نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف طراحی مدل توسعة سواد پژوهشی معلمان تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش طراحی گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات آمیخته بود که به‌صورت روش‌های کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی مشارکت‌کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت‌بدنی در شهر همدان بود که تعداد آنان شامل 350 معلم بود. بر اساس جدول مورگان تعداد 186 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. ابزار تحقیق حاضر شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته 37 سؤالی بود. روایی این پرسشنامه به‌وسیله نظرات برخی اساتید دانشگاهی موردبررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه نیز میزان 85/0 مشخص شد. به‌منظور تحلیل داده‌های تحقیق حاضر از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در میان عوامل شناسایی‌شده، بانک اطلاعاتی با میزان تأثیر 896/0 مهم‌ترین عامل مشخص گردیده است. همچنین نتایج تحقیق حاضر مشخص نمودند که عامل جریان‌های مدیریتی با میزان تأثیر 890/0 و همچنین عامل مسائل فنی با میزان تأثیر 840/0 از عوامل شناسایی‌شده می‌باشد. به عبارتی توجه به مسائل مربوط به بانک اطلاعاتی، مدیریتی و فنی می‌تواند زمینه جدی جهت بهبود سواد پژوهش را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات