نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل و بررسی عوامل موثر بر درآمدزایی ورزش دانشگاهی بود. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و میدانی بود که با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم بود که از بین آن‌ها، 300 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‌اوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری و نوع خاص آن، تحلیل عاملی تاییدی در نرم‌افزار smartpls3.1.1 استفاده شد. نتایج نشان داد مدل‌ پژوهش از برازش مناسب برخوردار است. همچنین عوامل علی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر ساز و کارهای درآمدزایی (000/0=p؛ 678/65=t)؛ سازو کارهای درآمدزایی (000/0=p؛ 692/4=t)، بسترهای حاکم (000/0=p؛ 782/2=t) و عوامل مداخله‌گر (000/0=p؛ 270/9=t) تاثیر مثبت و معنی‌داری بر راهبردها و راهبردها نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر پیامدهای درآمدزایی ورزش دانشگاهی داشتند (000/0=p؛ 497/145=t). بنابراین شناسایی و بهبود عوامل موثر بر درآمدزایی ورزش دانشگاهی می‌تواند موجب توسعه ورزش دانشگاهی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات