نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تبیین معادله ساختاری عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور انجام شده است.به همین منظور آثار هریک از ویژگی های روانشناختی، مدیریتی و سازمانی،تحصیلی و آموزشی،محیطی و جمعیت شناختی دانش آموختگان توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد، که با بکارگیری تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام شده است.برای آزمون فرضیه های تحقیق و آزمون مدل مفهومی از مدل سازی معادلات ساختاری و جهت ساخت و اجرای معادلات از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.کلیه دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از سال 1385 الی1391 به عنوان جامعه آماری مدنظر قرار گرفته اند؛ تعداد 203 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. یافته­های تحقیق نشان داد؛ اثر ویژگی های مدیریتی و سازمانی­دانش آموختگان بر مهارت­کارآفرینی­دارای ضریب استاندارد 8/0و اولویت اول ­و ویژگی­های روانشناختی، تحصیلی و آموزشی، جمعیت شناختی و محیطی در اولویت های بعدی قرار دارند. با توجه به یافته های تحقیق نتیجه­گیری می شود که ساختار اداری و سازمانی کشور باید به گونه­ای طراحی شود که تبادل ایده های نوآورانه در آن به ساده ترین شکل و با صرف کمترین میزان هزینه و زمان انجام پذیرد و مفاهیم و اصول مدیریت و سازماندهی به صورتی ملموس تر و کاربردی تر به دانشجویان آموزش داده شود.کلیدواژه‌ها

1. ریحانی روشنک. بررسی عوامل موثر بر فرآیند کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس؛ 1386.
2. Hessels L K, Lente H V. Re-thinking new knowledge production:A literature review and a research agenda. Research Policy. 2008; 37: 740-760.
3. Miles M P, Munilla S M, Darroch J. Sustainable corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal. 2009; 5(1): 65–76.
4. Morris M, Lewis P. The determinants of entrepreneurial activity : implication for
5. Marketing. European Journal of Marketing. 1995; 29(7): 31–48.
6. Lundstrom A, Stevenson L. Entrepreneurship policy for the future. the Entrepreneurship for the Future Series. Swedish Foundation for Small Business Research. 2001; 1: 133-156.
7. Ben Nasr KH, Boujelbene Y. Assessing the impact of entrepreneurship education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013; 109:712-715.
8. Sleap M. University Experiences And The Employment Environment, Unpublished Research Report, Higher Education Academy Network for Hospitality, Leisure,Sport                                                   &Tourism.Availablefrom:http://www.hlst.heacademy.ac.uk/projects/sleap_summary.pdf2.2005;13-24
9. Carr J C, Sequeira J M. Prior family business exposure as intergenerational influence and entrepreneurial intent: A Theory of Planned Behavior approach Journal of Business Research.2007; 60: 1090-1098.
10. Stam E, Audretsch D, Meijaard J. Renascent Entrepreneurship – Entrepreneurial Preferences Subsequent To Firm Exit. Frontiers of Entrepreneurship Research, Vol, 2006; 26 (7): 1-13.
11. Fairlie R W, Robb A M. Why Are Black-Owned Businesses Less Successful than White-Owned Businesses? The Role of Families, Inheritances, and Business Human Capital. Journal of Labor Economics. 2007; 25 (2): 289-323.
12. Vandam S M, Runhaar P. Developing a competency based framework for teachers’ entrepreneurial behavior. Teaching and Teacher Education. 2010; 26: 965-971.
13. Zhao H, Hills G E, Siebert S E. The mediating role of selfefficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology. 2005; 90 (12): 1265-1272
14. Kruzic D, Pavic I. Students’ Entrepreneurial Characteristics: Empirical Evidence from Croatia. The Business Review, Cambridge. 2010; 14(2): 216-221.
15. Rasmussen E, Sorheim R.Action Entrepreneurship Education. Technovation. 2006; 26: 185-194.
16. Lee L, Wang P K, Foo M D, Leung A. “Entrepreneurial intentions: The influence of organizational and individual factors. Journal of Business Venturing. 2011; 26: 124-136.
17. جعفرزاده مرتضی. طراحی و تبیین الگویی برای پیش‌بینی کارآفرینی دانش‌آموختگان: مورد دانشگاه تهران. رساله دکتری.تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛1384.
18. Galloway L, Anderson M, Brown W, Wilson L. Enterprise skills for the economy. Education + Training.2007; 47 (1):7-17.
19. De Pillis E. The influence of personality traits & persuasive messages on entrepreneurial intention. Journal of Career Development International. 2007; 12(4): 382-396.
20. Howard S. Developing entrepreneurial Potential in Youth: the Effect of entrepreneurial Education and Venture Creation. University of South Florida Report. 2004; 3-17.
21. Chiru C, Tachiciu L, Ciuchete S. Psychological factors, behavioural variables and acquiredcompetencies in entrepreneurship education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 46: 4010 – 4015.
22. Markman G D, Baron R A. Person-entrepreneurship fit: why some people are more successful as entrepreneurs than others. Human Resource Management. 2003; 13: 281–301.
23. Kiggundu M N. Entrepreneurs and entrepreneurship in Africa: What is known and what needs to be done. Journal of Developmental Entrepreneurship. 2002; 7(3):239-258.
24. Russel S, Kerry A. Dose School Choice Increase the Rate of Youth Entrepreneurship? Economic of Education. 2008; 27:429-438.
25. Brancu L, Munteanu V, Gligor D. study on student motivation for entrepreneurship in Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 62: 223 – 231.
26. Lerners M, Haber S. Performance factors of small tourism ventures: The interface of tourism, entrepreneurship and the environment. Journal of Business Venturing. 2000; 16: 77-100.
27. آقاجانی حسنعلی،تبیین مدل معادله ساختاری عوامل موثر بر فرآیند کارآفرینی مستقل (شرکتی). کاوشهای مدیریت بازرگانی. 1388؛1(1):77-60
28. Oben U, Sezer C, Çalıskan o, Atan M A. How Much Entrepreneurial Characteristics Matter in Strategic Decision-Making .Original Research Article Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011; 24: 538-562.
29. اولادیان معصومه، سیف نراقی مریم، نادری عزت اله، شریعتمداری علی. بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به منظور فراهم نمودن الگوی مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی. اندیشه های تازه در علوم تربیتی.1389؛5(2):103-81.
30. قاسمی جواد، اسدی علی، حسینی نیا غلامحسین. بررسی عوامل تاثیرگذار در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران).1388؛40(2): 79-71.
31. نادری ندا. نقش آموزشهای رسمی و برنامه های کمک درسی رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد در تامین مهارت کارآفرینی دانشجویان از نظر دانش آموختگان. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه پیام نور؛ 1388.
32. Heinonen J, Poikkijoki S. An entrepreneurial directed approach to entrepreneurship education: mission impossible. Journal of Management Development. 2006; 25 (1):80-94.
33. صادقی مهدی، ملکی نیا عماد.ارزیابی دانشجویان از محیط های کارآفرینانه و تبیین رابطه آن با قصد کارآفرینی. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.1390؛17(1):89-69 .
34. Pihie Z, Bagheri A, Abdullah Sani Z. Knowledge of cognition and entrepreneurial intentions: Implications for learning entrepreneurship in public and private universities. Procedia - Social and Behavioral Sciences.2013; 97: 174 – 181.
35. جمشیدی فر مصطفی، خرمی شهروز، راحلی حسین. بررسی عوامل موثر بر روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی تبریز. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی.1389؛ 3(3):64-53.
36. Gompaers P, Lerner R, Scharfstein K. The entrepreneurship paradigm (I): a philosophical look at its research methodologies. Entrepreneurship Theory and Practice. 2005; 14(1): 7–26.
37. همتی شهین. تحلیل و تبیین نگرش کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده مدیریت گروه کارآفرینی؛1390.
38. Grace E, Ihuoma I. Relationship Between Counseling And Entrepreneurship Development Skills Of Nigerian Final Year Undergraduates. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013; 84:120 – 127.
39. شریفیان اسماعیل. طراحی الگوی فرآیندی انگیزه کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی.رساله دکتری. تهران:دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی.گروه تربیت بدنی؛ 1387.
40. کرد نائیج اسداله، زالی محمدرضا، هومن حیدر علی، شمش شهاب الدین. ابزار سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی.چاپ اول.تهران: نشر دانشگاه تربیت مدرس؛1386.