نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه سنندج، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی چالش‌های پیش‌روی آموزش درس تربیت‌بدنی در مدارس پس از کرونا در افق 1405 بود. این پژوهش ازلحاظ راهبرد هدف‌گذاری کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و براساس روش‌های آینده‌پژوهی، تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش را صاحب‌نظران حوزه تربیت‌بدنی و برنامه‌ریزی درسی تشکیل می‌دادند. انتخاب این افراد به‌صورت هدفمند بود و تعداد آن‌ها برابر با 20 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری و روش تحلیل ساختاری با کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. براساس یافته‌های تحقیق شش عامل به‌نام‌های افزایش کم تحرکی و بی‌تحرکی، کاهش محسوس تعداد دانش‌آموزان ورزشکار، کاهش مهارت کار گروهی، گرایش دانش‌آموزان به ورزش‌های الکترونیکی، شیوع ناهنجاری‌های قامتی، کاهش علاقه و تمایل به انجام فعالیت‌های ورزشی از بیشترین تأثیرپذیری و بیشترین تأثیرگذاری برخوردار بودند درنتیجه چون هم اهمیت و عدم قطعیت بالایی نیز برای خود ثبت کرده بودند به‌عنوان پیشران‌های آینده چالش‌های پیش‌روی آموزش درس تربیت‌بدنی پس از کرونا در افق 1405 مشخص شدند. بر این مبنا در تدوین برنامه‌ها و سناریوهای آتی لازم است به پیشران‌های فوق مبنی بر اینکه محتمل است در آینده آموزش درس تربیت‌بدنی پس از کرونا پدیدار شوند توجه شود.

کلیدواژه‌ها