نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران*

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از جنبه‌های مشترک همة انسان‌ها ـ صرف‌نظر از میزان تحصیلات، سطح درآمد، محل سکونت و غیره ـ این است که همة آنها مصرف‌کننده هستند. نکتة کلیدیِ موفقیتِ استراتژیِ بازاریابی، هم از منظر محلی و هم از حیث جهانی، درک رفتار مصرف‌کننده است. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی نقش آمیختة بازاریابی بر رفتار مصرف‌کنندة ورزشی بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش را همة اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور با گرایش مدیریت ورزشی تشکیل می‌دهند. روش نمونه‏گیری تصادفی بود. حجم نمونة پژوهش در بازة 84 تا 154 نفر تعیین شد. ابزار جمع‏آوری داده‌ها پرسشنامة محقق‌ساخته بود که از 38 سؤال تشکیل شده بود. روایی پرسشنامه به لحاظ محتوایی و سازه‏ای تأیید شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مقدار 87/0 گزارش شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه‌های آمیختة بازاریابی، نقش مثبت و معنا‌داری بر رفتار مصرف‌کنندة ورزشی دارند. همچنین، نتایج اولویت‌بندی مؤلفه‌های آمیختة بازایابی نشان داد که «محصول» با وزن نسبی 281/0 مهم‌ترین مؤلفه است و بعد از آن به ترتیب کیفیت خدمات (221/0)، قیمت (175/0)، مجاری توزیع (108/0)، ترویج و تبلیغات (108/0) و شخصیت برند (108/0) قرار دارند. در این پژوهش مشخص شد شرکت‏ها برای کسب مزیت رقابتی باید توجه زیادی به مشتریان و رفع نیازهای آنها (بهتر از رقبا) داشته باشند. از طرفی، مشتریان در خرید محصولات، گرایش‌های مختلفی دارند که باید در تنظیم استراتزی‏های بازاریابی به آنها توجه شود. 

کلیدواژه‌ها

 1. Alavi, S M. Najafi Siahroudi, M. (2015) the effect of the marketing mix sports complex services on customer satisfaction and resiliency price (the case of the sports complex Shiraz). Management and development of sports. 6: 161-79. (Persian).
 2. Anastasiadou, S D. (2014) a structural equation model describes factors affecting Greek students’ consumer behavior. Procedia Economics and Finance. 9: 402 –6.
 3. Behnam, M. Goodarzi, M. Hamidi, M. (2015) the influence of advertising appeal on future intention and consumer’s attitude toward advertisement in sport service. Sport management review. 30: 35-54. (Persian).
 4. Behnam, M. Goodarzi, M. Hamidi, M. (2015) the influence of free sport service promotion on arousal and consumer’s attitude in advertisement. Sport management. 6(2): 247-62. (Persian).
 5. Behnam, M. Toosi, T. (2013) an analysis of relationship between arousal, pleasure, attitude toward advertisements, consumers’ future intention in sport service (university of Tehran student’s case study). Applied research of sport management. 2(3): 47-60. (Persian).
 6. Behnam, M. Goodarzi, M. Hamidi, M. (2015) The influence of free sport service promotion on pleasure and consumer’s attitude in advertisement. Sport management review. 28: 13- 22. (Persian).
 7. Cannoosamy, K. and etal (2014) Consumer knowledge and attitudes toward nutritional labels. Journal of nutrition education and behavior. 46 (5): 334-40.
 8. Christian, M. End., & Natalie, J. Foster. (2010) the Effect of Seat Location, Ticket Cost, and Team Identification on Sport Fans` Instrumental and Hostile Aggression, North American Journal of Psychology, 12(3): 421-32.
 9. Dalkey, N. Brown, B. Cochran, S. (1970). Use of self-ratings to improve group estimates: Experimental evaluation of Delphi procedures. Technological Forecasting and Social Change, 1, 283-9.
 10. Dalkey, N.C. (1969). An experimental study of group opinion: The Delphi method. Futures, 2(3), 27-37.
 11. Daniel C. Funk, Kevin Filo, Anthony A. Beaton, and Mark Pritchard). 2009(. Measuring the Motives of Sport Event Attendance: Bridging the Academic-Practitioner Divide to Understanding. Sport Marketing Quarterly. 18: 126-38.
 12. Davies, A. Cline, T W. (2015). A consumer behavior approach to modeling monopolistic competition. Journal of economic psychology. 26: 797- 826.
 13. Hasangholipour, T. Estiri, M. Yazdani, H. Hosseini, F. (2009) Factors affecting graduate students at Tehran University sporting events. Sport Management. 3: 97-117. (Persian).
 14. Hasangholipour, T. Hasheminezhad, S M. Azizan, M J. Seghali, M. (2013) Identify and rank the criteria for buying books in the country. Managed futures. 2(2): 1-14. (Persian).
 15. Heidarzadeh, K. Behboudi, M. Ghodsikhah, A. Monsefi, M. Monshi, A. (2011) intangible advertising brand and its impact on consumer choice. Marketing Management. 13: 19-40. (Persian).
 16. Huei-FU, Lu. (2012) the challenge and opportunity of sport industry in Taiwan, Published Online January 2012.
 17. Humphreys, Brad R. (2008) the size and scope of the sports industry in the United States, IASE/NAASE Working Paper Series: 1-36.
 18. Linn, Mott. (2008) library strategies: planning strategically and strategic planning, Emerald Group Publishing.
 19. Martino, J. (1983). Technological forecasting for decision making (2nd Ed.). New York: Elsevier.
 20. McLaren, C B. (2016) A Dynamic Model of Consumer Behavior. A Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Economics. University of California Riverside.
 21. Mihic, Mirela. And Kursan, Ivana. (2010) Assessing the situational factors and impulsive buying behavior: Market segmentation approach, Management: Journal of Contemporary Management Issues. 15(2): 47-66.
 22. Nasr, A. (2011) quantity and quality research methods in educational science. (Edt, 1). Samt publication.
 23. Nazari, M. Ghaderi abed, A H. (2011). A model to evaluate the factors influencing the purchasing behavior of a sudden (Case Study: Tehran University students, the School of Management). Business Management. 3(10): 127-40. (Persian).
 24. Raenaei kordeshloei, H. Yari boozanjani, A. (2012) the effect of the marketing mix green on green purchasing decisions of consumers (Case Study: Consumers Pegah dairy products company in the city of Shiraz). New market research. 2(1): 165-80. (Persian).
 25. Rahulana, M. etal (2013). Consumer purchase behavior of sports compression garments. A study of Generation Y and Baby Boomer cohorts. Procedia Engineering. 60: 163 –9.
 26. Ranjbarian, B. Zabiholah, K. Barari, M. (2011). Consumption patterns of female university students. Women in Development & Politics (of women). 9(2): 155-80.
 27. Shafiezadeh, H. Souri, SE. Ghasemi delarestefani, I. (2013) Conceptual Model of consumer behaviorinelectronic shopping. Marketing Management. 19: 13-28. (Persian).
 28. Shahlaee Bagheri, J (2014) Green Marketing and Its Impacts on Consumer Behavior in Sports Shops. Annals of Applied Sport Science.2 (2):75-82.
 29. TATT, K. (2016) Factors Influencing Consumer Buying Behavior of Luxury Branded Goods. Research report in partial fulfillment of the requirements for the degree of Online Master of Business Administration. Universiti Sains Malaysia.
 30. Wootton, Simon& Horne, Terry. (2010) strategic thinking, published by British Library Cataloguing-in-publication Data.
 31. YEE, W F. Sidek, Y. (2016) Influence of Brand Loyalty on Consumer Sportswear. Wear. Int. Journal of Economics and Management 2(2): 221 –36.