نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

4 گروه حسابداری ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش با تأکید بر ریسک بود. پژوهش به دلیل استفاده از روش‌های کمی و کیفی، از چارچوب آمیخته تشریحی استفاده کرد. جهت‌گیری پژوهش هم به خاطر منافع طرح برای حوزه ورزش، کاربردی است. همچنین این مطالعه، از منظر هدف، رویکرد اکتشافی را انتخاب کرد و برای جمع‌آوری داده‌ها، گونه پیمایشی را مورد استفاده قرار داد. برای جمع‌آوری داده‌ها، پژوهشگر به خبرگان ورزش و سرمایه‌گذاری مراجعه کرد و نمونه‌گیری به صورت قضاوتی و غیر احتمالی انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون دوجمله‌ای، کپراس و ابزار تعاریف ریشه‌ای استفاده گردید. در ابتدا پیشران‌ها از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استحراج شد. در این مرحله 15 ریسک سرمایه‌گذاری احصا شد. در گام بعدی، این پیشران‌ها با آزمون دوجمله‌ای غربال شدند و 6 ریسک حذف شد. سپس ریسک‌های باقیمانده با کپراس و سه معیار اثرگذاری، میزان اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند. دو ریسک تأمین مالی و اقتصادی بیشترین اولویت را داشتند و برای توسعه سناریوها انتخاب شدند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو دریای مواج، جزیره خوشبختی، تاریک‌خانه و فضای کسب‌و‌کار ناسالم توسعه یافت. سناریو جزیره خوشبختی به عنوان سناریوی خوش‌بینانه و سناریو تاریک‌خانه به عنوان سناریوی بدبینانه در نظر گرفته شدند. در زمینه ریسک‌های اقتصادی، برآورد صحیح هزینه‌ها و درآمدهای جاری و آتی پروژه و در حوزه ریسک‌های تامین مالی، تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی، پیش بینی روش‌های تأمین مالی پیش از آغاز پروژه و نظارت روی تخصیص درست منابع و مدیریت صحیح اولویت‌ها، در مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

 1. Alirezaei, A., Tehrani, R., & Hashemzadeh, K. G. (2019). Analyzing The Effects of the Macroeconomics Determinants in Managing the Petrochemical Industry’s Investment Risk. Quarterly Journal of Economic Strategy. 7(27), 167-211.
  (in Persian)
 2. Aliyari, M., Savadi, M., Sayebani, H (2021). Prioritizing the components of private sector investment with emphasis on national and international sports events, Quarterly Journal of Strategic Studies of Sports and Youth, 51, 273-292. (in persian)
 3. Alkan, Ö., & Albayrak, Ö. K. (2020). Ranking of renewable energy sources for regions in Turkey by fuzzy entropy based fuzzy COPRAS and fuzzy MULTIMOORA. Renewable Energy, 162, 712-726.
 4. Askarzadeh, M (2009). Investigating the Factors Affecting Investment in Sports in Khuzestan Province from the Viewpoints of Physical Education Officers, Abstract articles of the 7th International Conference on Physical Education and Sports Sciences, 72-68. (in persian)
 5. Baynal, K. A. S. I. M., Sarı, T., & Akpınar, B. (2018). Risk management in automotive manufacturing process based on FMEA and grey relational analysis: A case study. Advances in Production Engineering & Management, 13(1), 69-80.
 6. Bechtel, M. M. (2009). The political sources of systematic investment risk: lessons from a consensus democracy. The Journal of Politics, 71(2), 661-677.
 7. Clark, J. M., Cornwell, T. B., & Pruitt, S. W. (2009). The impact of title event sponsorship announcements on shareholder wealth. Marketing Letters, 20(2),
  169-182.
 8. Crompton, J. L. (2014). Proximate development: an alternate justification for public investment in major sport facilities? Managing Leisure, 19(4), 263-282.
 9. Emami, A., Emami, F., & Afshari, M. (2020). A Paradigm Model of Investment Development in Iran Sport. Journal of Sport Management, 12(3), 759-788.
  (in Persian)
 10. Fathi, R., Maleki, M. H., Saberi, A., & Zandagahi, A. (2020). Scenario Planning of University Sports of Iran based on Future Study Approach. Sport Management and Development, 9(3), 80-89. (in Persian)
 11. Guan, L., Abbasi, A., & Ryan, M. J. (2020). Analyzing green building project risk interdependencies using Interpretive Structural Modeling. Journal of Cleaner Production, 256, 120372.
 12. Guan, L., Liu, Q., Abbasi, A., & Ryan, M. J. (2020). Developing a comprehensive risk assessment model based on fuzzy Bayesian belief network (FBBN). Journal of Civil Engineering and Management, 26(7), 614-634.
 13. Hume, P. A., & Stewart, A. D. (2018). Physique assessment in youth sports for talent identification and development. In Best Practice Protocols for Physique Assessment in Sport (pp. 3-10). Springer, Singapore.
 14. Jafari, E., Sharifi Far, F., & Alam, S. (2020). The Role of Women in Sport Management in the Country with Future Research Approach. Sport Management Studies, 11(58), 17-38. (in pesian)
 15. Kasap, D., Asyali, I. S., & Elci, K. (2007, August). Risk management in R&D projects. In PICMET'07-2007 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology (pp. 2287-2290). IEEE.
 16. Khalaj, M., & Khalaj, A. H. (2017). Project Risk Assessment Framework. Journal of Industrial Strategic Management, 2(1), 33-44.
 17. Khosrozadeh, A., Alirezaei, A., Tehrani, R., & Hashemzadeh Khourasgani, G. (2018). Analyzing The Effects of the Macroeconomics Determinants in Managing the Petrochemical Industry’s Investment Risk. Economic Strategy, 7(27), 167-211. (in Persian)
 18. Kramin, T. V., Safiullin, L. N., & Timiryasova, A. V. (2014). Defining Priorities of Management of Investment Attractiveness of the Region and their Consideration in the Framework of Implementing Large Sports Events1. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(18), 275.
 19. Kumari, R., & Mishra, A. R. (2020). Multi-criteria COPRAS method based on parametric measures for intuitionistic fuzzy sets: application of green supplier selection. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering, 44(4), 1645-1662.

 

 1. Mahmoudi Azar, K., Kimiagari, A (2017). Designing a new pattern of valuation of financial contracts based on investment risk assessment. Asset management and financing, 4(4), 29-44. (in persain)
 2. Maleki, M. H., Dalvand, H., Jahangirnia, H., & Safa, M. (2021). Identifying and Prioritizing Investment Risks in Sports Projects. Advances in Mathematical Finance and Applications.
 3. Paramasivan, C., & Subramanian, T. (2010). Kisan Credit Card-Reach to unreach. Banking Finance.
 4. Qiu, Y. H., Luo, X. J., & Liu, Y. Q. (2013). The Influences of Sports Consumption on Expanding Domestic Needs and Its Function of Promoting Economic Growth. In The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (pp. 313-319). Springer, Berlin, Heidelberg.
 5. Rahimi, M., Jalali, F. M., Alidoust, G. E., & Jafari, H. A. (2016). A Model of Sport Tourism Development in Iran International Sport Events in Volleyball. New Trends in Sport Management, 4(13), 35-47. (in Persian)
 6. Rokhim, R., & Min, I. (2020). Funding liquidity and risk-taking behavior in Southeast Asian banks. Emerging Markets Finance and Trade, 56(2), 305-313.
 7. Samantra, C., Datta, S., & Mahapatra, S. S. (2017). Fuzzy based risk assessment module for metropolitan construction project: An empirical study. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 65, 449-464.
 8. Sedghi, S., Askarian, F., & Talebian Nia, H. (2017). An investigation into the financial and administrative obstacles to private investment of sport in East Azerbaijan state. Sport Physiology & Management Investigations, 9(3), 41-52. (in Persian)
 9. Shin, J., Lee, S., & Yoon, B. (2018). Identification and prioritisation of risk factors in R&D projects based on an r&d process model. Sustainability, 10(4), 972.
 10. Williams, B., & Hummelbrunner, R. (2020). Soft systems methodology. In Systems Concepts in Action (pp. 241-261). Stanford University Press.
 11. Zheng, Y., Wang, W., Liu, W., & Mingers, J. (2019). A performance management framework for the public sector: The balanced stakeholder model. Journal of the Operational Research Society, 70(4), 568-580.
 12. Zuo, F., & Zhang, K. (2018). Selection of risk response actions with consideration of secondary risks. International Journal of Project Management, 36(2), 241-254.