نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش آینده‌نگری محتوای مورد نیاز برنامه درسی تربیت‌بدنی در دوره ابتدایی با روش تحلیل ساختاری بود. این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف‌گذاری کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و براساس روش‌های آینده پژوهی، تبیینی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب‌نظران حوزه حوزه تربیت‌بدنی و برنامه‌ریزی درسی تشکیل می‌دادند. انتخاب این افراد به صورت هدفمند بود و تعداد آن‌ها برابر با 20 نفر بود. جهت شناسایی موضوعات مؤثر بر آینده محتوای برنامه درس تربیت‌بدنی از مرور ادبیات تحقیق و همچنین مصاحبه با صاحب‌نظران استفاده شد و مبتنی بر آن تعداد 14 مؤلفه نهایی در ارتباط با آینده محتوای برنامه درس تربیت-بدنی شناسایی گردید. براساس یافته‌های تحقیق سه متغیر ایجاد انعطاف در محتوا، پویایی در محتوا و ایجاد تنوع در محتوا در مجموع از بیشترین تاثیرپذیری و بیشترین تاثیرگذاری برخوردار بودند در نتیجه چون هم اهمیت و عدم‌قطعیت بالایی نیز برای خود ثبت کرده بودند به‌عنوان پیشران‌های آینده محتوای مورد نیاز برنامه درس تربیت‌بدنی در دوره ابتدایی مشخص شدند. براین مبنا در تدوین برنامه‌ها و سناریوهای آتی توجه به پیشران‌های فوق مبنی بر نقش کلیدی که در محتوای برنامه درس تربیت‌بدنی ایفاء می-کنند حائز اهمیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها