نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

4 گروه حسابداری ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش با تأکید بر ریسک بود. پژوهش به دلیل استفاده از روش‌های کمی و کیفی، از چارچوب آمیخته تشریحی استفاده کرد. جهت‌گیری پژوهش هم به خاطر منافع طرح برای حوزه ورزش، کاربردی است. همچنین این مطالعه، از منظر هدف، رویکرد اکتشافی را انتخاب کرد و برای جمع‌آوری داده‌ها، گونه پیمایشی را مورد استفاده قرار داد. برای جمع‌آوری داده‌ها، پژوهشگر به خبرگان ورزش و سرمایه‌گذاری مراجعه کرد و نمونه‌گیری به صورت قضاوتی و غیر احتمالی انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون دوجمله‌ای، کپراس و ابزار تعاریف ریشه‌ای استفاده گردید. در ابتدا پیشران‌ها از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استحراج شد. در این مرحله 15 ریسک سرمایه‌گذاری احصا شد. در گام بعدی، این پیشران‌ها با آزمون دوجمله‌ای غربال شدند و 6 ریسک حذف شد. سپس ریسک‌های باقیمانده با کپراس و سه معیار اثرگذاری، میزان اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند. دو ریسک تأمین مالی و اقتصادی بیشترین اولویت را داشتند و برای توسعه سناریوها انتخاب شدند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو دریای مواج، جزیره خوشبختی، تاریک‌خانه و فضای کسب‌و‌کار ناسالم توسعه یافت. سناریو جزیره خوشبختی به عنوان سناریوی خوش‌بینانه و سناریو تاریک‌خانه به عنوان سناریوی بدبینانه در نظر گرفته شدند. در زمینه ریسک‌های اقتصادی، برآورد صحیح هزینه‌ها و درآمدهای جاری و آتی پروژه و در حوزه ریسک‌های تامین مالی، تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی، پیش بینی روش‌های تأمین مالی پیش از آغاز پروژه و نظارت روی تخصیص درست منابع و مدیریت صحیح اولویت‌ها، در مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها