 125-40.