نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل زمینه‌ای برای توسعه بهره‌وری دانش آموختگان حوزه مدیریت ورزش به مثابه بهره‌وری فردی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری در زمرۀ پژوهش‌های آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعۀ آماری این پژوهش را صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزشی در حوزه دانشگاه، حوزه اجراء و دانش آموختگان مدیریت ورزشی تشکیل ‌دادند. جهت نمونه‌گیری در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی نیز تعداد 465 فارغ‌التحصیل به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با تحلیل مصاحبه‌ها در مرحلۀ کدگذاری باز تعداد 93 مفهوم یا کد اولیه شناسایی شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 15 مقولۀ فرعی و 2 مقولۀ اصلی شامل عوامل درونی و عوامل بیرونی تشکیل گردید و روایی و پایایی آن در بخش کمی تأیید گردید. با استناد به مقوله‌های تشکیل شده بهره‌وری فردی دانش آموختگان در حوزه مدیریت ورزشی تابع اثرات منفی و مثبت عوامل درونی و عوامل بیرونی است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه بهره‌وری دانش‌آموختگان رشته مدیریت ورزشی اتفاقی نیست و زمانی می‌توان انتظار بهره‌وری را برای دانش آموختگان این حوزه داشت که به پیشران‌های آن در دو بعد بیرونی و درونی توجه شود.

کلیدواژه‌ها

 1. Boroumand, M R., Hematinejad, M A., Ramezaninejad, R., Razavi, Seyed Mohammad H., & Malek Akhlaq, I. (2013). Analyzing the employment status of graduates in the field of physical education and sports sciences in Iran and determining their position based on the position evaluation matrix and strategic action (SPACEM). Bi-Quarterly Journal of Sports Management and Development, 2(1), 1-19. (Persian)
 2. Cheung, M. K., & Chan, S. C. (2021). Psychometric validation of the Chinese version of job-seeking self-efficacy scale for people with disabilities: A preliminary study. Journal of Vocational Rehabilitation, 54(2), 151-159.
 3. Costa, C. A. (2005). The status and future of sport management: A Delphi study. Journal of Sport Management, 19(2), 117-142.
 4. de Schepper, J., & Sotiriadou, P. (2018). A framework for critical reflection in sport management education and graduate employability. Annals of Leisure Research, 21(2), 227-245.
 5. Gentile, D. (2009). Teaching sport management: A practical guide. Sudbury: Jones & Bartlett Publishers.
 6. Gholami Turksluyeh, S., Yousefi, B., & Zoroastrians, S. (2020). Providing a model of predictors of job self-efficacy in sports science graduates. Journal of Human Resource Management in Sports, 8(1), 19-25. (Persian)
 7. Jones, M., & Alony, I. (2011). Guiding the use of grounded theory in Doctoral studies–an example from the Australian film industry. Available at: https://ro.uow.edu.au/commpapers/793/
 8. Kerr, N. (2013). 'Creating a protective picture:' A grounded theory of RN decision making when using a charting-by-exception documentation system. Medsurg Nursing, 22(2), 110-118.
 9. Ličen, S., & Jedlicka, S. R. (2020). Sustainable development principles in US sport management graduate programs. Sport, Education and Society, 27(1) 99-112.
 10. Mansoorian Ravandi, F., Ganji, M., & Nikkhah Ghamsari, N. (2019). Qualitative meta-analysis of the employment situation of graduates in Iran. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 12(1), 172-147. (Persian)
 11. Ministry of Science, Research and Technology. (2011). General information, training program and course titles of sports management courses. Resolution of the seventy-eighty-sixth session of the Higher Education Planning Council of the Ministry of Science, Research and Technology. (Persian)
 12. Movahed, M A., Salimi, M., Mustafizian, M., & Zahedi, H. (2019), Presenting a paradigm model of optimal performance of sports media with a professional football development approach, Communication Management in Sports Media, 7(26), 69-82. (Persian)
 13. Nasirzadeh, A M., Farahani, A., & Watandoost, M. (2018). Analysis and study of effective factors in entrepreneurship of physical education graduates of the country. Sports Management Studies, (47), 131-152. (Persian)
 14. Petruzziello, G., Mariani, M. G., Chiesa, R., & Guglielmi, D. (2020). Self-efficacy and job search success for new graduates. Personnel Review, 50(1), 225-243.
 15. Razavi, S. M. H., Boroumand, M R., & Azimi Dolarstaghi, A. (2020). Survey of employment status of students and graduates in the field of education, physical education and sports sciences. Sports Management Studies, 12(61), 171-190. (Persian)
 16. Rowe, K., Phillips, P., Shilbury, D., & Karg, A. (2017). Sport Management in Australia: An organisational overview. Sydney: Allen & Unwin.
 17. Sadrabadi, Z., & Mohammadi, Mehdi. (2021). Investigating the factors related to the employment of graduates in the field of information science and science (Case study of Qom University graduates). Science and Technology of Communication Management, 7(1), 19-52. (Persian)
 18. Salimi, M., & Khodaparast, M. (2015). The effect of student-teacher relationship on academic motivation and research self-efficacy of graduate students of physical education and sports sciences, Research in Educational Sports, (9), 109-126. (Persian)
 19. Shamounian, E., Mohammadian, F., & Nobakht Ramezani, Z. (2019). A study of the productivity of the professional dimension of sports federations. Sports Management Studies, 11(55), 143-162. (Persian)
 20. Taheri, S. (2020). Productivity and its analysis in organizations (inclusive productivity management). Tehran: Hastan Publishing. (Persian)
 21. Yiamouyiannis, A., Bower, G. G., Williams, J., Gentile, D., & Alderman, H. (2013). Sport management education: Accreditation, accountability, and direct learning outcome assessments. Sport Management Education Journal, 7(1), 51-59.