نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تکالیف فعال در تربیت بدنی نقش مؤثری در افزایش فعالیت بدنی دانش آموزان دارند. از این رو هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های تکالیف فعال و طراحی مدل ایجاد تکالیف فعال در تربیت بدنی مدارس بود. روش پژوهش از نوع کیفی و نظریة داده‌بنیاد با استفاده از رویکرد گلیزری بود. جامعه آماری پژوهش شامل دبیران تربیت بدنی، معاونین تربیت بدنی آموزش و پرورش، کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش، اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان و مدیران مدارس بود. مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته و عمیق با 12 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش که به صورت هدفمند انتخاب شدند انجام گرفت، انجام مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. برای بررسی روایی از قابلیت مقبولیّت، انتقال پذیری و تأیید پذیری و همچنین برای بررسی پایایی از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 110 عامل می توانند در شناسایی مؤلفه های تکالیف فعال در تربیت بدنی مدارس مؤثر باشند. در مرحلة کدگذاری انتخابی، عامل‌ها در 17 مقولة فرعی طبقه‌بندی شدند. درنهایت, 7 مقولة اصلی حاصل از کدگذاری نظری شامل مقوله‌های بهبود برنامه تربیت بدنی، ابزار یادگیری، اطلاعات و منابع، مسئولیت پذیری، نگرش مثبت، مشارکت خانواده و جامعه و ابزار ارزیابی شناسایی شدند. دبیران تربیت بدنی کشور می توانند از عامل ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود برای عملیاتی کردن تکالیف فعال در تربیت بدنی مدارس استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات