نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، گروه مدیریت ورزشی ،واحد همدان، دانشگاه آزاداسلامی ، همدان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت عملکرد در دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی و از نظر داده ها به صورت آمیخته ( از نوع اکتشافی متوالی) بود. برای انجام تحقیق سه گام اساسی صورت پذیرفت:1- انجام مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان برای احصای عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد؛ 2- سطح بندی عوامل با استفاده از الگوی ISM (مدلسازی ساختاری تفسیری) و 3- وزن دهی به عامل ها با استفاده از روش AHP در گروه کانونی. نتایج این پژوهش نشان داد توسعه نظام مالی ( 150امتیاز) ،استانداردسازی و توسعه فضا و تجهیزات ورزشی (200امتیاز)، نیروی انسانی ( 160امتیاز)، مشارکت و تعاملات درون و برون سازمانی (50امتیاز)، توسعه تحقیق و توسعه (40امتیاز) و توسعه نظام داوطلبی (40امتیاز) دروندادهای نظام مدیریت عملکرد را تشکیل می دهند. همچنین توسعه برنامه درسی تربیت بدنی (140 امتیاز) و اشاعه فعالیت های مکمل (120 امتیاز) به عنوان فرایندها و رشد و توسعه تربیت بدنی (40 امتیاز) و توسعه و ترویج سبک زندگی فعال (60امتیاز) بروندادهای الگوی پژوهش را نشان می دهند. در الگوی ارائه شده 31معیار ارزیابی نیز ارائه شده که می تواند برنامه عملیاتی نظام مدیریت عملکرد دفتر تربیت بدنی را تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها

 1. Akhtar, M., & Sushil, S. (2018). Strategic performance management system in uncertain business environment: An empirical study of the Indian oil industry. Business Process Management Journal, 24(4), 923-942.
 2. Amiri, M., Nayyeri, S., Saffari, M., & Delbari Ragheb, F. (2014). Explanation and Prioritization of barriers to privatization and private sector participation in sport development. Journal of Sport Management, 5(4), 83-106. (Persian)
 3. Armstrong, M. (2018). Performance management: Key strategies and practical guidelines. B. G. (Gholamzadeh, Tranas). Tehran: Saffar Publication. (Persian).
 4. Barth, M., Emrich, E., & Daumann, F. (2018). Approaches and methods used for measuring organizational performance in national sport governing bodies from 1986 to 2014. A systematized review. Current Issues in Sport Science (CISS), 3, 1-22.
 5. Bayle, E., & Robinson, L. (2007). A framework for understanding the performance of national governing bodies of sport. European Sport Management Quarterly, 7(3), 249-268.
 6. de Rooij, M. M., Mannak, R. S., & Janowicz-Panjaitan, M. (2019). Dataset on performance management systems' design in project-based organizations. Data in Brief, 25, 104185.
 7. Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis. Management Accounting Research, 20(4), 263-282.
 8. Fletcher, D., & Arnold, R. (2011). A qualitative study of performance leadership and management in elite sport. Journal of Applied Sport Psychology, 23(2), 223-242.
 9. Guinis, H. (2019). Performance management for dummies (3rd). Hoboken: New Jersey: John Wiley & Sons.,
 10. Kasale, L. L., Winand, M., & Robinson, L. (2018). Performance management of national sports organisations: A holistic theoretical model. Sport, Business and Management: An International Journal, 1-48.
 11. Lee, M., Brenda, P., & Quarterman, J. (2016). Research methods in sports management (A. Asefi, & H. Asadi, Trans). Tehran: University of Tehran Press. (Persian)
 12. Narkunienė, J., & Ulbinaitė, A. (2018). Comparative analysis of company performance evaluation methods. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(1), 125-138.
 13. Nezad Sajjadi, S., & Soleimani Damaneh, J. (2014). Identify and prioritize the criteria of performance evaluation of iranian sport federation form expert point of view sing the AHP model. Sport Management Studies, 6(23), 179-192. (Persian)
 14. Rezaeian, A., & Ganjali, A. (2017). Performance management, what, why & how. Tehran: Imam Sadegh University Publication. (Persian)
 15. Samadi, P., Javadipour, M., & Lotfi, M. (2012). Pathology of physical education curriculum Based on Klein's Theory in Tehran. Educational New Thoughts, 9(4), 1-20. (Persian)
 16. Vahdani, M., Hamidi, M., Khabiri, M., & Alidoust Ghahfarrokhi, E. (2017). Codification a strategy map of physical education and sports activities in ministry of education of Iran. Research on Educational Sport, 5(12), 17-36. (Persian)
 17. Yavari, V., & Zahedi, S. (2013). Organizational performance management for public and non-profit sectors; a conceptual model. Strategic Management Thought, 7(1), 79-122. (Persian)
 18. Ziaoddini Dashtkhaki, R. (2012). A study of physical education curriculum in secondary school from teachers’ and physical education experts’ point of view in Kerman Province (Unpublished master's thesis). Shahid Bahonar University of Kerman. (Persian)