نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دکتری کنترل حرکتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی سازه و همسانی درونی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ رابطة مربی ـ ورزشکار در دانشجویان ورزشکار بود. بدین ‏منظور، تعداد 190 نفر از ورزشکاران پسر شرکت‌کننده در رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393 به‌صورت داوطلبانه این پرسشنامه را تکمیل کردند. برای اجرای این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش بازترجمه، روایی صوری و صحت ترجمة نسخۀ فارسی پرسشنامۀ روابط مربی ـ ورزشکار به تأیید رسید. سپس، برای تعیین روایی سازة پرسشنامه‌، از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، و برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که در تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول نسخۀ فارسی، شاخص‌های برازش از تناسب مدل سه‌عاملیِ یازده‌سؤالی نسخۀ اصلی حمایت نمی‌کنند؛ در حالی که با حذف گویة ششم، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه‌های اول و دوم و نیز ضرایب آلفای کرونباخ، از ساختار سه‌عاملی ده‌سؤالی پرسشنامة رابطة مربی ـ ورزشکار در جامعة ورزش دانشگاهی حمایت، و روایی و پایایی آن را تأیید می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شوند، به منظور ارزیابی رابطه مربی و ورزشکار در جامعه دانشگاهی از نسخه فارسی تعدیل شده پرسشنامه مربی- ورزشکار استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

1. Balduck, A.-L., Jowettc, S., & Buelens, M. (2011). Factorial and predictive validity of the Belgian (Dutch) athlete version of the Coach-Athlete Relationship Questionnaire (CART-Q). International Journal of Sport Psychology, 42(2), 204-26.
2. Balzade, A. R., Tejari, F., & Kamkari, K. (1390). Standardization of Coach and athlete Relationship Questionnaire (CART-Q). Olympic Quarterly, 3 (55), 119-31 (Persian)
3. Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (Methodology In The Social Sciences(
4. Durand-Bush, N., Salmela, J. H., & Green-Demers, I. (2001). The Ottawa Mental Skills Assessment Tool (OMSAT-3*). The Sport Psychologist.
5. Ghasemi, V. (2010). Structural Equation Modeling in Social Research Using Amos Graphics. (1st Edi.). Sociology Publication, Tehran, 130-165. (Persian)
6. Homan, H. A. (2009). Structural equation modeling using LISREL software (with modification), (3rd Edi). Samt Publication, Tehran. (Persian)
7. Hoyle, R. H., & Smith, G. T. (1994). Formulating clinical research hypotheses as structural equation models: a conceptual overview. Journal of consulting and clinical psychology, 62(3), 429.
8. Hu, L. t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
9. IH, N. J. B. (1994). Psychometric theory. New York McGraw‐Hill.
10. Jackson, S. A., & Marsh, H. W. (1996). Development and validation of a scale to measure optimal experience: The Flow State Scale. Journal of Sport and Exercise Psychology, 18, 17-35.
11. Jowett, S. (2009). Validating coach-athlete relationship measures with the nomological network. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13(1), 34-51.
12. Jowett, S., & Clark‐Carter, D. (2006). Perceptions of empathic accuracy and assumed similarity in the coach–athlete relationship. British Journal of Social Psychology, 3(45) 617-37.
13. Jowett, S., & Cockerill, I. (2002). Incompatibility in the coach–athlete relationship. Solutions in sport psychology, 16-31.
14. Jowett, S., & Ntoumanis, N. (2004). The coach–athlete relationship questionnaire (CART‐Q): Development and initial validation. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 14(4), 245-57.
15. Jowett, S., & Poczwardowski, A. (2007). Understanding the Coach-Athlete Relationship.
16. Jowett, S., & Wylleman, P. (2006). Interpersonal relationships in sport and exercise settings: Crossing the chasm. Psychology of Sport and Exercise, 7(2), 119-23.
17. Kline, R. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. Methodology.
18. Li, F., & Harmer, P. (1996). Confirmatory factor analysis of the Group Environment Questionnaire with an intercollegiate sample. Journal of Sport and Exercise Psychology, 18, 49-63.
19. Madrigal, L., Hamill, S., & Gill, D. L. (2013). Mind over matter: The development of the mental toughness scale (MTS). Sport Psychologist, 27(1), 62-77.
20. Mels, G. (2006). LISREL for Windows: Getting started guide. Scientific Software International Inc., Lincolnwood, IL.
21. Meyers, L. S., Gamst, G. Guarino, A. J. (2006). Applied Multivariate Research: Design and Interpretation. SAGE Publications
22. Poczwardowski, A., Barott, J. E., & Jowett, S. (2006). Diversifying approaches to research on athlete–coach relationships. Psychology of Sport and Exercise, 7(2), 125-42.
23. Satorra, A., & Bentler, P. M. (1988). Scaling corrections for chi-square statistics in covariance structure analysis. Paper presented at the Proceedings of the American Statistical Association.
24. Schinke, R., & Hanrahan, S. J. (2009). Cultural sport psychology: Human Kinetics.
25. Tabachnick, B., & Fidell, L. (2000). Using multivariate statistics.
26. Yang, S. X., & Jowett, S. (2013). The psychometric properties of the short and long versions of the coach–athlete relationship questionnaire. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 17(4), 281-94.
29. Zeidabadi, R., Rezaee, F., & motesharee E. (2014). Psychometric properties and normalization of Persian version of Ottawa Mental Skills Assessment Tools (OMSAT-3). Sport Psychology Review, 3(7), 63-82 (Persian)