دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 1-140