نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران.

2 استادیار دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

چکیده

هدف از این پژوهش، تدوین مدل عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور بود. روش پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و به صورت توصیفی‌پیمایشی بود. جامعه‌آماری شامل کلیه دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم‌ورزشی کشور در تمامی مقاطع و گرایش‌های تحصیلی و روش نمونه‌گیری آن به صورت تصادفی ساده به تعداد384 نفرمی‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته شامل 47سوال، که روایی محتوایی آن به وسیله هشت‌نفر از اساتید متخصص حوزه مدیریت ورزشی و پایایی آن به وسیله روش آلفای‌کرونباخ به میزان 96/0مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه، ابتدا از روش تحلیل‌عاملی اکتشافی و سپس روش تحلیل‌عاملی تاییدی برای تایید ساختارعاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSSو AMOS انجام پذیرفت. تحلیل‌عاملی اکتشافی به روش مولفه‌های اصلی به استخراج پنج عامل رفاهی‌واقتصادی، اجتماعی‌و‌فرهنگی، شغلی، سیاسی و آموزشی و پژوهشی انجامید که به ترتیب بیشترین و کمترین واریانس مرتبط با عوامل‌موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم‌ورزشی به خارج از کشور به وسیله عامل آموزشی‌و‌پژوهشی (48/20واریانس) و عامل‌سیاسی (06/6 واریانس) تبیین گردید. همچنین نتایج تحلیل‌عاملی تاییدی نشان داد که مدل اکتشافی در این مطالعه از برازش قابل قبولی برخوردار است. باید پذیرفت که هرچند جاذبه‌ها خارج از کشور، خارج از اراده برنامه‌ریزان داخل کشور است، اما عوامل داخلی در اختیار حاکمیت‌ها و دولت‌ها می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود تا شرایط رفاهی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، شغلی و آموزشی و پژوهشی بهبود یابد تا خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از مهاجرت نیروهای انسانی تحصیلکرده دانشگاهی در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کمتر نصیب کشور گردد.

