نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عامل زیرساخت و مدیریت بر توسعة مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه‏های دولتی کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است و جامعه آماری شامل تمام متخصصان حوزة ورزش دانشگاه‏ها (مدیران، مربیان، استادان تربیت بدنی و...) بودند. نمونة آماری بر اساس کفایت آماری لازم برای مدل‌سازی (150<n) به‌صورت هدفمند انتخاب و در مورد آنها نظرخواهی شد (328=n). ابزار پژوهش، پرسش‏‏‏‏‏نامة محقق‌ساخته‏ای مشتمل بر 63 گویه بود که بر اساس مطالعة کتابخانه‏ای و مصاحبة اکتشافیِ نیمه‌هدایت‌شده تنظیم گردید و سه عامل زیرساخت توسعه (چهار بُعد)، مدیریت (چهار بُعد) و مشارکت (سه بُعد) را در بر می‌گرفت. پس از تأیید روایی محتوایی ابزار توسط متخصصان، ضریب پایایی (96/0=ɑ) نیز از طریق تحلیل عاملی (روایی سازه) تأیید شد و داده‏ها با آزمون‏ فریدمن و معادلات ساختاری در سطح 05/0P≤ تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برای توسعة مشارکت ورزشی دانشجویان، اهمیت عامل مدیریت توسعه (49/0±01/4) بیشتر از عامل زیرساخت توسعه (51/0±90/3) است. تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که سازة پژوهش، برازش مطلوبی دارد. ضمناً بر اساس مدل معادلات ساختاری، عامل مدیریت توسعه با ضریب 23/3 بر مشارکت ورزشی و با ضریب 99/0 بر توسعة زیرساخت‏ها و زیرساخت توسعه نیز با ضریب 69/2 بر مشارکت ورزشی تأثیر مستقیم و معنی‏داری داشتند. به نظر می‏رسد مدیریت ورزش دانشگاهی، مقدم بر بسترسازی سخت‏افزاری و نرم‏افزاری، با مداخلة مدیریتی مناسب می‌تواند سبب مشارکت ورزشی دانشجویان شود.

کلیدواژه‌ها

1. حسینی، گلاله، مهرزاد حمیدی و فرشاد تجاری. «تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی»، مدیریت ورزشی: 1391؛ (15): 33-15.
2. Devecioglu S, Sahan H, Yildiz M, Tekin M. Examination of Socialization Levels of University Students Engaging in Individual and Team Sports, Procedia - Social and Behavioral Sciences; 2012 Dec;(46):326–330.
3. حمیدی، مهرزاد، علیرضا الهی، حسین اکبری‌یزدی و محسن حمیدی. «ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز و راهبردهای توسعه»، مطالعات مدیریت ورزشی. 1390؛ (12): 26-13.
4. Byl j. Intramural Recreation: A Step-by-Step Guide to Creating an Effective Program, human kinetics; 2002. p. 137.
5. Sotiriadou K, Shilbury D. The Attraction, retention, Transation, and Nurturing Process of Sport Development: Some Australian Evidence. Journal of Sport Management; 2008 Dec ;( 22):247-272.
6. سند تفصیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور. سازمان تربیت‏ بدنی. 1382.
7. Datta D K, Guthrie J P, Wright P M. Human Resource Management and Labor Productivity: Does Induster Matter? Academy of Mangement Journal; 2005 Dec; 48(1):135-145.
8. Chelladurai P. Human Resource Management in Sport and Recreation, Champaign, Ill. Human, 2nd Edition; 2006. p.102.
9. سند برنامۀ چهارم توسعه. وزارت کشور. 1384
10. گزارش عملکرد. اداره‏کل تربیت بدنی وزارت علوم. مرکز اسناد. 1392.
11. پاک‌سرشت، محمدجعفر و حسین الهام‌پور. «بررسی الگوی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران». مجله علوم تربیتی و روانشناسی: 1384؛3(4): 62-39.
12. رحمانی، احمد، طیبه بخشی‏نیا و سید سعید قوامی. «نقش ورزش در گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان»، پژوهش در علوم ورزشی: 1385؛ (12): 5-33.
