نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش آینده‌نگری محتوای مورد نیاز برنامه درسی تربیت‌بدنی در دوره ابتدایی با روش تحلیل ساختاری بود. این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف‌گذاری کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و براساس روش‌های آینده پژوهی، تبیینی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب‌نظران حوزه حوزه تربیت‌بدنی و برنامه‌ریزی درسی تشکیل می‌دادند. انتخاب این افراد به صورت هدفمند بود و تعداد آن‌ها برابر با 20 نفر بود. جهت شناسایی موضوعات مؤثر بر آینده محتوای برنامه درس تربیت‌بدنی از مرور ادبیات تحقیق و همچنین مصاحبه با صاحب‌نظران استفاده شد و مبتنی بر آن تعداد 14 مؤلفه نهایی در ارتباط با آینده محتوای برنامه درس تربیت-بدنی شناسایی گردید. براساس یافته‌های تحقیق سه متغیر ایجاد انعطاف در محتوا، پویایی در محتوا و ایجاد تنوع در محتوا در مجموع از بیشترین تاثیرپذیری و بیشترین تاثیرگذاری برخوردار بودند در نتیجه چون هم اهمیت و عدم‌قطعیت بالایی نیز برای خود ثبت کرده بودند به‌عنوان پیشران‌های آینده محتوای مورد نیاز برنامه درس تربیت‌بدنی در دوره ابتدایی مشخص شدند. براین مبنا در تدوین برنامه‌ها و سناریوهای آتی توجه به پیشران‌های فوق مبنی بر نقش کلیدی که در محتوای برنامه درس تربیت‌بدنی ایفاء می-کنند حائز اهمیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

 1. Dempster, H., & Hargrave, K. (2017). Understanding public attitudes towards refugees and migrants. London: Overseas Development Institute & Chatham House.
 2. Dosti, Z., Khamisabadi, M., & Maidani, M. (2015). Future Curriculum content research. The First International Conference on Management of Economics, Accounting and Educational Sciences, Scientific Research Company and Futuristic Consulting, Mazandaran Province, Sari, June 20, 2015. (Persian)
 3. Goharifar, M., Azar, A., & Meshbaki, A. (2015). Futurology: Presenting a picture of the future of the organization using a scenario planning approach (Case study: Statistics Center of Iran). Iranian Management Sciences, 10(38), 36-65. (Persian)
 4. Gradiner, L. (2003). Redesigning higher education: Producing dramatic gains in student learning. Teams Rhem and Association, LLC. ISSN705-2880.
 5. Gravier, M. J., & Farris, M. T. (2008). An analysis of logistics pedagogical literature: past and future trends in curriculum, content, and pedagogy. The International Journal of Logistics Management.1-32.
 6. Gregersen-Hermans, J. (2021). Toward a curriculum for the future: Synthesizing education for sustainable development and internationalization of the curriculum. Journal of Studies in International Education, 25(4), 461-
 7. Gul, R., & Khilji, G. (2021). Exploring the need for a responsive school curriculum to cope with the Covid-19 pandemic in Pakistan. Prospects, 1-20.
 8. Habibi, A., Sarafrazi, A., & Izadyar, S. (2014). Delphi technique theoretical framework in qualitative research. The International Journal of Engineering and Science, 3(4), 8-13.
 9. Hallaji, M. (2017). A review of the book Physical Education in Schools. Critical Research Journal of Humanities Texts and Programs, 7(6), 115-133. (Persian)
 10. Hazrati, H. (2019). Redesigning the content of the physical education course in accordance with cultural and environmental factors in the three regions of Mashhad, Tehran and Kurdistan. Master Thesis, Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabatabai University. (Persian)
 11. Hazrati, Hoda. (2019). Redesigning the content of the physical education course in accordance with cultural and environmental factors in the three regions of Mashhad, Tehran and Kurdistan. Master Thesis, Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabatabai University. (Persian)
 12. Herrera Comoglio, R. (2020). Undergraduate and postgraduate pharmacovigilance education: A proposal for appropriate curriculum content. British journal of clinical pharmacology86(4), 779-790.
 13. Izadi, F., Ahmadi, A., & Charejoo, F. (2021). The future of Kurdistan province development research, issues and challenges ahead. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 21(62), 261-279. (Persian)
 14. Izadi, S., Abedini Belterk, M., & Mansouri, S. (2011). Analyzing the content of physical education in elementary school textbooks. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 7(13), 27-40. (Persian)
 15. Juceviciene, P., & Karenauskaite, V. (2004). Learning environment in Physics: the context of double paradigm shift. UK: University of Crete, The European conference on educational research paper: 22-25.
 16. Keshavarzi, M., Yarmohammadian, M. H., Nadi, M A. (2017). Curriculum Content Based on the Development of Futurology in Iranian Higher Education: Qualitative Research. Bi-Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies, 8(16), 119-138. (Persian)
 17. Maleki, H. (2016). Curriculum planning (practice guide). Second Edition, Tehran: Payame Andisheh Publishing.
 18. Marzooqi, R. A. (2014). Investigating the relationship between the quality of learning experiences and the development of students' futures research ability. Developmental Steps in Medical Education, Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education, 11(2), 131-138. (Persian)
 19. Mansouri Gargar, R., & Salehi Efat Salehi, A. (2017). Curriculum characteristics of in the era of globalizing and internationalizing of curriculum. Research in Curriculum Planning, 13(23); (Persian)
 20. Malazehi, A. (2015). Investigating the impact of information and communication technology on the curriculum planning process. First National Conference on Educational Sciences and Psychology. (Persian)
 21. Okanović, A., Ješić, J., Đaković, V., Vukadinović, S., & Andrejević Panić, A. (2021). Increasing university competitiveness through assessment of green content in curriculum and eco-labeling in higher education. Sustainability13(2), 712.
 22. Park, J., Kang, B. S., & Lee, B. K. (2021). A Study on the Development of Curriculum Content Structure for Information Literacy Education. Journal of Korean Library and Information Science Society52(1), 229-254.
 23. Ramezani Nejad, R. (2021). Physical education in schools. Eleventh Edition, Tehran: Samat Publications. (Persian)
 24. Ramezaninejad, R., Hematinejad, M. A., Mohebbi, H., & Niazi, S. M. (2009). Investigating the educational needs of physical education and sports in Iranian high schools. Research in Sports Science, (23), 13-30. (Persian)
 25. Rezaei Qadi, M., & Rafi, H. (2021). Investigating future applications of research in public policy. Sepehr Siyasat, 8(27), 85-102. (Persian)

Saburi Khosroshahi, H. (2009). Education in the age of globalization; Challenges and strategies to face it. Strategic Studies of Public Policy, 1(1), 153-196. (Persian)