کلیدواژه‌ها

 1. Al-Samarrai, M.A. Jadoo, S.A. (2018). "Iraqi medical students, are still planning to leave after graduation". Journal of ideas in health, 1(1): 23-28.
 2. Amini Naqadeh, N. (2011). Study of Socio-Cultural Factors Related to Immigration Attitude (Case Study: 20-29 Years Old Residents of Naghadeh). Sc. Thesis. Allameh Tabatabai University. (Persian)
 3. Behrooznia, Tahmourth. (2011). "Study of effective factors in student migration Case study: Sistan and Baluchestan". Applied Research in Geographical Sciences, 17: 101-121. (Persian)
 4. Benedict, O.H. Ukpere, W.I. (2012). "Brain drain and africal development: Any possible gain from the drain?". Journal of business management, 6(7): 2421-2428.
 5. Boroumand, Mohammad Reza; Hemmatinejad, Mehr Ali; Ramezani Nejad, Rahim; Razavi, Seyed Mohammad Hussein; Malak Akhlagh, Ismail. (2013). Analysis of employment status of graduates of physical education and sports sciences in Iran and determining their position based on the position assessment matrix and strategic action (SPACEM). Sports Management and Development, 2: 1-19. (Persian)
 6. Cebolla-Boado, H. Hu, Y. Soysal, Y.N. (2017). Why study abroad? Sorting of Chinese students across British universities. Journal of sociology of education, 39(3): 365-380.
 7. Forotan, Yaghoub; Sheikh, Morteza (2017). Study of Ferdowsi University of Mashhad students' tendency to international migration. Sociology of Social Institutions, 4(10): 61-79. (Persian)
 8. Ghazi Nejad, Maryam; Khani Oshani, Nasrin. (2017). "The relationship between rethinking identity and the tendency to emigrate from the country (a study among graduate students of Tehran public universities)". Iranian Social Issues, 8(2): 151-174. (Persian)
 9. Hakimzadeh, Rezvan; Talaei, Ibrahim; Young, Mandana. (2014). The effect of educational, social and cultural factors on the tendency to emigrate from the country in Tehran University students. Research and Planning in Higher Education, 69: 81-102. (Persian)
 10. Hatami, Ali; Jahangiri, Jahangir; Fattahi, Sajjad. (2012). Study of factors related to the tendency of educated girls to emigrate abroad: A Case Study of Female Students Referred to Foreign Student Sending Centers in Shiraz ". Woman and Society, 3(2): 55-80. (Persian)
 11. Heydari, Hassan; Davoodi, Nermin; Talebi, Farzaneh. (2016). Macroeconomic Impacts and Part of the Migration of Professional and Non-Specialized Labor in Iran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22(4): 25-42. (Persian)
 12. Inayati, T. Arai, T. Sarjono, P.U. (2012). Simulation analysis of brain drain phenomena from indonesia using system dynamics. Journal of BRIC business research (IJBBR), 1(1): 1-14.
 13. Ishaqi, Parvaneh. (2018). Study of the tendency of graduate students of Tabriz University to emigrate abroad: a contextual theory approach. Master Thesis, University of Tabriz. (Persian)
 14. Javadzadeh, Pedram. (2015). Social Reasons for the Migration of Iranian Elites to American Universities. Journal of Cultural Management, 9(28): 95-111. (Persian)
 15. Kline, P. (2014).  An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
 16. Min, B.S. Falvey, R. (2018). International student flows for university education and the bilateral market integration of Australia. Journal of higher education, 75(5):
  871-889.
 17. Mirghfouri, Seyed Habibullah; Rezaei, Aniseh. (2013). Analysis and forecasting of employment of university graduates in Yazd province using the system dynamics approach. Economic Policy, 5)10(: 97-118. (Persian)
 18. Mirza Mustafa, Seyed Mehdi; Ghasemi, Parvaneh. (2013). Factors Affecting Provincial Migration Using the Attraction Model. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 1)3(: 71-96. (Persian)
 19. Murakami, Y. (2010). Japans brain drain an analjsis of Japanese researches living in the United States. The Japanese economy, 37(2): 23-57.
 20. Nafari, J. Arab, A. Ghaffari, S. (2017). Through the looking glass: Analysis of factors influencing Iranian student’s study abroad motivations and destination choice. Journal of SAGE Open, 7(2): 114-127.
 21. Najat Bakhsh, Y & Rastegarpour, H. (2016). Prioritization of investment fields in industry, mining and trade of Tehran province using fuzzy TOPSIS method. 4, th International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting. Germany: 1-19. (Persian)
 22. Nazari, Sarah. (2016). Explaining the tendency of Iranian female students to emigrate abroad. Master Thesis, Al-Zahra University. (Persian)
 23. Özden, Ç. (2006). Brain drain in Middle East and North Africa—The patterns under the surface.United Nations Population, EGM/2006/10, New York, NY.
 24. Rahshkho, Maryam; Rafieian, Mojtaba; Amini, Elham. (2012). Study of the role of social and cultural factors on the migration of Iranian students abroad (Case study: Pete University of Medical Sciences, Pécs, Hungary). Social Research Quarterly, 4)16(: 83-104. (Persian)
 25. Razavi, S M H., Boroumand, M R., Fazli Darzi, A., Azimi Delarestaghi, A. (2017). Employment system of physical education and sports science graduates with a privatization approach. research project. Iranian Institute of Physical Education and Sports Science. (Persian)
 26. Saei, Ahmad; Seifi, Abdul Majid. (2011). Migrant Labor Beyond Borders: The Struggle for Order and Profit. International Relations Studies, 4)16(:129-150. (Persian)
 27. Sarafraz, Ayub; Memarzadeh Tehran, Gholamreza; Hamidi, Nasser (2019). Designing an Elite Retention Model in Iranian Government Organizations. Resource Management in the Police Force, 7(1): 55-82. (Persian)
 28. Seifi, Abdul Majid; Khaleghi Nejad, Maryam. (2016). Globalization and its effects on labor migration. Foreign Policy Quarterly, 30(3): 137-162. (Persian)
 29. Shahabadi, Abolfazl; Jameh Bozorgi, Amina. (2014). The Impact of Economic, Political and Civil Freedom on Migration (with Emphasis on Elite Migration). Parliament and Strategy, 21(77): 41-69. (Persian)
 30. Shahriaripour, Reza (2017). Modeling Factors Affecting the Emigration of Scientific Elites from the Higher Education System and Predicting Their Migration Using Intelligent Systems. PhD Thesis in Educational Management, Semnan University. (Persian)
 31. Shahriaripour, Reza; Amin Beidakhti, Ali Akbar; Mohammadifar, Mohammad Ali; Kiani, Kourosh. (2016). Predicting the tendency of elite students to emigrate from the country based on the effect of their satisfaction and attitude towards the image and atmosphere of the university (Case study: Semnan University). Higher Education of Iran, 8(3): 26-49. (Persian)
 32. Shaykh al-Islami, Mahzad. (2012). Reconstruction of Identity in Italian Immigration Literature. Research in Contemporary World Literature, 17(1): 1-12. (Persian)
 33. Singh, M.K. (2016). Socio-economic, environmental and personal factors in the choice of country and higher education institution for studying abroad among international students in Malaysia. Journal of educational management, 30(4): 505-519.
 34. Stevens, J.P. (2012).  Applied multivariate statistics for the social sciences. London: Routledge.
 35. Tatari, Saeed; Mokhtari Dinani, Maryam. (2018). Modeling the Relationship between Information Literacy and Creativity and Entrepreneurship Ability of Postgraduate Physical Education Students in Tehran Universities.New Approaches in Sports Management, 6)22(: 53-63. (Persian)