13. اسدی‌دستجردی، حسن. «نیازسنجی و نظرسنجی از دانشجویان در خصوص فعالیت‌های تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور»، طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی. 1380.
14. مهدی‌زاده، رحیمه و رضا اندام. «راهکارهای توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه‌های ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی: 1393؛(22): 38-15.
15. کریمیان، جهانگیر و فریدون تندنویس. «روابط بین نیروی انسانی، بودجۀ هزینه‌شده، مساحت اماکن و تأسیسات بر افزایش فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی دانشگاه‌ها»، علوم حرکتی و ورزش. 1383؛ (3): 79-63
16. عزیزی، بیستون، مجید جلالی‌فراهانی و محمد خبیری. «بررسی نگرش دانشجویان ساکن خوابگاه‏های دانشگاه تهران به ورزش همگانی»، مدیریت ورزشی: 1390؛ (8):91-75.
17. امیرتاش، علی‌محمد. «پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور از دیدگاه داوران، سرپرستان، مربیان و دانشجویان شرکت‌کننده»، حرکت: 1383؛ (19): 22-5.
18. حمیدی، مهرزاد. «تدوین اهداف کلان سیاست‏ها و راهکارهای اجرایی توسعۀ ورزش دانشجویی در قالب برنامۀ چهارم توسعۀ کشور»، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 1388.
19. میرکاظمی، سیده عذرا. طراحی مدل ارزیابی عملکرد ادارات تربیت ‏بدنی دانشگاه‏ها. رسالۀ دکتری دانشگاه گیلان: 1388.
20. حمیدی، مهرزاد، علیرضا الهی و اکبر ایزدی‌یزدی. «تدوین راهبردهای توسعۀ ساختار ستادی ورزش دانشجویی ایران»، پژوهش در علوم ورزشی: 1389؛ (26):40-27.
21. طالب‏پور، مهدی. «تدوین نظام نظارت و ارزیابی برنامه‏ها و فعالیت‏های تربیت بدنی و ورزش دانشگاه‏های کشور»، طرح پژوهشی پژوهشگاه تربیت ‏بدنی و علوم ورزشی: 1384.
22. مقصودی، حمیدرضا. «مقایسۀ وضعیت موجود برنامه‏های فوق‌برنامۀ ورزشی دانشگاه‏های ایران با ده سال قبل»، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 1392؛ 3(5): 45-33.
23. صفاری، مرجان. طراحی الگوی ورزش همگانی ایران. رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس: 1391.
24. Carlson R. Ethnio different as a determinant for sport practical pation among children. 2002. P.87.
25. FISU. Handbook. Author. 2000.
26. کشتی‌دار، محمد. «نیازسنجی کمی توسعه‏ی منابع انسانی تربیت بدنی و ورزش فوق برنامه دانشگاه‏ها»، سومین کنگرۀ ملی مدیریت ورزش. شهرکرد: آبان‌ماه 1388.
29. Greaney M L, Lees F D, Lee S Y, Norsworthy B L, Dayton S F, Hoerr S L, Roy J L, White A A, Greene G W. A qualitative analysis of enablers and barriers to physical activity among college students. The 134th Annual Meeting & Exposition. APHA; 2006 November (4-8).
30. علیزاده، محمدحسین و فرشاد تجاری. «بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران و ارایه راهکارهای مناسب»، پژوهش در علوم ورزشی: 1385؛5 (15): 39-23.
31. Tumusiime D K. Precevived benefits of barrier and helpful cues to physical activity among tertiary institution students in Rwanda. Thesis ofMaster of Science degree in Physiotherapy. University of Western Cape; 2004 p.23.
32. Frenkl R, Attila S, Arcangelo C. Deprivation feelings, anxiety, and commitment to various forms of physical activity: A cross-sectional study on the Internet. Psychologia; 1996 Dec; 39(2): 223-230.
33. کشگر، سارا و محمد احسانی. «بررسی اهمیت عوامل بازدارنده‏ی زنان تهران از مشارکت در ورزش تفریحی با توجه به متغیر خصوصیات فردی»، مطالعات زنان: 1386؛ 5 (2): 134-113.
34. Kathryn A B, Kristi M B. Concept underlying Organizational Effectiveness. Online from website: 2002. www.au.af.mil/au/awc/awcgate.