نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل زمینه‌ای برای توسعه بهره‌وری دانش آموختگان حوزه مدیریت ورزش به مثابه بهره‌وری فردی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری در زمرۀ پژوهش‌های آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعۀ آماری این پژوهش را صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزشی در حوزه دانشگاه، حوزه اجراء و دانش آموختگان مدیریت ورزشی تشکیل ‌دادند. جهت نمونه‌گیری در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی نیز تعداد 465 فارغ‌التحصیل به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با تحلیل مصاحبه‌ها در مرحلۀ کدگذاری باز تعداد 93 مفهوم یا کد اولیه شناسایی شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 15 مقولۀ فرعی و 2 مقولۀ اصلی شامل عوامل درونی و عوامل بیرونی تشکیل گردید و روایی و پایایی آن در بخش کمی تأیید گردید. با استناد به مقوله‌های تشکیل شده بهره‌وری فردی دانش آموختگان در حوزه مدیریت ورزشی تابع اثرات منفی و مثبت عوامل درونی و عوامل بیرونی است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه بهره‌وری دانش‌آموختگان رشته مدیریت ورزشی اتفاقی نیست و زمانی می‌توان انتظار بهره‌وری را برای دانش آموختگان این حوزه داشت که به پیشران‌های آن در دو بعد بیرونی و درونی توجه شود.

کلیدواژه‌ها