نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 استاد دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این تحقیق، ارائه الگوی عوامل مؤثر بر پویایی ‌و ‌شاداب‌سازی مدارس؛ و روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان و کارشناسان تربیت‌بدنی اداره آموزش‌وپرورش استان گیلان بود (892 نفر) که نمونه‌آماری به تعداد قابل‌کفایت برای مدل‌سازی (302 نفر) به شیوه تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته‌ای با طیف پنج ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی توسط 30 متخصص، پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (94/0=α) و اعتبارسازه (اکتشافی و تائیدی) بررسی و تأیید شدند. از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار ((PLS3 برای تحلیل یافته‌ها استفاده شد و نتایج نشان داد محیط ‌فیزیکی، اجتماعی، دیجیتال و ویژگی‌های‌فردی به‌ترتیب به میزان 26/0، 27/0، 19/0 و 25/0 از تغییرات پویایی و شاداب‌سازی مدارس را تبیین می‌کنند. همچنین محیط‌فیزیکی، اجتماعی، دیجیتال درمسیرغیرمستقیم با میانجی‌گری ویژگی‌های‌فردی دانش‌آموزان به‌ترتیب به میزان 19/0، 18/0 و 33/0 بر پویایی و شاداب سازی مدارس تأثیر داشتند. محیط اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با میانجی‌گری ویژگی‌فردی اثر مثبت و معنی‌داری بر پویایی و شاداب سازی مدارس نداشت؛ بنابراین سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، مدیران و معلمان تربیت‌بدنی می‌توانند از طریق تغییر و دستکاری در محیط اجتماعی، فناوری آموزشی و محیط فیزیکی مدرسه در جهت پویایی و شاداب‌سازی مدارس، برنامه‌ریزی و تمهیداتی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات